Bà góa này đã bỏ vào nhiều hơn những người khác – SN song ngữ Chúa Nhật XXXII TN, năm B

0

Sunday (November 7): “This poor widow has put in more than the rest”

Scripture: Mark 12:38-44 

38 And in his teaching he said, “Beware of the scribes, who like to go about in long robes, and to have salutations in the market places  39 and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, 40 who devour widows’ houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation.”  41 And he sat down opposite the treasury, and watched the multitude putting money into the treasury. Many rich people put in large sums.  42 And a poor widow came, and put in two copper coins, which make a penny. 43 And he called his disciples to him, and said to them, “Truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury.  44 For they all contributed out of their abundance; but she out of her poverty has put in everything she had, her whole living.”

 

Chúa Nhật     7-11                Bà góa này đã bỏ vào nhiều hơn những người khác

Mc 12,38-44

38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Meditation: What is true religion and devotion to God? Jesus warns his disciples against the wrong kind of religion. In his denunciation of the scribes (the religious experts of his day), he warns against three things: the desire for prominence and first place of honor rather than lowly service for the benefit of others; the desire for deference and recognition (and seeking esteem from others) rather than seeking to promote the good of others through humble service and selfless care for others; and thirdly, attempting to use one’s position (even a religious position) for self-gain and self-advancement. True religion is relating rightly to God and to one’s neighbor with love, honor, and respect. The Lord puts his Holy Spirit within us that we may be filled with the joy of his presence, the joy of true worship, and the joy of selfless giving and love for others. True reverence for God frees the heart to give liberally, both to God and to neighbor.

 

Love is more precious than gold or silver

Jesus taught his disciples a dramatic lesson in generous giving with love and devotion. Love doesn’t calculate – it spends lavishly! Jesus drove this point home to his disciples while sitting in the temple and observing people offering their tithes. Jesus praised a poor widow who gave the smallest of coins in contrast with the rich who gave greater sums. How can someone in poverty give more than someone who has ample means? Jesus’ answer is very simple – love is more precious than gold!

 

Real giving comes from a heart full of gratitude

Jesus taught that real giving must come from the heart. A gift that is given with a grudge or for display loses most of its value. But a gift given out of love, with a spirit of generosity and sacrifice, is invaluable. The amount or size of the gift doesn’t matter as much as the cost to the giver. The poor widow could have kept one of her coins, but instead she recklessly gave away all she had! Jesus praised someone who gave barely a penny – how insignificant a sum – because it was everything she had, her whole living. What we have to offer may look very small and not worth much, but if we put all we have at the Lord’s disposal, no matter how insignificant it may seem, then God can do with it and with us what is beyond our reckoning. Do you know the joy and freedom of giving liberally to God and to neighbor with gratitude and love?

 

 

 

 

“Lord Jesus, all that I have is yours. Take my life, my possessions, my time and all that I have and use them as you desire for your glory.”

Suy niệm: Tôn giáo và lòng đạo đức đích thật đối với Thiên Chúa là gì? Ðức Giêsu cảnh báo các môn đệ chống lại loại tôn giáo sai lạc. Trong sự tố cáo các nhà luật sĩ (những nhà chuyên môn về tôn giáo vào thời đó), Người lên án ba điều: mong ước được chú ý hơn là sự phục vụ quảng đại; mong ước sự khác biệt và được nhận biết (tìm kiếm sự kính trọng từ người khác) hơn là tìm cách để đem lại sự ích lợi cho người khác, ngang qua sự phục vụ và tình yêu khiêm tốn; và cuối cùng, tìm cách lạm dụng vị thế của mình (thậm chí chức vụ trong tôn giáo) để tìm tư lợi và sự tiến thân cho mình. Tôn giáo thật sự liên kết trực tiếp với Thiên Chúa và với tha nhân bằng tình yêu, lòng tôn trọng và kính sợ. Thiên Chúa đặt Thần Khí của Người trong chúng ta, để chúng ta có thể được tràn đầy niềm vui về sự hiện diện của Người, niềm vui của sự thờ phượng đích thật, và niềm vui của sự cho đi và tình yêu quảng đại đối với người khác. Lòng kính sợ đích thật đối với Thiên Chúa giúp cho tâm hồn cho đi cách tự do, cho Chúa và cho tha nhân.

Tình yêu quý giá hơn vàng bạc

Ðức Giêsu dạy các môn đệ một bài học sâu sắc trong việc cho đi với tình yêu. Tình yêu không tính toán; nó cho đi cách quảng đại! Ðức Giêsu đưa ra quan điểm này với các môn đệ trong khi ngồi trong đền thờ quan sát người ta dâng cúng. Ðức Giêsu ca ngợi người góa phụ nghèo đã cho hết những đồng xu nhỏ nhất, trong sự tương phản với những người giàu có cho những số tiền lớn hơn. Làm sao một người nghèo khó có thể cho nhiều hơn những người có nhiều của cải? Câu trả lời của Ðức Giêsu rất đơn giản: tình yêu quý hơn vàng bạc!

Việc cho đi đích thật xuất phát từ một tấm lòng biết ơn

Ðức Giêsu dạy rằng sự cho đi thật sự phải xuất phát từ đáy lòng. Món quà cho đi với sự miễn cưỡng sẽ mất hết giá trị của nó. Nhưng món quà cho đi với tình yêu, với tinh thần quảng đại và hy sinh thì thật là vô giá. Số lượng và kích thước của món quà không ảnh hưởng chút nào đến người cho. Bà góa phụ nghèo có thể giữ lại một trong những đồng xu của mình, nhưng thay vì thế, bà đã không ngần ngại cho đi tất cả những gì bà có! Ðức Giêsu khen ngợi những ai cho đi dù chỉ là một xu – số lượng thật vô nghĩa – bởi vì nó là tất cả những gì bà có, toàn bộ sự sống của bà. Những gì chúng ta có để dâng có thể xem ra rất nhỏ bé và không mấy giá trị, nhưng nếu chúng ta đặt tất cả những gì chúng ta có để Chúa tùy ý sử dụng, cho dù nó có thể xem ra vô nghĩa thế nào, thì Thiên Chúa có thể làm với nó và với chúng ta những điều vượt quá sự tính toán của chúng ta. Bạn có biết niềm vui và sự tự do của việc tự nguyện dâng cho Chúa và cho tha nhân với lòng biết ơn và tình yêu không?

Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì con có là của Chúa. Xin nhận lấy cuộc đời con, các sở hữu của con, thời gian và tất cả những gì con có, và xin sử dụng chúng như Chúa muốn vì vinh quang của Chúa.

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon