Thơ: Tin nhắn

0

TIN NHẮN

Bất ngờ thấy Chúa nhắn tin
Hỏi con đang nghĩ và làm điều chi
Việc làm do cách nghĩ suy
Trở nên hệ lụy sẽ là đúng – sai
Xin ban Thần Khí sáng soi
Cho con biết việc rạch ròi làm ngay
Thi hành bổn phận lúc này
Là vâng ý Chúa muốn ngay bây giờ
Giúp con đừng có hững hờ
Dẫu là việc nhỏ, chẳng gì lớn lao

TRẦM THIÊN THU
Chiều 31-5-20219

Comments are closed.

phone-icon