Quốc ngữ điện tín

0

    QUỐC NGỮ ĐIỆN TÍN

AA = Â

AW = Ă

EE = Ê

DD = Đ

OO = Ô

OW= Ơ

UW=Ư

UOW = ƯƠ

S =  DẤU SẮC

F = DẤU HUYỀN

R = DẤU HỎI

X = DẤU NGÃ

J = DẤUNẶNG

Comments are closed.

phone-icon