Thơ: Quay

0

Quay qua, quay lại, hết ngày
Điệu vui, nhịp khổ cứ xoay vòng đời
Nối nhau tiếng khóc, tiếng cười
Quay qua, quay lại, hết thời nhân gian
Bao lần đếm tiếng ăn năn
Đếm hoài chẳng hết nỗi buồn dây dưa
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Kiếp hèn, phận yếu ngã sa bao lần
Chẳng là gì, dẫu ngàn năm
Chỉ như một trống canh đêm qua rồi [1]
Quay qua, quay lại, hết đời
Xin Đức Chúa Trời cứu độ chúng nhân
Ngài là đồn lũy an toàn
Chúng con tin tưởng ẩn thân nơi Ngài [2]

TRẦM THIÊN THU
Sáng 8-7-2019

[1] Tv 90:4 – “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!”.
[2] Tv 91:2 – “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài”.

Comments are closed.