Suy niệm với Mẹ, ngày 08.6

0

Thứ Hai, ngày 08.06.2015

Tuần 10 TN

Mt 5,1-12

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).

Như Mẹ: Hoà bình là điều ai cũng ước ao! Phải xây dựng mới có! Bản thân, gia đình mình có bình an thì đất nước mới được bình an. Đất nước có bình an thì thế giới mới được bình an. Nhưng ai cho chúng ta bình an? Chỉ có Chúa mới ban bình an đích thực cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Để góp phần xây dựng nền hoà bình trên thế giới và được trở nên là con cái Chúa, chúng con phải xây dựng hoà bình nơi chính tâm hồn của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết xây dựng bình an nơi tâm hồn, trong gia đình, để nhờ thế đất nước rồi thế giới được hoà bình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban bình an cho con người thời đại đầy nhiễu nhương này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.