He will rejoice over you with gladness – Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng – C 

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/12/12

DAILY MEDITATION:
ZEPHANIAH 3:14-18

He will rejoice over you with gladness. (Zephaniah 3:17)

The third Sunday of Advent is also called Gaudete Sunday. Gaudete is Latin for “rejoice.” Today, we light the rose-colored candle on the Advent wreath, the priest wears rose vestments, and the whole Church invites us to celebrate.

Of course, we should celebrate; we’re more than halfway to Christmas! But in today’s first reading, the prophet Zephaniah tells us that God is rejoicing as well. Let’s consider how:

The Lord rejoices because the time of waiting is over. Just as God’s people longed for the Messiah, think about how much Jesus longed for the time to come for him to be born (Galatians 4:4)! How happy he must be that his desire to forge an unbreakable covenant with us was fulfilled when he came to earth and redeemed humanity.

The Lord rejoices when we invite him to come into our lives. He exults when we accept the salvation he has won for us. Each person who turns to him makes the Lord’s heart sing with gladness.

The Lord rejoices each time he renews us in his love. He delights to take each wound and heal it, to take each sin and forgive it, to take each hurt and soothe it. Every time we come to him with our needs or open our hearts to his healing, he rejoices.

The Lord rejoices because he can share his heavenly life with us. Imagine his immense gladness in welcoming his brothers and sisters into his presence when their earthly journey is finished. Each human life is precious to him, and he celebrates the prospect of sharing the goodness of eternal life with each of us.

The Lord rejoices at being in our midst. He has not only become man and walked the earth among us, but he dwells in us through his Holy Spirit. This is personal – he exults to be near you today, to be part of your life. And you can rejoice because he rejoices.

“Jesus, I rejoice with you as we approach the celebration of your birth!”

Suy niệm:
Xp 3,14-18

“Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ” (Xp 3,17)

Chúa Nhật III Mùa Vọng cũng được gọi là ngày Chúa Nhật Vui Mừng. Gaudete, tiếng Latinh có nghĩa là “vui mừng (rejoice)” Hôm nay, chúng ta thắp lên ngọn nến màu hồng trên vòng hoa Mùa Vọng, vị linh mục mang phẩm phục màu hồng và toàn thể Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy vui mừng cử hành ngày Lễ.

Dĩ nhiên, chúng ta nên vui mừng; chúng ta đã đi được hơn nửa đường để tới Lễ Giáng Sinh! Nhưng trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Xôphônia nói với chúng ta rằng Thiên Chúa cũng đang vui mừng. Chúng ta hãy xem xét thế nào:

Thiên Chúa vui mừng bởi vì thời gian chờ đợi sắp kết thúc. Giống như dân Chúa ao ước Đấng Mêsia, hãy nghĩ về việc Chúa Giêsu đã mong mỏi đến mức nào để đến ngày Người được sinh ra (x. Gl 4,4)! Chắc hẳn Người đã vui mừng biết chừng nào khi mong muốn thiết lập một giao ước không thể phá vỡ với chúng ta đã được thực hiện khi Người đến trần gian và cứu chuộc nhân loại.

Thiên Chúa vui mừng khi chúng ta mời Người bước vào trong cuộc đời của chúng ta. Người vui mừng khi chúng ta chấp nhận ơn cứu độ mà Người đã giành cho chúng ta. Mỗi người trở về với Người đều làm cho trái tim của Chúa vỡ òa niềm vui sướng.

Thiên Chúa vui mừng mỗi khi Người đổi mới chúng ta trong tình yêu của Người. Người vui thích nhận lấy từng vết thương và chữa lành nó, nhận lấy từng tội lỗi và tha thứ, nhận lấy từng nỗi đau và xoa dịu nó. Mỗi lần chúng ta đến với Chúa với những nhu cầu của mình hoặc mở lòng mình ra với sự chữa lành của Người, Người đều vui mừng.

Thiên Chúa vui mừng bởi vì Người có thể chia sẻ cuộc sống trên trời với chúng ta. Hãy tưởng tượng sự vui mừng vô cùng của Người khi tiếp đón các anh chị em vào trong sự hiện diện của Người khi hành trình trần thế kết thúc. Mỗi cuộc sống con người thì quý giá đối với Người và Người vui mừng về viễn tượng chia sẻ sự tốt lành về cuộc sống đời đời với mỗi người chúng ta.

Thiên Chúa vui mừng khi ở giữa chúng ta. Người đã không chỉ trở thành con người và sống trên trần gian giữa chúng ta, nhưng Người cư ngụ trong chúng ta qua Thánh Thần của Người. Điều này thì cá vị – Người vui mừng để ở gần bạn hôm nay, để trở nên một phần cuộc sống của bạn. Và bạn có thể vui mừng vì Người vui mừng.

“Lạy Chúa Giêsu, con vui mừng với Chúa khi chúng ta đến gần việc cử hành ngày Chúa sinh ra!”

 

Comments are closed.