Các người chất gánh nặng không thể mang nổi – SN song ngữ ngày 13.10.2021

0

Wednesday (October 13): 

“You load burdens hard to bear”

Scripture:  Luke 11:42-46  

42 “But woe to you Pharisees! for you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God; these you ought to have done, without neglecting the others. 43 Woe to you Pharisees! for you love the best seat in the synagogues and salutations in the market places. 44 Woe to you! for you are like graves which are not seen, and men walk over them without knowing it.” 45 One of the lawyers answered him, “Teacher, in saying this you reproach us also.” 46 And he said, “Woe to you lawyers also! for you load men with burdens hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of  your fingers.

Thứ Tư    13-10               

Các người chất gánh nặng không thể mang nổi

Lc 11,42-46

42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa! “46 Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Meditation: Why does Jesus single out the religious teachers and lawyers for some rather strong words of rebuke? The word woe can also be translated as alas. It is as much an expression of sorrowful pity as it is of anger. Why did Jesus lament and issue such a stern rebuke? Jesus was angry with the religious leaders because they failed to listen to God’s word and they misled the people they were supposed to guide in the ways of God. 

God’s commandments are rooted in his love and care for us

The scribes devoted their lives to the study of the Law of Moses and regarded themselves as legal experts in it. They divided the ten commandments and precepts into thousands of tiny rules and regulations. They were so exacting in their interpretations and in trying to live them out, that they had little time for anything else. By the time they finished compiling their interpretations it took no less than fifty volumes to contain them! In their misguided zeal, they required unnecessary and burdensome rules which obscured the more important matters of religion, such as love of God and love of neighbor. They were leading people to Pharisaism rather than to God.

 

Do not lay heavy burdens on others

Jesus used the example of tithing to show how far they had missed the mark. God had commanded a tithe of the first fruits of one’s labor as an expression of thanksgiving and honor for his providential care for his people (Deuteronomy 14:22; Leviticus 27:30). The scribes, however, went to extreme lengths to tithe on insignificant things (such as tiny plants) with great mathematical accuracy. They were very attentive to minute matters of little importance, but they neglected to care for the needy and the weak. Jesus admonished them because their hearts were not right. They were filled with pride and contempt for others. They put unnecessary burdens on others while neglecting to show charity, especially to the weak and the poor. They meticulously went through the correct motions of conventional religion while forgetting the realities.

 

 

 

Why does Jesus also compare them with “unmarked graves”? According to Numbers 19:16 contact with a grave made a person ritually unclean for seven days. Jesus turns the table on the Pharisees by declaring that those who come into contact with them and listen to their self-made instruction are likewise defiled by their false doctrine. They infect others with wrong ideas of God and of his intentions. Since the Pharisees are “unmarked”, other people do not recognize the decay within and do not realize the danger of spiritual contamination. The Pharisees must have taken Jesus’ accusation as a double insult: They are not only spiritually unclean themselves because they reject the word of God, but they also contaminate others with their dangerous “leaven” as well (see Luke 12:1).

 

 

Love lifts the burdens of others

What was the point of Jesus’ lesson? The essence of God’s commandments is love – love of the supreme good – God himself and love of our neighbor who is made in the image and likeness of God. God is love (1 John 4:8) and everything he does flows from his love for us. God’s love is unconditional and is wholly directed towards the good of others. True love both embraces and lifts the burdens of others. Paul the Apostle reminds us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given us” (Romans 5:5). Do you help your neighbors carry their burdens? God gives each of us sufficient grace for each day to love as he loves and to lift the burdens of others that they, too, may experience the grace and love of Jesus Christ.

 

 

 

 

“Lord Jesus, inflame my heart with your love that I may always pursue what matters most – love of you, my Lord and my God, and love of my fellow neighbor whom you have made in your own image and likeness. Free my heart from selfish desires that I may only have room for kindness, mercy, and goodness toward every person I know and meet.”

Suy niệm: Tại sao Đức Giêsu nhắm đến các kinh sư và luật sĩ với những lời lẽ khiển trách? Hạn từ “khốn” cũng có thể dịch là “trời ơi”. Nó giống như  sự diễn tả nỗi hối tiếc khi nóng giận. Tại sao Đức Giêsu than van và thốt ra lời khiển trách nghiêm khắc như thế? Đức Giêsu giận dữ với những người lãnh đạo tôn giáo bởi vì họ từ chối lắng nghe lời Chúa và làm cho những người họ hướng dẫn hiểu sai lạc những đường lối của Chúa.

Các điều răn của TC thấm nhập sâu trong tình yêu và sự săn sóc của Người dành cho chúng ta

Các kinh sư dành trọn cuộc đời của mình để nghiên cứu học hỏi luật Môisen, và xem mình như những chuyên gia hợp pháp về Kinh thánh. Họ chia mười điều Điều răn và những lề luật thành hàng ngàn luật lệ nhỏ nhặt. Họ quá đòi hỏi trong những lời giải thích của mình và trong việc thi hành chúng, đến nỗi họ chẳng còn thời gian để lo những chuyện khác. Những lời giải thích của họ biên soạn phải mất hết gần 50 quyển sách! Trong sự nhiệt thành lầm lạc của họ, họ đòi hỏi những luật lệ nặng nề và không cần thiết, đã làm lu mờ những điểm quan trọng của đạo giáo, như việc mến Chúa yêu người. Họ dẫn người ta đến chủ nghĩa giả hình Pharisêu hơn là đến Thiên Chúa.

Đừng đặt gánh nặng cho người khác

Đức Giêsu dùng dẫn chứng của việc đóng thuế thập phân để cho thấy họ đã lạc lối biết chừng nào. Thiên Chúa ra lệnh đóng thuế thập phân về những hoa màu của lao công con người như sự diễn tả lòng biết ơn và kính phục đối với sự quan phòng của Chúa dành cho dân Người (Đnl 14,22; Lv 27,30). Tuy nhiên, các kinh sư đã đi xa tới mức độ đóng thuế thập phân trên những thứ nhỏ nhặt không quan trọng (chẳng hạn như những cây rau bé tí) với sự chính xác theo toán học. Họ chăm chú vào những vấn đề nhỏ mọn của điều kém quan trọng, nhưng họ lại bỏ qua sự quan tâm săn sóc cho những người thiếu thốn và yếu đuối. Đức Giêsu khiển trách họ bởi vì họ quá vô tâm. Lòng họ đầy sự kiêu ngạo và coi thường người khác. Họ chất những gánh nặng không cần thiết lên vai người khác, trong khi họ lại bỏ qua việc bày tỏ lòng bác ái, đặc biệt đối với những người nghèo khổ và yếu đuối. Họ tuân giữ tỉ mỉ những nghi thức tôn giáo cổ truyền, trong khi đó họ lại quên đi những thực tại. 

Tại sao Đức Giêsu cũng so sánh họ với “những ngôi mộ không có đánh dấu”? Theo sách Dân số chương 19:16, chạm vào ngôi mộ làm cho người ta ra ô uế 7 ngày theo nghi thức. Đức Giêsu lên án những người Pharisêu một cách quyết liệt, bằng cách tuyên bố rằng những ai quan hệ với họ và nghe theo sự hướng dẫn tự ý của họ thì giống như bị ô uế bởi học thuyết sai trái của họ. Họ đầu độc người khác với những lý lẽ sai trái về Thiên Chúa và ý định của Người. Bởi vì những người Pharisêu “không có dấu hiệu”, nên người ta không nhận ra sự thối rữa bên trong, và không nhận ra sự nguy hiểm của sự ô uế thiêng liêng. Những người Pharisêu coi lời buộc tội của Đức Giêsu như sự sỉ nhục gấp đôi: Họ không chỉ làm cho mình ra ô uế cách thiêng liêng bởi vì họ khước từ lời Chúa, mà họ còn làm cho người khác ra ô uế bởi “men” nguy hiểm của họ (Lc 12,1).

Tình yêu nâng đỡ gánh nặng của người khác

Đâu là bài học của Đức Giêsu? Điểm trọng yếu của các điều răn Chúa là yêu thương – tình yêu của Đấng Tối cao – chính Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, những người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,8), và mọi sự Người làm đều xuất phát từ tình yêu của Người dành cho chúng ta. Tình yêu của Chúa thì vô điều kiện và hoàn toàn hướng về sự lợi ích của con người. Tình yêu thật sự vừa ôm lấy vừa nâng đỡ những gánh nặng cho người khác. Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng “tình yêu của Chúa tuôn đỗ trong lòng chúng ta ngang qua Chúa Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Bạn có giúp tha nhân mang gánh nặng của họ không? Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta đầy đủ ơn sủng mỗi ngày để yêu thương như Người yêu thương, và nâng đỡ những gánh nặng của người khác, để họ cũng có thể cảm nghiệm ơn sủng và tình yêu của Đức Kitô Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đốt lên trong lòng con ngọn lửa tình yêu Chúa, để con luôn luôn chạy theo những gì thiết yếu nhất – là mến Chúa, và yêu thương mọi người, đã được dựng nên giống hình ảnh của Chúa. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và can đảm để con luôn luôn bày tỏ lòng nhân hậu, thương xót, và công bình với tất cả những ai con gặp gỡ.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon