Còn anh em bảo Đức Giêsu là ai? – SN song ngữ Chúa Nhật XXIV TN, năm B

0

Sunday (September 12): 

“Who do you say that Jesus is?”

Scripture: Mark 8:27-33

27 And Jesus went on with his disciples, to the villages of Caesarea Philippi; and on the way he asked his disciples, “Who do men say that I am?” 28 And they told him, “John the Baptist; and others say, Elijah; and others one of the prophets.” 29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter answered him, “You are the Christ.” 30 And he charged them to tell no one about him. 31 And he began to teach them that the Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and after three days rise again. 32 And he said this plainly. And Peter took him, and began to rebuke him. 33 But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter, and said, “Get behind me, Satan! For you are not on the side of God, but of men.”

Chúa Nhật     12-9                

Còn anh em bảo Đức Giêsu là ai?

Mc 8,27-33

 

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? “28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.”30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Meditation: Who is Jesus for you – and what difference does he make in your life? Many in Israel recognized Jesus as a mighty man of God, even comparing him with the greatest of the prophets. Peter, always quick to respond whenever Jesus spoke, professed that Jesus was truly the “Christ of God” – “the Son of the living God” (Matthew 16:16). No mortal being could have revealed this to Peter, but only God. Through the “eyes of faith” Peter discovered who Jesus truly was. Peter recognized that Jesus was much more than a great teacher, prophet, and miracle worker. Peter was the first apostle to publicly declare that Jesus was the Anointed One, consecrated by the Father and sent into the world to redeem a fallen human race enslaved to sin and cut off from eternal life with God (Luke 9:20, Acts 2:14-36). The word for “Christ” in Greek is a translation of the Hebrew word for “Messiah” – both words literally mean the Anointed One.

 

 

Jesus begins to explain the mission he was sent to accomplish

Why did Jesus command his disciples to be silent about his identity as the anointed Son of God? They were, after all, appointed to proclaim the good news to everyone. Jesus knew that they did not yet fully understand his mission and how he would accomplish it. Cyril of Alexandria (376-444 AD), an early church father, explains the reason for this silence:

There were things yet unfulfilled which must also be included in their preaching about him. They must also proclaim the cross, the passion, and the death in the flesh. They must preach the resurrection of the dead, that great and truly glorious sign by which testimony is borne him that the Emmanuel is truly God and by nature the Son of God the Father. He utterly abolished death and wiped out destruction. He robbed hell, and overthrew the tyranny of the enemy. He took away the sin of the world, opened the gates above to the dwellers upon earth, and united earth to heaven. These things proved him to be, as I said, in truth God. He commanded them, therefore, to guard the mystery by a seasonable silence until the whole plan of the dispensation should arrive at a suitable conclusion. (Commentary on LukeHomily 49
 

God’s Anointed Son must suffer and die to atone for our sins 

Jesus told his disciples that it was necessary for the Messiah to suffer and die in order that God’s work of redemption might be accomplished. How startled the disciples were when they heard this word. How different are God’s thoughts and ways from our thoughts and ways (Isaiah 55:8). It was through humiliation, suffering, and death on the cross that Jesus broke the powers of sin and death and won for us eternal life and freedom from the slavery of sin and from the oppression of our enemy, Satan, the father of lies and the deceiver of humankind.

 

 

We, too, have a share in the mission and victory of Jesus Christ

If we want to share in the victory of the Lord Jesus, then we must also take up our cross and follow where he leads us. What is the “cross” that you and I must take up each day? When my will crosses (does not align) with God’s will, then his will must be done. To know Jesus Christ is to know the power of his victory on the cross where he defeated sin and conquered death through his resurrection. The Holy Spirit gives each of us the gifts and strength we need to live as sons and daughters of God. The Holy Spirit gives us faith to know the Lord Jesus personally as our Redeemer, and the power to live the Gospel faithfully, and the courage to witness to others the joy, truth, and freedom of the Gospel. Who do you say that Jesus is?

 

 

 

“Lord Jesus, I believe and I profess that you are the Christ, the Son of the living God. Take my life, my will, and all that I have, that I may be wholly yours now and forever.”

