Suy niệm với Mẹ, ngày 02.6

0

Thứ Ba, ngày 02.06.2015

Th. Marcellinô và Phêrô, tđ

 Mc 12,13-17

Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa(Mc 12,17).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Chúa đáng được mọi loài và mọi đời ca ngợi, chúc tụng và thờ phượng. Thiên Chúa là Cha của chúng ta, còn chúng ta là con, như thế chúng ta phải trả về cho Thiên Chúa điều chúng ta cần phải làm là phụng thờ và hiếu thảo với Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Vì cuộc sống có quá nhiều sóng gió và cám dỗ, chúng con đã không còn phân biệt được đâu là điều cần thiết mà chúng con phải kiếm tìm và đạt tới. Xin cho chúng con biết ưu tiên cho việc chúc tụng, ngợi khen và thờ phượng Chúa, vì đó là việc chính đáng, phải đạo và mang lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin giúp chúng con biết tìm về Chân-Thiện-Mỹ là chính Chúa, vì Ngài là cùng đích và lẽ sống của  chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.