Thơ: Lệ Kinh Corona

0

Lạy Thiên Chúa, nhân loại đã bất lực
Đang lo sợ vì dịch Cô-rô-na
Từ Vũ Hán thảm thiết tiếng rên la
Và lan rộng ra cả toàn thế giới

Dịch vô thần, dịch kiêu ngạo, giả dối
Càng ngày càng lây nhiễm khắp mọi nơi
Các tín nhân không có được tiếng cười
Lệ và máu hòa quyện vì bách hại

Bao thứ dịch chúng con lo không nổi
Chạy không thoát, mà sợ cũng chẳng xong
Cầu xin Chúa thứ tha và xót thương
Cứu nhân loại thoát khỏi mọi sự dữ

Vì tội lỗi mà chúng con phải khổ
Vâng lời Chúa, chúng con xin sám hối
Vì biết mình là kiêu nhân tội lỗi
Tiếng lương tâm cứ cắn rứt ngày đêm

Xin bỏ qua, lạy Thiên Chúa từ nhân
Chỉ có Ngài bắt biển động phải lặng [*]
Cô-rô-na, con sóng thần đang động
Chúng con sợ, nhát đảm lắm, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
Tuần Cửu Nhật cầu cho Dịch Corona, 09-02-2020
[*] Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25.

Comments are closed.

phone-icon