Điều gì làm cho tâm hồn nên trong sạch và thánh thiện? – SN song ngữ ngày 12.10.2021

0

Tuesday (October 12): 

What makes the heart clean and holy?

Scripture:  Luke 11:37-41

37 While he was speaking, a Pharisee asked him to dine with him; so he went in and sat at table. 38 The Pharisee was astonished to see that he did not first wash before dinner. 39 And the Lord said to him, “Now you Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you are full of extortion and  wickedness. 40 You fools! Did not he who made the outside make the inside also? 41 But give for alms those things which are within; and behold, everything is clean for you.

Thứ Ba     12-10                

Điều gì làm cho tâm hồn nên trong sạch và thánh thiện?

Lc 11,37-41

37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Meditation: Is the Lord Jesus welcomed at your table and are you ready to feast at his table? A Pharisee, after hearing Jesus preach, invited him to dinner, no doubt, because he wanted to hear more from this extraordinary man who spoke the word of God as no one else had done before. It was not unusual for a rabbi to give a teaching over dinner. Jesus, however, did something which offended his host. He did not perform the ceremonial washing of hands before beginning the meal. Did Jesus forget or was he deliberately performing a sign to reveal something to his host? Jesus turned the table on his host by chiding him for uncleanness of heart. 

 

 

What makes the heart clean and holy?

Which is more important to God – clean hands or a clean mind and heart? Jesus chided the Pharisees for harboring evil thoughts that make us unclean spiritually – such as greed, pride, bitterness, envy, arrogance, and the like. Why does he urge them, and us, to give alms? When we give freely and generously to those in need we express love, compassion, kindness, and mercy. And if the heart is full of love and compassion, then there is no room for envy, greed, bitterness, and the like. Do you allow God’s love to transform your heart, mind, and actions toward your neighbor?

 

 

“Lord Jesus, fill me with your love and increase my thirst for holiness. Cleanse my heart of every evil thought and desire and help me to act kindly and justly and to speak charitably with my neighbor.”

Suy niệm: Thiên Chúa có được chào đón ở bàn ăn của bạn, và bạn có sẵn sàng để dự tiệc ở bàn của Người không? Một người Pharisêu, sau khi nghe Đức Giêsu giảng, đã mời Người về nhà dùng bữa tối. Rõ ràng vì ông ta muốn nghe thêm những điều từ một người siêu việt này, và chưa từng có ai nói lời Chúa như người này. Việc một thầy Rabbi giảng dạy trong bữa ăn là một điều bất thường. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã làm một điều khiến chủ nhà phải khó chịu. Người đã không rửa tay theo nghi thức trước khi dùng bữa. Phải chăng Đức Giêsu đã quên hay Người cố ý làm một dấu chỉ để mặc khải cho chủ nhà một điều gì đó? Người đã khiển trách chủ nhà về việc không trong sạch trong tâm hồn.

Điều gì làm tâm hồn trong sạch và thánh thiện?

Điều nào quan trọng hơn đối với Chúa – rửa tay hay rửa tâm trí? Đức Giêsu khiển trách những người Pharisêu về sự che giấu những tư tưởng xấu xa, làm cho chúng ta ra ô uế về mặt thiêng liêng – như tham lam, kiêu ngạo, ghen tị, gay gắt, và những điều tương tự. Tại sao Đức Giêsu thúc giục họ và chúng ta phải bố thí? Khi chúng ta cho đi cách tự do và quảng đại cho những người đang túng thiếu, chúng ta bày tỏ tình yêu, lòng trắc ẩn, sự khoan dung, và lòng thương xót. Nếu như tâm hồn tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn, thì làm gì có chỗ cho ghen tị, tham lam, gay gắt, và những điều như thế. Bạn có để cho tình yêu Thiên Chúa biến đổi tâm trí bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấp đầy lòng con tình yêu của Chúa, và gia tăng khát vọng thánh thiện nơi con. Xin Chúa thanh tẩy lòng mỗi người khỏi tư tưởng và ước muốn xấu xa và xin Chúa giúp con hành động một cách công bình và bác ái trong lời nói cũng như việc làm đối với tha nhân.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon