Lòng tin của bà mạnh thật! – SN Song ngữ ngày 4.8.2021

0

Wednesday (August 4): “Great is your faith! Be it done for you as you desire”

Scripture: Matthew 15:21-28

21 And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. 22 And behold, a Canaanite woman from that region came out and cried, “Have mercy on me, O Lord, Son of David; my daughter is severely possessed by a demon.” 23 But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, “Send her away, for she is crying after us.” 24 He answered, “I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.” 25 But she came and knelt before him, saying, “Lord, help me.” 26 And he answered, “It is not fair to take the children’s bread and throw it to the dogs.” 27 She said, “Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their masters’ table.” 28 Then Jesus answered her, “O woman, great is your faith! Be it done for you as you desire.” And her daughter was healed instantly.

Thứ Tư 4-8        Lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì sẽ được vậy

Mt 15,21-28

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! “23 Nhưng Người không đáp lại một lời.24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! “26 Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Meditation: 

Do you ever feel “put-off” or ignored by the Lord? 

This passage (Matthew 15:21) describes the only occasion in which Jesus ministered outside of Jewish territory. (Tyre and Sidon were fifty miles north of Israel and still exist today in modern Lebanon.) A Gentile woman, a foreigner who was not a member of the Jewish people, puts Jesus on the spot by pleading for his help. At first Jesus seemed to pay no attention to her, and this made his disciples feel embarrassed. Jesus does this to test the woman to awaken faith in her.

 

Jesus first tests the woman’s faith

What did Jesus mean by the expression “throwing bread to the dogs”? The Jews often spoke of the Gentiles with arrogance and insolence as “unclean dogs” since the Gentiles did not follow God’s law and were excluded from God’s covenant and favor with the people of Israel. For the Greeks the “dog” was a symbol of dishonor and was used to describe a shameless and audacious woman. There is another reference to “dogs” in Matthew’s Gospel where Jesus says to his disciples, “Do not give to dogs what is holy” (Matthew 7:6).  Jesus tests this woman’s faith to see if she is earnest in receiving holy things from the hand of a holy God. Jesus, no doubt, spoke with a smile rather than with an insult because this woman immediately responds with wit and faith – “even the dogs eat the crumbs”.

Seek the Lord Jesus with expectant faith

Jesus praises a Gentile woman for her faith and for her love. She made the misery of her child her own and she was willing to suffer rebuff in order to obtain healing for her loved one. She also had indomitable persistence. Her faith grew in contact with the person of Jesus. She began with a request and she ended on her knees in worshipful prayer to the living God. No one who ever sought Jesus with earnest faith – whether Jew or Gentile – was refused his help. Do you seek the Lord Jesus with expectant faith?

“Lord Jesus, your love and mercy knows no bounds. May I trust you always and pursue you with indomitable persistence as this woman did. Increase my faith in your saving power and deliver me from all evil and harm.”

Suy niệm:

Có bao giờ bạn cảm thấy bị Chúa “trì hoãn” hay bỏ rơi chưa?

Đoạn Tin mừng này (Mt 15,21) nói đến một lần duy nhất Đức Giêsu đi truyền giáo bên ngoài vùng đất Do thái. (Thành Tia và Siđon cách xa 50 dặm về phía Bắc Israel, và ngày nay vẫn còn trong vùng đất Libăng hiện đại). Một người phụ nữ ngoại giáo, một người lạ không phải thành viên trong cộng đồng Do thái, đặt để  Đức Giêsu vào tình huống khó xử là cầu xin Ngài trợ giúp. Lúc đầu, Đức Giêsu xem ra không chú ý đến bà, điều này khiến cho các môn đệ cảm thấy xấu hổ. Đức Giêsu làm điều này để thử bà và khơi dậy niềm tin nơi bà.

Trước hết Đức Giêsu thử lòng tin của bà

Đức Giêsu có ý gì khi Người dùng câu thành ngữ “ném bánh cho chó” này? Người Do thái thường gọi người dân ngoại là “những con chó dơ bẩn” bởi vì họ không theo lề luật của Thiên Chúa, bị loại trừ khỏi giao ước của Thiên Chúa và tình nghĩa với dân Israen. Đối với người Hylạp, hạn từ “chó” là một biểu tượng bất kính và thường để mô tả một người đàn bà lăng loàn và trơ trẽn. Có 1 câu khác nói đến “chó” trong Tin mừng Matthêu mà Đức Giêsu nói với các môn đệ: đừng quăng đưa vật thánh cho chó (Mt 7,6). Đức Giêsu thử lòng tin của người đàn bà này để xem bà có thành ý đón nhận những sự thánh từ bàn tay của Thiên Chúa thánh thiêng không. Rõ ràng, Đức Giêsu nói với nụ cười hơn là sự châm biếm bởi vì người đàn bà này lập tức đáp lại với sự khôn ngoan và lòng tin “ngay cả chó cũng được ăn những bánh vụn”.

Tìm kiếm Chúa Giêsu với lòng tin kiên vững

Đức Giêsu khen ngợi lòng tin và tình yêu của người đàn bà ngoại giáo này. Bà đã mang lấy đau khổ của con bà và sẵn sàng chịu khước từ để có sự kiên trì dai dẳng. Lòng tin của bà lớn lên trong sự tiếp xúc với con người Giêsu. Bà bắt đầu với lời khẩn cầu và kết thúc bằng đầu gối trong sự cầu khẩn với Thiên Chúa hằng sống. Chưa từng có ai tìm kiếm Đức Giêsu với lòng tin tha thiết, cho dù Do thái hay dân ngoại – lại bị Người từ chối giúp đỡ. Bạn có tìm Chúa Giêsu với lòng tin kiên vững không?

 

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu và lòng thương xót của Chúa không bờ bến. Chớ gì con luôn luôn tin tưởng và chạy đến Chúa với sự kiên trì bất khuất như người đàn bà ngoại giáo đã làm. Xin gia tăng lòng tin của con trong sức mạnh giải thoát của Chúa, và xin cứu con thoát khỏi mọi sự dữ và hiểm nguy.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon