Các bé trường Họa Mi 14A dâng hoa tại Gx Tân Hòa

1. Mùa hoa đẹp tươi đã về:

2. Ava – Maria :