Đừng mạo hiểm để bị nhốt ở ngoài – SN song ngữ ngày 27.10.2021

0

Wednesday (October 27)

Do not risk being shut out

Scripture:   Luke 13:22-30  

22 He went on his way through towns and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem. 23 And some one said to him, “Lord, will those who are saved be few?” And he said to them, 24 “Strive to enter by the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. 25 When once the householder has risen up and shut the door, you will begin to stand outside and to knock at the door, saying, `Lord, open to  us.’ He will answer you, `I do not know where you come from.’ 26 Then you will begin to say, `We ate and drank in your presence, and you taught in our streets.’ 27 But he will say, `I tell you, I do not know where you come from; depart from me, all you workers of iniquity!’ 28 There you will weep and gnash your teeth, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves thrust out. 29 And men will come from east and west, and from north and south, and sit at table in the kingdom of God. 30 And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last.”

 

Thứ Tư     27-10          

Đừng mạo hiểm để bị nhốt ở ngoài

Lc 13,22-30

(22) Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. (23) Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: (24) “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.(25) “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!”, thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” (26) Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”. (27) Nhưng ông sẽ đáp với anh em: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”.(28) “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. (29) Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.(30) “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”.

Meditation: What does the image of a door say to us about the kingdom of God? Jesus’ story about the door being shut to those who come too late suggests they had offended their host and deserved to be excluded. It was customary for teachers in Jesus’ time to close the door on tardy students and not allow them back for a whole week in order to teach them a lesson in discipline and faithfulness. 

Who will be invited to enter God’s kingdom?

Jesus told this story in response to the question of who will make it to heaven – to God’s kingdom of everlasting peace and eternal life. Many rabbis held that all Israel would be saved and gain entry into God’s kingdom, except for a few blatant sinners who excluded themselves! After all, they were specially chosen by God when he established a covenant relationship with them.

Jesus surprised his listeners by saying that one’s membership as a people who have entered into a covenant relationship with God does not automatically mean entry into the everlasting kingdom of God. Second, Jesus asserts that many from the Gentile (non-Jewish) nations would enter God’s kingdom. God’s invitation is open to Jew and Gentile alike. 

Jesus is the door to the kingdom of heaven

But Jesus warns that we can be excluded if we do not strive to enter by the narrow door. What did Jesus mean by this expression? The door which Jesus had in mind was himself. I am the door; if any one enters by me, he will be saved (John 10:9). God sent his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to open the way for us to have full access to the throne of God’s grace (his favor and blessing) and mercy (his pardon for our sins). Through Jesus’ victory on the cross he has freed us from slavery to sin and hurtful desires and addictions, and he has made us sons and daughters of God and citizens of his heavenly kingdom. We are free now to choose which kingdom we will serve – the kingdom of light and truth ruled by God’s justice and wisdom or the kingdom of darkness and falsehood ruled by Satan and a world system or society of people who are opposed to God and his laws.

 

 

Following the Lord requires effort and commitment on our part

If we want to enter God’s kingdom and receive our full inheritance which is stored up for us in heaven, then we must follow the Lord Jesus in his way of the cross through a willing renunciation of our own will for his will – our own life for his life – our own way for his way. 

 

 

Why did Jesus say we must strive to enter his kingdom of righteousness and peace? The word strive can also be translated as agony. To enter the kingdom of God we must struggle against every force or power of opposition – even the temptation to remain indifferent, apathetic, or compromising in our faith and personal trust in Jesus, our hope in holding firm to the promises of Jesus, and our uncompromising love for God above all else (the “love that has been poured into our hearts through the gift of the Spirit which has been given to us” – Romans 5:5). 

 

 

The Lord is with us to strengthen us in our trials and struggles

The good news is that we do not struggle alone. God is with us and his grace is sufficient! As we strive side by side for the faith of the Gospel with the help and support of our brothers and sisters in the Lord (Philippians 1:27), Jesus assures us of complete victory! Do you trust in God’s grace and help, especially in times of testing and temptation?

 

“Lord Jesus, may I never doubt your guiding presence and your merciful love towards me. Through the gift of your Spirit fill me with courage and persevering faith to trust you in all things and in every circumstance I find myself. Give me the strength to cling to your promises when the world around me begins to shake or crumble. And when my love and zeal begin to waver, fan into my heart a flame of consuming love and dedication for you who are my All.”

 

Suy niệm: Hình ảnh cái cửa nói với chúng ta điều gì về nước Chúa? Câu chuyện của Đức Giêsu về cánh cửa đóng lại không cho người về trễ vào hàm ý họ đã chống lại chủ mình và xứng đáng bị đuổi khỏi nhà. Đó là điều rất quen thuộc đối với các thầy giáo trong thời Đức Giêsu khi đóng cửa không cho các học sinh đi trễ vào lớp, và cũng cấm họ đến lớp suốt tuần lễ để dạy họ một bài học về kỹ luật và trung tín.

Ai sẽ được mời vào nước Thiên Chúa?

Đức Giêsu kể câu chuyện này để trả lời câu hỏi ai sẽ là người được vào nước Trời – vào nước bình an và sự sống đời đời của Thiên Chúa. Nhiều vị thầy Rabbis cho rằng tất cả người dân Israel sẽ được cứu rỗi, ngoại trừ một số ít tội nhân công khai, những người tự ly khai chính mình! Hơn nữa, họ đặc biệt được Thiên Chúa tuyển chọn khi Người thiết lập quan hệ giao ước với họ.

 

Đức Giêsu làm cho những người nghe phải kinh ngạc khi nói rằng thành viên như những người của quan hệ giao ước không có nghĩa là trước sau gì họ cũng được vào nước Trời. Thứ hai, Đức Giêsu quả quyết rằng nhiều người dân ngoại (không phải là Do thái) sẽ được vào nước Chúa. Lời mời gọi của Chúa dành cho tất cả mọi người: Do thái cũng như dân ngoại.

Đức Giêsu là cửa vào nước Trời

Nhưng Đức Giêsu cảnh báo rằng chúng ta có thể bị loại trừ nếu chúng ta không cố gắng để vào nước Trời bằng cửa hẹp. Đức Giêsu muốn nói gì qua câu nói này? Cánh cửa mà Đức Giêsu có trong trí chính là Người. Ta là cửa; nếu ai qua Ta vào cửa, người đó sẽ được cứu rỗi (Ga 10,9). Thiên Chúa sai con một yêu dấu của Người, là Chúa Giêsu Ki tô đến để mở ra con đường cho chúng ta đến trước ngai tòa của Thiên Chúa: ơn sủng (tình yêu và phúc lành) và lòng thương xót (ơn tha thứ tội lỗi chúng ta). Ngang qua chiến thắng của Đức Giêsu trên thập giá, Người đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và những ước muốn và đam mê tai hại, và Người cho chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa và là công dân của nước trời. Giờ đây chúng ta được tự do chọn lựa vương quốc nào chúng ta phục vụ – vương quốc sự thật và ánh sáng, do sự khôn ngoan của Thiên Chúa cai quản, hoặc chọn vương quốc của giả dối và tối tăm do Satan và hệ thống thế gian hay những người chống lại Thiên Chúa và lề luật của Người điều khiển.

Đi theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải cố gắng và có sự cam kết

Nếu chúng ta muốn vào nước Thiên Chúa và thừa hưởng trọn vẹn gia nghiệp đã dành sẵn cho chúng ta ở trên trời, thì chúng ta phải đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá của Người, qua sự tự nguyện từ bỏ ý riêng của mình để thi hành ý của Người – từ bỏ cuộc sống của chúng ta cho sự sống của Người – từ bỏ đường lối của chúng ta cho đường lối của Người.

Tại sao Đức Giêsu nói chúng ta phải cố gắng để vào nước công chính và bình an của Người? Hạn từ “cố gắng” cũng có thể được dịch là “sự đau khổ về phần hồn và phần xác”. Để vào nước Thiên Chúa, chúng ta phải chiến đấu chống lại mọi sức mạnh hay thế lực chống đối – kể cả cơn cám dỗ trong sự lãnh đạm, thờ ơ, hay trong việc đặt niềm tin tưởng của chúng ta vào Đức Giêsu, niềm trông cậy vững vàng của chúng ta vào những lời hứa của Đức Giêsu, và trong tình yêu vô điều kiện dành cho Thiên Chúa trên hết mọi sự (Tình yêu đã được tuôn đỗ vào lòng chúng ta qua ân huệ của Thánh Thần đã được ban cho chúng ta –Rm 5,5).

Chúa ở với chúng ta để thêm sức cho chúng ta trong các thử thách và khó khăn

Tin mừng là chúng ta không phải chiến đấu một mình. Thiên Chúa ở cùng chúng ta và ơn sủng của Người đủ cho chúng ta! Khi chúng ta cố gắng hết mình cho niềm tin vào Tin mừng (Pl 1,27). Đức Giêsu bảo đảm với chúng ta sẽ chiến thắng hoàn toàn! Bạn có tin tưởng vào ơn thánh và sự giúp đỡ của Chúa, đặc biệt trong lúc bị thử thách và cám dỗ không?

 

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con bao giờ nghi ngờ sự hiện diện dẫn dắt và lòng thương xót của Chúa dành cho con. Qua ân huệ Thánh Thần, xin Chúa ban cho con lòng can đảm và đức tin kiên vững để trông cậy vào Chúa trong mọi sự và mọi tình huống mà con tiếp cận. Xin Chúa ban cho con sức mạnh để bám chặt vào các lời hứa của Chúa khi thế giới quanh con bắt đầu rung chuyển hay đổ nát. Và khi tình yêu và lòng nhiệt thành của con bị dao động, xin Chúa thổi vào nó ngọn lửa tình yêu và sự dâng hiến sốt mến dành cho Chúa, Đấng là tất cả của lòng con. 

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon