The word is near you, in your mouth and in your heart – Chúa Nhật I Mùa Chay – Suy niệm theo the WAU

0

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/3/06 

Daily Meditation: Romans 10:8-13

The word is near you, in your mouth and in your heart. (Romans 10:8)

Today we might be thinking about what we want to do for God this Lent: to pray more, fast more, and give more to people in need. And we should! But Lent is not just about what we do for God. In fact, Lent is much more about what God wants to do for us. It’s all about God’s grace at work within us. And one way that God can work in us is through his word in Scripture.

In the second reading, St. Paul reminds us that God’s word isn’t beyond our grasp or too hard to understand. Quite the opposite. “The word is near you, in your mouth and in your heart” (Romans 10:8). God is eager to bless us this Lent as we read his word.

One of the many things God does through Scripture is strengthen us to overcome temptation. We see this played out in today’s Gospel. After fasting for forty days, Jesus must have been extremely hungry and tired. So when the evil one tried to entice him to turn away from his Father’s plan, Jesus leaned on the word of God. He responded to each temptation with a truth from the Hebrew Scriptures. He drew strength and clarity from the word of God, trusted in it, and let it guide him.

We all feel weak at times, and our sinfulness can easily lead us astray. Add to that the burdens of life and the enticements that swirl around us, and it’s no wonder we struggle at times. If Jesus relied on God’s word, how much more do we need the grace that flows from the Scriptures.

Lent is the perfect time to seek the Lord in Scripture each day. There, we will find the strength to overcome temptation, the grace to hear God’s voice, and the wisdom to guide our lives. And as we read, we can hear his voice telling us, “The word is near you, in your mouth and in your heart” (Romans 10:8).

“Lord, strengthen me through your word this Lent.”

Suy niệm: Rm 10,8-13

Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng” (Rm 10,8).

Giờ đây có lẽ chúng ta đang nghĩ mình phải làm gì cho Chúa trong Mùa Chay Thánh này. Chẳng hạn như chúng ta sẽ cầu nguyện nhiều hơn, ăn chay nhiều hơn và làm phúc bố thí nhiều hơn. Thật vậy, đó là những điều chúng ta nên làm. Thế nhưng, Mùa Chay không chỉ là mùa để chúng ta nên làm những gì cho Chúa, mà hơn thế nữa, Mùa Chay chính là mùa mà Chúa muốn thi ân giáng phúc cho chúng ta. Và một cách mà Thiên Chúa có thể thi ân giáng phúc cho chúng ta là Người ban chính lời của Người trong Thánh Kinh cho chúng ta.

Trong bài đọc hai, Thánh Phaolo nhắc chúng ta rằng Lời Chúa không quá khó hiểu đối với trí khôn chúng ta, trái lại “Lời Thiên Chúa ở gần bạn (chúng ta), ngay trên miệng (chúng ta), ngay trong lòng (chúng ta)” (Rm 10,8). Thiên Chúa mong muốn thi ân giáng phúc cho chúng ta khi chúng ta kết hợp với chính Lời của Người.

Một trong nhiều điều mà Thiên Chúa thi ân qua Lời của Người là Người làm cho chúng ta nên mạnh mẽ để chúng ta chiến thắng cám dỗ. Cụ thể là qua Tin Mừng hôm nay. Sau khi ăn chay bốn mươi đêm ngày thì Chúa Giêsu thấy rất đói và mệt. Vì vậy, khi ma quỷ dùng hết sức mình để cám dỗ Ngài hủy bỏ đi chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, thì Ngài đã dùng Lời Chúa để chiến thắng cám dỗ. Ngài đã chiến thắng mỗi cám dỗ bằng một sự thật rút ra từ chính Lời Chúa. Ngài đã lấy được sức mạnh và ánh sáng từ chính Lời Chúa, Ngài đã cậy dựa vào Lời Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn mình.

Đôi khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối và những sai phạm có thể làm chúng ta dễ dàng đi lạc đường. Hơn nữa, những gánh nặng cuộc sống và những cám dỗ hiện diện xung quanh chúng ta luôn đòi chúng ta phải chiến đấu chống lại. Nếu như Chúa Giêsu đã cậy dựa vào Lời Chúa để chiến thắng cám dỗ, thì chúng ta càng cần phải dựa vào ân sủng tuôn trào từ Lời Chúa nhiều hơn biết chừng nào.

Mùa Chay là cơ hội rất tốt để chúng ta tìm kiếm Chúa trong Thánh Kinh mỗi ngày. Nhờ Lời Chúa mà chúng ta tìm được sức mạnh để chiến thắng cám dỗ, chúng ta tìm được ân sủng để lắng nghe Lời Người và tìm đươc sự khôn ngoan để hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta đọc Lời Chúa, chúng ta có thể nghe được Lời Người nói với chúng ta: “Lời Ta ở rất gần con, ngay trong miệng và trong lòng con” (Rm 10,8). 

Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho con trong mùa chay này bằng chính Lời của Ngài”.

Comments are closed.

phone-icon