Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện – SN song ngữ ngày 6.10.2021

0

Wednesday (October 6):
Lord, Teach Us to Pray
Scripture:  Luke 11:1-41 He was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, as John taught his disciples.” 2 And he said to them, “When you pray, say: “Father, hallowed be your name. Your kingdom come. 3 Give us each day our daily bread; 4 and forgive us our sins, for we ourselves forgive every one who is indebted to us; and lead us not into temptation.”
Thứ Tư  6-10       

Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện

Lc 11,1-4

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:”Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Meditation: Do you pray with joy and confidence? The Jews were noted for their devotion to prayer. Formal prayer was prescribed for three set times a day. And the rabbis had a prayer for every occasion. It was also a custom for rabbis to teach their disciples a simple prayer they might use on a regular basis. Jesus’ disciples ask him for such a prayer. When Jesus taught his disciples to pray he gave them the disciple’s prayer, what we call the Our Father or Lord’s Prayer. (See longer version in Matthew 6:9-13). 

God treats us as his own sons and daughters

What does Jesus’ prayer tell us about God and about ourselves? First, it tells us that God is both Father in being the Creator and Author of all that he has made, the first origin of everything and transcendent authority, and he is eternally Father by his relationship to his only Son who, reciprocally is Son only in relation to his Father (Matthew 11:27). All fatherhood and motherhood is derived from him (Ephesians 3:14-15). In Jesus Christ we are reborn and become the adopted children of God (John 1:12-13; 3:3).

 

 

We can approach God confidently as a Father who loves us

Jesus teaches us to address God as “our Father” and to confidently ask him for the things we need to live as his sons and daughters. We can approach God our Father with confidence and boldness because Jesus Christ has opened the way to heaven for us through his death and resurrection. When we ask God for help, he fortunately does not give us what we deserve. Instead, he responds with grace and mercy. He is kind and forgiving towards us and he expects us to treat our neighbor the same. 

 

 

 

We can pray with expectant faith and trust in the Father’s goodness

We can pray with expectant faith because our heavenly Father truly loves each one of us and and he treats us as his beloved children. He delights to give us what is good. His love and grace transforms us and makes us like himself. Through his grace and power we can love and serve one another as Jesus taught – with grace, mercy, and loving-kindness. 

 

 

 

Do you treat others as they deserve, or do you treat them as the Lord Jesus would with grace and mercy? Jesus’ prayer includes an injunction (charge) that we must ask God to forgive us in proportion as we forgive those who have wronged us (Matthew 6:14-15). God’s grace frees us from every form of anger, resentment, envy, and hatred. Are you ready to forgive others as the Lord Jesus forgives you?

 

“Father in heaven, you have given me a mind to know you, a will to serve you, and a heart to love you. Give me today the grace and strength to embrace your holy will and fill my heart with your love that all my intentions and actions may be pleasing to you. Help me to be kind and forgiving towards my neighbor as you have been towards me”.

Suy niệm: Bạn có cầu nguyện với niềm vui và xác tín không? Người Dothái rất coi trọng việc cầu nguyện. Họ cầu nguyện cách trịnh trọng một ngày 3 lần. Các thầy Rabbi cầu nguyện trong mỗi dịp lễ. Theo phong tục, các thầy Rabbi thường dạy các môn đệ của mình lời cầu nguyện đơn giản mà họ có thể lấy đó làm nền tảng. Các môn đệ Đức Giêsu xin Ngài một lời nguyện như thế. Khi Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, Ngài dạy họ đọc kinh mà chúng ta quen gọi ngày nay là “Kinh Lạy Cha” (phần dài hơn trong Mt 6,9-13).

TC đối xử với chúng ta như những người con

Lời kinh của Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về Thiên Chúa và về mình? Trước hết, nó dạy chúng ta Thiên Chúa vừa là Cha, là Đấng tạo hóa, Tác giả của mọi loài thụ tạo, vừa là căn nguyên đệ nhất của mọi sự và quyền hành siêu việt. Người là Cha vĩnh cửu do mối quan hệ với Người Con duy nhất, Đấng theo tính hỗ tương là Người Con duy nhất trong mối quan hệ với Cha (Mt 11,27). Tất cả tình cha con và mẹ con đều xuất phát từ Người (Ep 3,14-15). Nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta được tái sinh và làm nghĩa tử của Thiên Chúa (Ga 1,12-13; 3,3).

Chúng ta có thể tới gần Thiên Chúa  cách tự tin như người Cha yêu thương chúng ta

Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là “Cha của chúng ta”, và mạnh dạn cầu xin Người mọi thứ chúng ta cần để sống như những người con cái của Người. Chúng ta có thể đến gần Chúa Cha với lòng tự tin và mạnh dạn, bởi vì Đức Giêsu Kitô đã mở ra con đường về trời cho chúng ta qua cái chết và phục sinh của Người. Khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ, rất may là Người không ban cho chúng ta những gì chúng ta đáng được. Trái lại, Người đáp lại với ơn sủng và lòng thương xót. Thiên Chúa nhân hậu và tha thứ đối với chúng ta, và Người mong muốn chúng ta cũng đối xử với tha nhân như vậy.

Chúng ta có thể cầu nguyện với sự xác tín và trông cậy vào lòng nhân từ của Cha

Chúng ta có thể cầu nguyện với lòng tin kiên nhẫn, bởi vì Cha trên trời thật sự yêu thương mỗi người chúng ta, và Người đối xử với chúng ta như những người con yêu dấu. Người sẵn lòng ban cho chúng ta những gì tốt lành. Tình yêu và ơn sủng của Người biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta nên giống như Người. Qua ơn sủng và sức mạnh của Người, chúng ta có thể yêu thương và phục vụ nhau như Đức Giêsu đã dạy – với ơn sủng, lòng thương xót, và lòng nhân hậu.

Bạn có đối xử với người khác như họ xứng đáng, hay bạn đối xử với họ như Chúa muốn, bằng ơn sủng và lòng thương xót không? Lời cầu nguyện của Đức Giêsu kết thúc với huấn lệnh rằng chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, tương xứng với chúng ta tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta. Ơn sủng Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi sự nóng giận, ác ý, oán ghét, thù hận. Bạn có sẵn sàng tha thứ cho người khác như Đức Giêsu đã tha thứ cho bạn không?

Lạy Cha trên trời, Cha đã ban cho con trí khôn để nhận biết Cha, một tinh thần để phục vụ Cha, một trái tim để yêu mến Cha. Xin Cha ban cho con hôm nay ơn sủng và sức mạnh để con ôm lấy thánh ý Cha, và lấp đầy lòng con để tất cả mọi tư tưởng và hành động của con đều có thể làm đẹp lòng Cha. Xin Cha giúp con tốt lành và tha thứ với tha nhân, như Cha đã đối xử với con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon