Không phải được phục vụ nhưng phải là phục vụ – SN Chúa Nhật XXIX TN, năm B

0

Sunday (October 17):  

“Not to be served but to serve”

Scripture:  Mark 10:35-45  

 35 And James and John, the sons of Zebedee, came forward to him, and said to him, “Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.” 36 And he said to them, “What do you want me to do for you?” 37 And they said to him, “Grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in your glory.” 38 But Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized?” 39 And they said to him, “We are able.” And Jesus said to them, “The cup that I drink you will drink; and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized; 40 but to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared.” 41 And when the ten heard it, they began to be indignant at James and John. 42 And Jesus called them to him and said to them, “You know that those who are supposed to rule over the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. 43 But it shall not be so among you; but whoever would be great among you must be your servant, 44 and whoever would be first among you must be slave of all. 45 For the Son of man also came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

Chúa Nhật     17-10                

Không phải được phục vụ nhưng phải là phục vụ

Mc 10,35-45 

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? “37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.”38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? “39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Meditation: Who doesn’t want to be first, and to be esteemed and honored by others? We seem to have an unquenchable thirst for recognition and fame, power and authority to rule our own lives as we please as well as the lives of others. Should we be surprised to see the disciples of Jesus thirsting for power, position, and authority? James and John, the sons of Zebedee, urged their mother to strike a deal with Jesus, their Master and Messiah. They wanted the distinction of being first and most important in position, next to Jesus, of course!

 

Jesus turns authority and power upside down 

When Jesus called the twelve apostles to be his inner circle of disciples who would teach and exercise spiritual authority on his behalf, he did the unthinkable! Jesus taught contrary to the world’s understanding of power, authority, and position, by reversing the order of master and servant, lord and subject, first and last! Jesus wedded authority with love, position with sacrifice, and service with humility. Authority without love is over-bearing and slavish. Position without respect and concern for the subordinate is demeaning and rude. And service without generosity and sacrifice is cheap and unkind.

 

Those who wish to serve with the Lord Jesus and to exercise authority in God’s kingdom must be prepared to sacrifice – not just some of their time, money, and resources – but their whole lives and all that they possess! Jesus used stark language to explain what kind of sacrifice he had in mind. His disciples must drink his cup if they expect to reign with him in his kingdom. The cup he had in mind was a bitter one involving crucifixion. What kind of cup does the Lord have in mind for us? For some disciples such a cup entails physical suffering and the painful struggle of martyrdom. But for many, it entails the long routine of the Christian life, with all its daily sacrifices, disappointments, set-backs, struggles, and temptations.

 

Christ’s way of love and service 

A disciple of Jesus must be ready to lay down his or her life – each and every day in the little and big sacrifices required – and even to the point of shedding one’s blood if necessary for the sake of Christ and his Gospel. What makes such sacrifice a joy rather than a burden? It is love – the kind of “love which God has poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5). An early church father summed up Jesus’ teaching with the expression: “to serve is to reign with Christ.”  We share in God’s reign by laying down our lives in humble service and love for one another, just as Jesus did for our sake. Are you ready to lay down your life and to serve others as  Jesus has taught and modeled for us?

 

 

“Lord Jesus, make me a servant of love for your kingdom, that I may seek to serve rather than be served. Inflame my heart with love that I may give generously and serve joyfully for your sake.”

Suy niệm: Ai lại không muốn làm đầu, được người khác kính trọng và yêu mến? Chúng ta dường như có niềm khao khát không thể dập tắt cho sự thừa nhận và danh tiếng, tài năng và quyền thế để làm chủ cuộc đời mình, cũng như làm chủ cuộc đời người khác. Chúng ta có phải ngạc nhiên khi thấy các môn đệ của Đức Giêsu ao ước quyền lực, chức vụ, và quyền hành không? Giacôbê và Gioan, con của Dêbêđê, thúc giục mẹ mình thương lượng với Đức Giêsu, Thầy và Đấng Mêsia của họ. Dĩ nhiên, họ muốn sự biệt đãi ở hàng đầu và quan trọng nhất về chức vụ, bên cạnh Đức Giêsu!

Đức Giêsu đảo lộn uy quyền và sức mạnh

Khi Đức Giêsu kêu gọi 12 tông đồ trở thành quỹ đạo bên trong của các môn đệ, những người sẽ giảng dạy và thực hiện uy quyền thiêng liêng thay mặt Ngài, Ngài đã làm một điều thật ấn tượng! Ngài dạy trái ngược với lối suy nghĩ của thế gian về sức mạnh, quyền lực, chức vụ, bằng việc đảo lộn thứ tự của thầy và tớ, vua với dân, đầu với cuối! Đức Giêsu liên kết quyền hành với yêu thương, chức vụ với hy sinh, và phục vụ với khiêm tốn.  Quyền hành không có tình yêu là lạc hướng và mù quáng. Chức vụ không có tôn trọng và quan tâm cho cấp dưới là làm mất phẩm giá và láo xược. Và phục vụ không có quảng đại và hy sinh là hời hợt và không tốt.

Những ai muốn phục vụ với Đức Kitô và thực hiện uy quyền trong vương quốc của Thiên Chúa phải chuẩn bị để hy sinh – không chỉ một ít thời giờ, tiền bạc, và tài nguyên – nhưng cả mạng sống và tất cả những gì họ có! Đức Giêsu đã dùng lời lẽ cứng rắn để giải thích loại hy sinh mà Ngài muốn nói tới. Các môn đệ của Ngài phải uống chén của Ngài, nếu họ mong đợi được ngự trị với Ngài trong nước Trời. Chén Ngài nói tới là chén đắng, bao gồm sự đóng đinh. Loại chén nào Chúa muốn cho chúng ta? Đối với một số môn đệ, chén đắng như thế đòi hỏi đau khổ về thể lý và sự cố gắng chịu đau đớn của sự tử đạo. Nhưng đối với nhiều người, nó đòi hỏi công việc hằng ngày dai dẳng của cuộc đời Kitô hữu, với tất cả những hy sinh, những thất vọng, nói xấu, cố gắng, và cám dỗ hằng ngày của nó.

Đường lối yêu thương và phục vụ của ĐKitô

Người môn đệ của Đức Giêsu phải sẵn sàng hiến mạng sống mình – mỗi và mọi ngày trong những hy sinh lớn nhỏ được đòi hỏi – và thậm chí đến mức đổ máu mình ra nếu cần thiết vì danh Đức Kitô và Tin mừng của Ngài. Điều gì biến sự hy sinh như vậy thành niềm vui hơn là gánh nặng? Chính là tình yêu – loại “tình yêu mà Thiên Chúa tuôn đỗ vào lòng chúng ta ngang qua Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Một giáo phụ thời Giáo hội sơ khai đã tóm tắt giáo huấn của Đức Giêsu với câu thành ngữ: phục vụ là ngự trị với Đức Kitô. Chúng ta chia sẻ trong sự ngự trị của Thiên Chúa bằng việc hiến mạng sống mình trong sự phục vụ khiêm tốn cho người khác như Đức Giêsu đã làm vì phần rỗi chúng ta. Bạn có sẵn sàng hiến mạng sống mình để phục vụ người khác như Đức Giêsu đã dạy và đã làm gương cho chúng ta không?

Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con trở nên người tôi tớ của tình yêu cho vương quốc của Chúa, để con có thể tìm cách phục vụ hơn là được phục vụ. Xin đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu để con có thể cho đi cách quảng đại và phục vụ cách vui tươi vì danh Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon