Jesus – the divine physician – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 28.3.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (March 28)
Jesus – the divine physician

Gospel Reading:  John 4:43-54

43 After the two days he departed to Galilee. 44 For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. 45 So when he came to Galilee, the Galileans welcomed him, having seen all that he had done in Jerusalem at the feast, for they too had gone to the feast. 46 So he came again to Cana in Galilee, where he had made the water wine. And at Capernaum there was an official whose son was ill. 47 When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged him to come down and heal his son, for he was at the point of death. 48 Jesus therefore said to him, “Unless you see signs and wonders you will not believe.” 49 The official said to him, “Sir, come down before my child dies.” 50 Jesus said to him, “Go; your son will live.” The man believed the word that Jesus spoke to him and went his way. 51 As he was going down, his servants met him and told him that his son was living. 52 So he asked them the hour when he began to mend, and they said to him, “Yesterday at the seventh hour the fever left him.” 53 The father knew that was the hour when Jesus had said to him, “Your son will live”; and he himself believed, and all his household. 54 This was now the second sign that Jesus did when he had come from Judea to Galilee.

Thứ Hai ngày 28.3.2022
Đức Giêsu – vị thần y

Ga 4,43-54 

43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um.47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết.48 Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu! “49 Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! “50 Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi.52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.”53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin.54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.

Meditation: Do you approach the Lord Jesus with expectant faith for healing, pardon, and transformation in Christ-like holiness? Isaiah prophesied that God would come not only to restore his people, he would also come to recreate new heavens and a new earth (Isaiah 65:17). Jesus’ miracles are signs that manifest the presence of God and the coming of his kingdom of power and glory. When a high ranking official, who was very likely from King Herod’s court, heard the reports of Jesus’ preaching and miracles, he decided to seek Jesus out for an extraordinary favor. If this story happened today the media headlines would probably say: “High ranking official leaves capital in search of miracle cure from a small town carpenter.”

Believe and take Jesus at his word

It took raw courage for a high ranking court official to travel twenty miles in search of Jesus, the Galilean carpenter. He had to swallow his pride and put up with some ridicule from his friends. And when he found the healer carpenter, Jesus seemed to put him off with the blunt statement that people would not believe unless they saw some kind of miracle or sign from heaven. Jesus likely said this to test the man to see if his faith was in earnest. If he turned away in irritation or with discouragement, he would prove to be insincere. Jesus, perceiving his faith, sent him home with the assurance that his prayer had been heard.

It was probably not easy for this man to return to his family with only an assuring word from Jesus that his son would be healed. Couldn’t Jesus have come to this man’s house and laid his hands on the dying child? However, without a moment’s hesitation the court official believed in Jesus and took him at his word. He began his journey back home with renewed faith and hope – ready to face whatever might await him – whether it be the anguish of his distraught family or the scorn of unbelieving neighbors. Before he could even make it all the way back to his home town, news reached him that his son had recovered. What astonishment must have greeted his family and friends when they heard that his son was instantly restored to health at the very moment when Jesus had pronounced the words – your son will live!

The Lord Jesus brings healing and restoration to those who trust in him

Jesus’ miraculous healings show his generous kindness and extravagant love – a love that bends down in response to our misery and wretched condition. Is there any area in your life where you need healing, pardon, change, and restoration? If you seek the Lord with trust and expectant faith, he will not disappoint you. He will meet you more than half way and give you what you need. The Lord Jesus never refused anyone who put their trust in him. Surrender your doubts and fears, your pride and guilt at his feet, and trust in his saving word and healing love.

“Lord Jesus, your love never fails and your mercy is unceasing. Give me the courage to surrender my stubborn pride, fear and doubts to your surpassing love, wisdom and knowledge. Make be strong in faith, persevering in hope, and constant in love.”

Suy niệm: Bạn có đến gần Chúa Giêsu với niềm tin kiên vững cho sự chữa lành, tha thứ, và sự biến đổi trong sự thánh thiện nên giống Đức Kitô không? Ngôn sứ Isaia đã tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ đến không chỉ phục hồi dân Người mà còn tái tạo trời mới đất mới (Is 65,17). Những dấu lạ của Đức Giêsu chứng tỏ sự hiện diện và sức mạnh và vinh quang sắp đến của Nước Thiên Chúa. Khi viên sĩ quan cao cấp, dường như ở trong dinh vua Hêrôđê, nghe biết về sự giảng dạy và những dấu lạ của Đức Giêsu, ông đã quyết định tìm gặp Người để cầu xin một đặc ân. Nếu câu chuyện này xảy ra hôm nay, tiêu đề của các phương tiện truyền thông có thể nói: “Viên sĩ quan cao cấp rời dinh đi tìm phép lạ chữa lành từ một người thợ mộc từ 1 làng nhỏ”.

Hãy tin và đón nhận Đức Giêsu với Lời Người

Nó đòi hỏi sự can đảm sống động đối với viên sĩ quan cận vệ để đi 20 dặm đường để tìm gặp Đức Giêsu, người thợ mộc xứ Galilê. Ông phải nuốt tính kiêu căng của mình và chịu nhiều nhạo báng từ bạn bè của mình. Khi ông tìm được người thợ mộc có sức chữa lành, Đức Giêsu dường như tránh né ông với lời nói thẳng thừng rằng người ta sẽ không tin trừ khi họ nhìn thấy dấu lạ từ trời. Đức Giêsu dường như nói điều này để thử ông để xem lòng tin của ông có nghiêm túc không. Nếu như ông ta bỏ đi trong sự thất vọng hay tức tối, chứng tỏ ông không có lòng thành. Đức Giêsu, hiểu được lòng tin của ông, đã sai ông về nhà với sự bảo đảm rằng lời cầu xin của ông đã được nhận lời.

Thật không dễ dàng cho người này từ giả Đức Giêsu và trở về nhà chỉ với lời bảo đảm rằng con trai ông sẽ được chữa lành. Chẳng lẽ Đức Giêsu không thể đến nhà ông và đặt tay trên đứa bé sắp chết sao? Viên sĩ quan đã tin tưởng vào Đức Giêsu và đón nhận lời Người không chút nghi ngờ hay do dự. Ông sẵn sàng trở về nhà với niềm tin và sự trông cậy mới – sẵn sàng đối diện với sự nhạo báng và chê cười đang chờ ông – dù đó là nỗi đau khổ của gia đình quẩn trí của ông hay sự khinh thường của xóm giềng vô tín. Ngay trước khi ông về tới nhà, người ta đã đem tin đến cho ông rằng con ông đã khỏe mạnh. Gia đình và bạn bè ông chắc hẳn đã rất ngạc nhiên khi nghe tin con trai ông đã bình phục nhanh chóng chính vào lúc Đức Giêsu tuyên bố – con trai ông sẽ sống!

Chúa Giêsu đem lại sự chữa lành và phục hồi cho những ai tin cậy nơi Người

Các sự chữa lành lạ lùng của Đức Giêsu thể hiện lòng nhân từ và tình yêu quảng đại của Người – một tình yêu nghiêng xuống trong sự đáp trả sự bất hạnh và tình trạng khốn khổ của chúng ta. Có lãnh vực nào trong đời bạn cần đến sự chữa lành, tha thứ, thay đổi, và phục hồi không? Nếu bạn tìm kiếm Chúa với lòng trông cậy và niềm tin kiên vững, Người sẽ không làm bạn thất vọng. Người sẽ đón bạn giữa đường và ban cho bạn những gì bạn cần đến. Chúa Giêsu không bao giờ từ chối bất cứ ai đặt lòng tin cậy nơi Người. Hãy phó dâng những nghi ngờ và sợ hãi, tính kiêu ngạo và tội lỗi của bạn dưới chân Ngài, và hãy tin tưởng vào lời cứu độ và tình yêu chữa lành của Người.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa không bao giờ hết và lòng thương xót của Chúa không bao giờ ngừng. Xin ban cho con lòng can đảm để từ bỏ tính kiêu ngạo, sự sợ hãi, và những nghi ngờ cố chấp của con, trước tình yêu, sự khôn ngoan, và sự hiểu biết vượt trổi của Chúa. Xin củng cố con trong đức tin, kiên vững trong đức cậy, và trung thành trong đức mến. 

Comments are closed.

phone-icon