Thơ: Đón Chúa Thánh Thần

0

ĐÓN CHÚA THÁNH THẦN

“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,
Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em
nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14:26)

Hân hoan đón Chúa Thánh Thần
Đấng Ngôi Ba tặng bình an cho đời
Đến nhân danh Đấng Ngôi Lời
Chỉ dạy mọi người mọi lẽ thiệt hơn
Và còn nhắc nhở sớm hôm
Những gì Thầy Chí Thánh ban truyền rồi
Trần gian khổ hải trùng khơi
Nhưng an tâm vượt biển đời về xa…
Vui mừng đón Chúa Ngôi Ba
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ xót thương

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.