Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 12 – “Amen” nghĩa là gì?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

12. “Amen” nghĩa là gì?

Trong thánh lễ, nhiều lần chúng ta đáp “Amen” sau những lời nguyện mà linh mục chủ tế thay mặt cộng đoàn tuyên đọc. Thí dụ:

“Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dn đưa chúng ta đến s sng muôn đời. – Amen”.

“… đến muôn thu muôn đời. – Amen”.

Amen là chữ Do-thái. Các tín hữu thời Cựu Ước thường dùng chữ “Amen” để kết thúc lời cầu nguyện của họ. Chúa Kitô cũng đã sử dụng, không những lúc Người cầu nguyện, mà còn cả trong lúc giảng dạy để nhấn mạnh, làm nổi bật chân lý Người nói: “Amen – Tht – Ta bo tht các ngươi…” Chúng ta thường gặp ngôn thức này trong Tin Mừng.

Trước kia, sau các lời nguyện, người ta thưa “Ước gì được như vậy”. Bây giờ người ta thích dùng chữ “Amen” hơn, vì “Ước gì được như vậy” không thể diễn tả hết được sự phong phú của chữ “Amen”.

Khi thưa “Amen”, người ta không chỉ bày tỏ ước muốn được như vậy, mà còn xác nhận một điều chắc chắn. Đó là trường hợp khi vị linh mục công bố: “Mình Thánh Chúa Kitô” và tín hữu thưa “Amen”. Chữ “Amen” ở đây có nghĩa “Vâng! Tôi xác tín Chúa Kitô đến ngự trong tôi dưới hình bánh này”. Đó là một điều chắc chắn!

Khi chúng ta thưa “Amen” sau lời nguyện của linh mục chủ tế, điều đó không chỉ có nghĩa là ước muốn những lời cầu nguyện đó được chấp nhận, nhưng còn nói lên rằng: lời nguyện đó cũng là lời nguyện của chính chúng ta, và chúng ta muốn tháp nhập vào đó với hết tâm tình.

Hơn thế nữa, Amen diễn đạt đức tin của toàn cộng đoàn vào sự trung tín của Chúa. Người sẽ nhậm lời những gì cộng đoàn cầu xin với niềm tin tưởng. Bởi vì căn gốc của chữ do¬-thái này có ý nghĩa sự trung thành, trung tín. Như thế, khi thưa Amen, chúng ta tung hô sự trung tín của Chúa, như lời thánh Phaolô: “Xin Thiên Chúa là Đấng trung tín chng giám cho rng li nói ca chúng tôi đối vi anh em, không phi là va “Có” li va “Không”. Qu thế, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà chúng tôi đã rao giảng nơi anh em, […], nơi Người ch là “Có” mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời ha ca Thiên Chúa đã thành “Có” ở nơi Người. Vì thế nh Người mà chúng tôi hô lên li “Amen” tôn vinh Thiên Chúa” (2 Cor 1, 18-20).

ENGLISH

12. What does “Amen” mean?

At Mass, many times we say Amen after the prayers which the priest celebrant pronounces on behalf of the congregation. For example:

“… and bring us to everlasting life. – Amen”.

– “… for ever and ever. – Amen”.

Amen is a Jewish word. The faithful in the Old Testament used the word Amen to conclude their prayer. Christ also used it, not only in prayer but also in His teaching to emphasize and highlight the truth. He said, “Amen – I tell you…” We often see this modal in the Good News.

In the past, after intercessions, people said “May it be done”. Now Amen is preferred, because May it be done cannot fully express the profoundness of the word Amen.

When saying Amen, not only do you express your desire to be so but you also confirm a certainty. That is a case when the priest proclaims, “The Body of Christ” and the faithful say “Amen”. Amen here means “Yes! I strongly believe Christ comes to reside in me under the species of this host”. That is a certainty!

When we say Amen after the prayers of the priest celebrant, it not only expresses a desire for those prayers to be accepted but also means: those prayers are also ours, and we want to be grafted to them with all our feelings.

Moreover, Amen expresses the belief of the whole congregation into God’s fidelity. He will respond to what the congregation prays for in faith. Because the root of this Jewish word means faithfulness, fidelity. Thus, when saying Amen, we acclaim God’s faithfulness, as Saint Paul said, “As God is faithful, our word to you is not “yes” and “no.” For the Son of God, Jesus Christ, who was proclaimed to you by us, […], was not “yes” and “no,” but “yes” has been in him. For however many are the promises of God, their Yes is in him; therefore, the Amen from us also goes through him to God for glory” (2 Cor 1: 18-20).

FRANÇAIS

12. “Amen” ou Ainsi soit-il?

Plusieurs fois durant la messe, nous répondons Amen aux prières que le prêtre prononce au nom de toute l’assemblée.

– «… et nous conduise à la vie éternelle. – Amen».

– «… pour les siècles des siècles. – Amen».

Amen est un mot hébreu. Les croyants de l’Ancien Testament l’utilisaient régulièrement pour terminer leurs prières. Le Christ aussi s’en est servi: non seulement quand il priait, mais aussi quand il enseignait, pour accentuer la solennité de l’affirmation: «Amen, amen – en vérité, en vérité – je vous le dis…» C’est une formule qui revient souvent dans les évangiles.

Autrefois, on disait Ainsi soit-il à la fin des prières. Maintenant, on préfère dire Amen, car Ainsi soit-il ne traduit pas toute la richesse du mot Amen.

Quand on dit Amen, on n’exprime pas seulement le souhait (Ainsi soit-il !), on affirme une certitude (la racine de ce mot hébreu signifie la solidité, la certitude). C’est le cas quand le prêtre prononce la formule «Le Corps du Christ» et que le fidèle répond «Amen». Cet Amen veut dire «Oui ! je crois que le Christ vient à moi sous le signe du pain». C’est une certitude !

Quand nous répondons Amen à la prière du prêtre, notre Amen ne signifie pas seulement «Qu’il en soit ainsi!» Il signifie aussi que cette prière, nous la faisons nôtre, nous y adhérons de tout notre cœur.

Mieux encore, Amen exprime la foi de tout le peuple dans la fidélité de Dieu qui exaucera ce qu’il demande avec confiance. Car la racine de ce mot hébreu est aussi celle de la fidélité. En disant Amen, on acclame la fidélité de Dieu, comme disait saint Paul:« La parole que nous vous adressons n’est pas « oui et non ». Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, […] n’a été que «oui». Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur «oui» dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre «amen», notre «oui», pour sa gloire» (2 Co 1, 18-20).

Comments are closed.

phone-icon