Every man shall turn from evil way – Suy niệm theo The WAU ngày 09.3.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022
 

Wednesday March 9th 2022
Meditation: Jonah 3:1-10

Every man shall turn from evil way (Jonah 3:8)

Imagine if the story of Jonah were to happen today. You could picture the prophet standing on a busy street corner preaching repentance, and instead of everyone ignoring him, people would actually listen! Everyone would express sorrow for their sins and turn back to God.

Hard to envision, right? With all the sin in the world, it would be a miracle to see so many people coming together to seek the Lord’s mercy. It might be easier to imagine God parting the Red Sea or silencing a hurricane!

But in a sense, we do see a miracle like Nineveh take place every Sunday. Simply by entering the doors of their churches, millions of people are responding to Jesus’ call to “repent, and believe in the gospel” (Mark 1:15). Deep down, everyone is looking for an encounter with the Lord and an opportunity to escape the sin that drags them down. Even if it’s just for an hour, they are searching for something greater than themselves and a sense of peace that the world cannot give. They’re looking for the peace of Christ.

Jesus once promised that the “gates of the netherworld” will never prevail against the Church (Matthew 16:18). It’s true that the Church has faced hostility and violence at many points in history. It’s also true that the Church has seen its fair share of scandals. And yet despite all the forces arrayed against and within it, the Church continues to be a place where Jesus heals, converts, comforts, and transforms those who come seeking his presence.

So if you feel discouraged by the lack of faith around you—or within you—take heart. If God can use Jonah to convert an entire city, imagine what is possible through Jesus and his Church.

Remember too that you are part of the Church. Your prayers, your acts of love, your sharing of your faith—they make a difference, even if you can’t see it. They never go without God’s grace. As more and more people come together, that grace can flow even more powerfully. We should never underestimate God’s ability to use us to help people “turn from [their]evil way” (Jonah 3:8)!

“Father, let your grace flow through me and through your body, the Church.” 

Thứ Tư I Mùa Chay ngày 09.3.2022
Suy niệm: Gn 3, 1-10 

Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác của mình (Gn 3,8)

Hãy tưởng tượng nếu câu chuyện về ngôn sứ Giôna xảy ra ngày hôm nay. Bạn có thể hình dung nhà tiên tri đang đứng ở một góc phố đông đúc rao giảng sự ăn năn, và thay vì mọi người phớt lờ ông ta, mọi người sẽ thực sự lắng nghe! Mọi người sẽ bày tỏ nỗi buồn vì tội lỗi của họ và quay trở lại với Thiên Chúa.

Khó hình dung, phải không? Với tất cả tội lỗi trên thế giới, sẽ là một điều kỳ diệu khi thấy rất nhiều người đến với nhau để tìm kiếm lòng thương xót của Chúa. Có thể dễ dàng hơn khi tưởng tượng Thiên Chúa chia cắt Biển Đỏ hoặc làm cho cơn bão im lặng!

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng ta thấy một phép lạ như Ninivê diễn ra vào mỗi Chúa Nhật. Chỉ đơn giản bằng cách bước vào cửa nhà thờ, hàng triệu người đang đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu là “hãy ăn năn và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15). Trong sâu thẳm, mọi người đang tìm kiếm một cuộc gặp gỡ với Chúa và một cơ hội để thoát khỏi tội lỗi đang kéo họ xuống. Ngay cả khi chỉ trong một giờ, họ đang tìm kiếm điều gì đó vĩ đại hơn bản thân và cảm giác bình an mà thế giới không thể ban tặng. Họ đang tìm kiếm sự bình an của Đức Kitô.

Chúa Giêsu đã từng hứa rằng “các cửa Hỏa ngục” sẽ không bao giờ thắng được Giáo hội (Mt 16,18). Đúng là Giáo hội đã phải đối mặt với sự thù địch và bạo lực ở nhiều thời điểm trong lịch sử. Cũng đúng là Giáo hội đã nhìn thấy sự chia rẽ tai tiếng lớn của mình. Tuy nhiên, bất chấp tất cả các thế lực chống lại và bên trong nó, Giáo hội vẫn tiếp tục là nơi Chúa Giêsu chữa lành, hoán cải, an ủi và biến đổi những ai đến tìm kiếm sự hiện diện của Ngài.

Vì vậy, nếu bạn cảm thấy chán nản vì thiếu niềm tin xung quanh – hoặc bên trong bạn – hãy vững lòng. Nếu Thiên Chúa có thể sử dụng Giôna để thay đổi cả một thành phố, hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra thông qua Chúa Giêsu và Giáo hội của Ngài.

Cũng hãy nhớ rằng bạn là một phần của Giáo hội. Những lời cầu nguyện của bạn, những hành động yêu thương của bạn, sự chia sẻ đức tin của bạn – chúng tạo nên sự khác biệt, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy nó. Họ không bao giờ đi nếu không có ơn Chúa. Khi ngày càng có nhiều người đến với nhau, ân sủng đó có thể tuôn trào mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Thiên Chúa trong việc sử dụng chúng ta để giúp mọi người “từ bỏ con đường xấu xa của họ” (Gn 3,8)!

Lạy Cha, xin cho ân sủng của Cha chảy qua con và qua thân thể của Cha là Giáo hội.

Suy niệm Tin mừng theo: WAU
Lc 11, 29-32

Thế hệ này… tìm kiếm dấu lạ, nhưng sẽ không có dấu lạ nào được ban cho, ngoại trừ dấu lạ ngôn sứ Giôna (Lc 11, 29)

Khi chúng ta nghĩ về ngôn sứ Giôna, điều thường xuất hiện trong tâm trí là câu chuyện thời thơ ấu về một người đã trải qua thời gian sống trong bụng cá voi. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng câu chuyện này ảnh hưởng sâu sắc đối với Chúa Giêsu vì Ngài đề cập đến ngôn sứ Giôna nhiều lần trong các sách Tin mừng, kể cả trong phân đoạn hôm nay. Vậy điều gì về Giôna đã có sự tác động đến Chúa Giêsu?

Có lẽ Chúa Giêsu đã nhìn thấy một số điểm tương đồng trong sứ mệnh của họ. Giống như Giôna, Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để mời gọi mọi người ăn năn. Theo cách này, cả hai người đều là nhà tiên tri. Và giống như Giôna, Chúa Giêsu sẽ ở trong bóng tối của một nơi đáng lẽ phải nuốt chửng Ngài. Đối với Giôna, đó là dạ dày của một con cá lớn. Đối với Chúa Giêsu, đó sẽ là bóng tối của sự chết mà Ngài sẽ vượt qua vào ngày thứ ba.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng nhận thức rõ rằng sứ mệnh của Ngài vượt xa sứ mệnh của một nhà tiên tri. Giôna, hay bất kỳ một tiên tri nào, đều chỉ ra bên ngoài mình khi nói về Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu chỉ chính mình là Đấng Mêsia. Không cần thêm hy lễ đền tội để đền đáp một phần nào đó với Thiên Chúa. Không còn mặc áo nhặm như người Ninivê mặc để biểu thị sự ăn năn của họ. Giờ đây, sự ăn năn có nghĩa là quay về với Chúa Giêsu, tin vào Ngài và chấp nhận lời mời làm hòa với Cha Ngài.

Chúa Giêsu cũng không bao giờ cố gắng chạy trốn khỏi sự kêu gọi của Ngài như cách Giôna đã làm (Gn 1, 3). Đúng hơn, Ngài yêu mến và hoàn toàn chấp nhận ý muốn của Cha Ngài bằng cách mời gọi chúng ta đón nhận sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là, và vẫn là sứ mệnh của Ngài – kêu gọi mỗi người chúng ta, những người con yêu dấu của Thiên Chúa, quay về với Cha.

Đó là ý của Chúa Giêsu qua “dấu lạ của Giôna” (Lc 11, 29): Chính Thiên Chúa ở giữa dân Ngài, kêu gọi họ trở về với Ngài. Dấu lạ không chỉ là phép lạ chữa bệnh hoặc hóa cá và bánh ra nhiều. Nó thậm chí không phải là người được sống lại từ cõi chết. Tất cả những điều đó đều hướng chúng ta đến Chúa Giêsu, dấu chỉ hoàn hảo của tình yêu của Chúa Cha. Cũng giống như những gì Ngài đã làm với đám đông đó những năm trước, Ngài cũng đang mời gọi bạn quay về với Ngài, để được tha thứ và tiếp nhận Ngài làm Chúa của bạn.

Lạy Chúa, con xin chấp nhận lời mời gọi của Chúa! Con muốn nhận được lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon