Linh hồn tôi hớn hở trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi – Suy niệm song ngữ 15.08

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Mẹ Lên Trời

Tuesday (August 15): “My spirit rejoices in God my Savior”

Scripture: Luke 1:39-56  

39 In those days Mary arose and went with haste into the hill country, to a city of Judah, 40 and she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. 41 And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit 42 and she exclaimed with a loud cry, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb! 43 And why is this granted me, that the mother of my Lord should come to me? 44 For behold, when the voice of your greeting came to my ears, the babe in my womb leaped for joy. 45 And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord.”46 And Mary said, “My soul magnifies the Lord, 47 and my spirit rejoices in God my Savior, 48 for he has regarded the low estate of his handmaiden. For behold, henceforth all generations will call me blessed; 49 for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. 50 And his mercy is on those who fear him from generation to generation. 51 He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the imagination of their hearts, 52 he has put down the mighty from their thrones, and exalted those of low degree; 53 he has filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty away. 54 He has helped his servant Israel, in remembrance of his mercy, 55 as he spoke to our fathers, to Abraham and to his posterity for ever.” 56 And Mary remained with her about three months, and returned to her home.

Thứ Ba     15-8               Linh hồn tôi hớn hở trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi

Lc 1,39-56

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:”Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Meditation: How strong is your hope in the promises of God? Mary is a model of faith and hope for us. And she is among “the first-fruits” of “all those who belong to Jesus” and who share in his triumph (1 Corinthians15:20-24). There is a venerable tradition dating back to the early church which marks Mary’s “falling asleep” (called the Feast of Dormition in many Eastern churches) and her heavenly birthday when she was received into heaven. Her reception into heaven is seen as a sign to all believing Christians of the promise Jesus made that we too would be received into paradise. At the last supper Jesus told his disciples that he would prepare a place for them in his Father’s house. “And when I go to prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also” (John 14:3).

The Holy Spirit makes faith come alive within us

What enabled Mary to grow in faith and to persevere in hope in the face of obstacles and trials? The Gospel of Luke reveals the presence and power of the Holy Spirit in Mary’s life. When Elizabeth and Mary greeted one another they were filled with the Holy Spirit and with a joyful anticipation of the fulfillment of God’s promise to give a Savior. John the Baptist, even before the birth of the Messiah, pointed to his coming and leapt for joy in the womb of his mother as the Holy Spirit revealed to him the presence of the Anointed King in the womb of Mary. 

Those who are humble and hungry for God receive his Spirit

The Holy Spirit is God’s gift to us to enable us to know and experience the indwelling presence of God and the power of his kingdom. The Holy Spirit is the way in which God reigns within each of us. Mary accepted her mission with uncompromising faith and obedience. She acted with unwavering trust and faith because she believed that God would fulfill the word he had spoken. Her great hymn of praise echoes the song of Hannah (see 1 Samuel 2:1-10) and proclaims the favor of the Lord: God exalts the lowly and he fills the hungry

The Holy Spirit fills us with the joy and hope of heaven

The Holy Spirit is ever ready to renew your faith and hope in God’s promises and to make you strong in love for God and your neighbor. Do you live in the joy and confidence of God’s indwelling presence with you through his Holy Spirit?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and give me joy in seeking you more closely. Increase my faith in all your promises, my hope in the joys of heaven, and my love for You as my All.”

Suy niệm: Niềm hy vọng của bạn vào những lời hứa của Thiên Chúa mạnh mẽ thế nào? Đức Maria là mẫu gương của niềm tin và hy vọng cho chúng ta. Mẹ là một trong số “trái đầu mùa” của “tất cả những ai thuộc về Chúa Giêsu” và những ai chia sẻ trong sự chiến thắng của Người (1Cor 15,20-24). Có một truyền thống đạo đức đi ngược lại thời Giáo hội sơ khai, ghi dấu Đức Bà “ngủ” (Lễ lớn này được kính nhớ trong nhiều nhà thờ của Giáo hội Đông phương) và ngày sinh nhật trên trời của Mẹ, khi Mẹ được đón nhận vào Thiên đàng. Việc tiếp nhận Mẹ vào Thiên đàng được xem như là một dấu hiệu cho tất cả các tín hữu về lời hứa của Đức Giêsu là chúng ta cũng sẽ được tiếp nhận vào Thiên đàng. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Người chuẩn bị một chỗ cho họ trong nhà Cha Người. “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14,3).

Chúa Thánh Thần làm cho đức tin sống động trong chúng ta

Điều gì đã làm cho Đức Maria lớn lên trong đức tin và kiên nhẫn trong niềm hy vọng trong lúc đương đầu với những khó khăn thử thách? Tin mừng Luca bộc lộ cho biết sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời Đức Maria. Khi bà Elizabeth và Maria chào nhau, cả hai được đầy tràn Thần Khí và tâm trạng vui mừng sẵn sàng thực hiện lời hứa của Thiên Chúa ban cho thế gian một Đấng cứu thế. Gioan tẩy giả, cho dù Đấng Mêsia chưa sinh ra, đã chỉ cho thấy khi Người đến và nhảy mừng trong lòng mẹ khi Chúa Thánh Thần mặc khải cho ông sự hiện diện của vị Vua sắp sinh ra.

 

Những ai khiêm nhường và đói khát Thiên Chúa sẽ nhận lãnh Thần Khí của Người

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa dành cho chúng ta để cho phép chúng ta nhận biết và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa và sức mạnh của vương quốc của Người. Chúa Thánh Thần là phương cách trong đó Thiên Chúa ngự trị trong mỗi người chúng ta. Đức Maria chấp thuận sứ mạng của mình với niềm tin và sự vâng phục kiên quyết. Mẹ hành động với sự tin tưởng vững vàng, bởi vì Mẹ tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Người. Bài thánh ca chúc tụng tuyệt vời của Mẹ là âm vang bài ca của bà Hannah (1Sam 2,1-10) và tuyên xưng ơn sủng của Thiên Chúa: Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư.

Chúa Thánh Thần lấp đầy chúng ta với niềm vui và hy vọng Thiên đàng

Chúa Thánh Thần luôn sẵn sàng canh tân niềm tin và niềm hy vọng của bạn vào những lời hứa của Thiên Chúa, và làm cho bạn mạnh mẽ trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Bạn có sống trong niềm vui và tin cậy vào sự hiện diện của Thiên Chúa với bạn qua Thánh Thần của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa và ban cho con niềm vui trong việc tìm kiếm Chúa cách gần gũi hơn. Xin gia tăng niềm tin của con vào tất cả lời hứa của Chúa, niềm hy vọng của con vào những niềm vui Thiên đàng, và tình yêu của con dành cho Chúa là Tất cả của con.”

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.