0

Thánh Xêxilia

Ngày 22 tháng 11 THÁNH XÊXILIA Vị nữ thánh bổn mạng nền thánh nhạc này sống vào thời Giáo hội…