Suy niệm: Đức Giêsu là ai đối với bạn – và sự khác biệt nào Người làm trong đời sống của bạn? Nhiều người Israel nhận ra Đức Giêsu là một người phi thường của Thiên Chúa, thậm chí còn so sánh Người với các ngôn sứ lớn nhất. Phêrô, người luôn luôn nhanh chóng trả lời bất cứ khi nào Đức Giêsu hỏi, đã tuyên xưng rằng “Thầy là Đức Kitô”, là Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16,16). Không một loài thụ tạo nào có thể mặc khải điều này cho Phêrô ngoại trừ Thiên Chúa. Qua “đôi mắt đức tin”, Phêrô khám phá ra Đức Giêsu thật sự là Đấng nào. Phêrô nhận ra rằng Đức Giêsu còn hơn một thầy dạy, ngôn sứ, hay người làm phép lạ. Phêrô là vị tông đồ đầu tiên công khai tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Đấng được xức dầu, được Cha thánh hiến và sai vào trần gian để cứu chuộc loài người sa ngã bị nô lệ cho tội lỗi và bị mất đi sự sống đời đời với TC  (Lc 9,20; Cv 2,14-36). “Đức Kitô” trong tiếng Hy lạp là hạn từ dịch từ tiếng Do Thái  nghĩa là “Đấng Mêsia”. Cả hai đều có nghĩa là Đấng được xức dầu.

 

Đức Giêsu bắt đầu giải thích sứ mạng Người được sai tới để hoàn thành

Tại sao Đức Giêsu bắt các môn đệ phải im lặng về căn tính của Người với tư cách là Người Con được xức dầu của Thiên Chúa? Xét cho cùng, các ngài được sai đi loan báo Tin mừng cho mọi người. Đức Giêsu biết rằng họ chưa thật sự hiểu trọn vẹn về sứ mệnh của Người, và làm thế nào Người sẽ hoàn thành nó. Giáo phụ Cyril thành Alexandria (376-444 AD) giải thích lý do của sự im lặng này:

Có những điều chưa được thực hiện nhưng cũng phải được rao giảng về Người. Các tông đồ cũng phải rao giảng về thập giá, cuộc khổ nạn, và cái chết về thân xác. Các ngài phải giảng về sự sống lại từ cõi chết, về dấu chỉ lớn lao và vinh quang thật, cũng như minh chứng Đấng Emmanuel thật sự là Thiên Chúa, do bản tính Con của Chúa Cha. Người hoàn toàn tiêu diệt sự chết, và xóa bỏ sự hủy diệt. Người xóa bỏ ngục tù, và đánh bại sự khống chế của kẻ thù. Người gánh lấy tội lỗi của thế gian, mở cửa trời cho người thế, và nối kết đất với trời. Những điều này chứng tỏ Người là Thiên Chúa đích thật như tôi đã nói. Do đó, Người ra lệnh cho các ông giữ bí mật bằng việc thinh lặng cho tới khi toàn bộ kế hoạch của Chúa đi đến hồi kết thúc. (Giải thích về Tin mừng Luca, bài giảng 49).

 

Con Thiên Chúa phải chịu đau khổ và chịu chết để đền tội cho chúng ta

Đức tin của Phêrô bị thử thách ác liệt khi Đức Giêsu giải thích rằng Đấng Mêsia cần phải chịu đau khổ và chịu chết để chương trình cứu độ của Thiên Chúa có thể được hoàn thành. Các môn đệ giật mình biết bao khi nghe những lời này. Tư tưởng và đường lối của Chúa khác tư tưởng và đường lối của chúng ta biết bao! (Is 55,8). Ngang qua sự khiêm hạ, đau khổ, và chết trên thập giá, Đức Giêsu đã bẻ gãy quyền lực của tội lỗi và sự chết, và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời và giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ của tội lỗi và áp lực của kẻ thù là Satan, cha của những kẻ gian dối, và là kẻ lừa dối con người.

 

Chúng ta cũng được chia sẻ sứ mạng và chiến thắng của Đức Giêsu Kitô

Nếu chúng ta muốn chia sẻ chiến thắng của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng phải vác lấy thập giá của mình và bước theo Người đến những nơi mà Người dẫn chúng ta tới. Điều gì là “thánh giá” mà chúng ta phải vác mỗi ngày? Khi ý của tôi cản trở ý Chúa, thì ý của Chúa phải được thực hiện. Biết Đức Giêsu Kitô là biết sức mạnh của sự chiến thắng trên thập giá, nơi Người đánh bại tội lỗi và chiến thắng sự chết qua sự phục sinh của Người. Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta những ơn sủng và sức mạnh cần thiết để sống như những người con cái của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta đức tin để biết Chúa Giêsu cách cá vị là Đấng cứu độ chúng ta, và sức mạnh để sống trung tín với Tin mừng, và lòng can đảm để làm chứng với người khác về niềm vui, sự thật, và tự do của Tin mừng. Vậy bạn nói Đức Giêsu là ai?

Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng và tin rằng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin nhận lấy cuộc sống con, ý chí con, và tất cả những gì con có, để con có thể hoàn toàn thuộc về Chúa bây giờ và mãi mãi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon