Triều đại 205; Đức Giáo hoàng Grêgôriô XII

0

Đức Grêgôriô XII sinh tại Venise khoảng năm 1326, tên thật là Angelo Correr, được tuyển chọn làm Giáo hoàng ngày 30-11-1406, đăng quang ngày 19-12-1406 lúc đã 80 tuổi. Để tìm kiếm sự hiệp nhất cho Giáo hội Tây phương, ngài đồng ý từ chức Giáo hoàng, nếu đức Bênêđictô XIII ở Avignon cũng làm như vậy. Về phía ngụy Giáo hoàng, trên nguyên tắc, ông cũng đồng ý như vậy, nhưng thực tế không ai giữ lời hứa. Các Hồng y nhóm họp công đồng tại Pisa, yêu cầu cả hai ngưng cuộc tranh luận và truất phế cả hai rồi bầu chọn một Giáo hoàng vào ngày 26-6, đăng quang ngày 7-7-1409 với danh hiệu là Alexanđê V. Như vậy, lúc này trong Giáo hội có đến 3 Giáo hoàng, ai cũng cho mình là Giáo hoàng chính thức. Ngụy Giáo hoàng Alêxanđê V chết ngày 3-5-1410, sau đó người ta bầu Balđassarrê Côssa thay thế vào ngày 17-5-1410, đăng quang ngày 25-5-1410 với danh hiệu là Gioan XXIII. Tình trạng Giáo hội với ba Giáo hoàng tiếp diễn từ năm 1409-1417, là năm công đồng Pisa kết thúc với việc truất phế cả ba Giáo hoàng và công đồng bầu đức Martinô V. Khi ấy, chỉ có ngài chấp nhận nghị quyết của công đồng và đã từ chức ngày 4-5-1425, còn ngụy Giáo hoàng Bênêđictô XIII không tuân thủ, bị coi là người nguy hiểm cho sự hiệp nhất, nên bị bắt giam lỏng trong các lâu đài bên Đức cho tới khi trốn thoát được. Sau đó, ông làm đơn xin Đức Giáo Hoàng Martinô V che chở. Đức Martinô chấp thuận và ban cho một chức vị cao trong giáo triều. Riêng ngài, sau khi thoái vị, đã sống ẩn dật tại Rêcanati và qua đời ngày 4-7-1417, được an táng trong nhà thờ chính tòa của thành phố này.

Comments are closed.