Whoever relaxes one of the commandments – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 23.3.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Wednesday (March 23)
“Whoever relaxes one of the commandments”

Gospel Reading:  Matthew 5:17-19

17 “Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfill them. 18 For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. 19 Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does  them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.

Thứ Tư ngày 23.3.2022
Ai coi nhẹ một trong các điều răn này
Mt 5,17-19 17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Meditation: Do you view God’s law negatively or positively? Jesus’ attitude towards the law of God can be summed up in the great prayer of Psalm 119: “Oh, how I love your law! It is my meditation all the day.” For the people of Israel the “law” could refer to the ten commandments or to the five Books of Moses, called the Pentateuch, which explain the commandments and ordinances of God for his people. The “law” also referred to the whole teaching or way of life which God gave to his people. The Jews in Jesus’ time also used it as a description of the oral or scribal law. Needless to say, the scribes added many more things to the law than God intended. That is why Jesus often condemned the scribal law. It placed burdens on people which God had not intended. Jesus, however, made it very clear that the essence of God’s law – his commandments and way of life, must be fulfilled.

Jesus taught reverence for God’s law – reverence for God himself, for the Lord’s Day, reverence or respect for parents, respect for life, for property, for another person’s good name, respect for oneself and for one’s neighbor lest wrong or hurtful desires master us. Reverence and respect for God’s commandments teach us the way of love – love of God and love of neighbor.

The transforming work of the Holy Spirit 

What is impossible to men and women is possible to God and those who put their faith and trust in God. Through the gift of the Holy Spirit the Lord transforms us and makes us like himself. We are a new creation in Christ (2 Corinthians 5:17) because “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5). God gives us the grace to love as he loves, to forgive as he forgives, to think as he thinks, and to act as he acts.

The Lord loves justice and goodness and he hates every form of wickedness and sin. He wants to set us free from our unruly desires and sinful habits, so that we can choose to live each day in the peace, joy, and righteousness of his Holy Spirit (Romans 14: 17). To renounce sin is to turn away from what is harmful and destructive for our minds and hearts, and our very lives. As his followers we must love and respect his commandments and hate every form of sin. Do you love and revere the commands of the Lord?

“Lord Jesus, grant this day, to direct and sanctify, to rule and govern our hearts and bodies, so that all our thoughts, words and deeds may be according to your Father’s law and thus may we be saved and protected through your mighty help.”

Suy niệm: Bạn nhìn lề luật của Chúa cách tiêu cực hay tích cực? Thái độ của Đức Giêsu đối với lề luật Chúa có thể tóm tắt trong lời cầu nguyện của thánh vịnh 119: “Ôi, con yêu mến luật Chúa biết bao! Thánh chỉ Ngài, con suy gẫm đêm ngày”. Đối với dân Israel, “lề luật” thường ám chỉ mười điều răn hay năm quyển sách của Môisen, được gọi là ngũ thư, các sách giải thích các điều răn và những huấn lệnh của Chúa đối với dân Người. “Lề luật” cũng nhắm tới toàn bộ lời giảng dạy hay cách sống mà Thiên Chúa ban cho dân Người. Người Dothái thời Đức Giêsu cũng sử dụng nó như sự diễn tả của luật truyền miệng hay văn bản. Không cần phải nói, các kinh sư đã thêm thắt nhiều điều vào lề luật của Chúa. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu thường lên án lề luật của các kinh sư. Nó đặt những gánh nặng trên người ta mà Thiên Chúa đã không đưa ra. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã tuyên bố rõ ràng rằng bản chất của luật Chúa – các giới răn và đường lối sống của Người, phải được thực hiện.

Đức Giêsu dạy người ta tôn kính lề luật Chúa – tôn kính chính Thiên Chúa, ngày của Chúa, tôn kính cha mẹ, tôn trọng sự sống, của cải vật chất, danh tiếng của người khác, tôn trọng chính mình và tha nhân, để những ước muốn sai trái và nguy hại không làm chủ chúng ta. Sự tôn kính các giới răn của Chúa dạy chúng ta cách thức yêu thương – mến Chúa và yêu người.

Công việc biến đổi của Chúa Thánh Thần

Điều gì không thể đối với con người thì có thể đối với Thiên Chúa và những ai đặt niềm tin nơi Người. Ngang qua hồng ân của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta nên giống Người. Chúng ta là thụ tạo mới trong Đức Kitô (2Cor 5,17) bởi vì “tình yêu Thiên Chúa đã tuôn đỗ vào lòng chúng ta ngang qua Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng để yêu thương như Người yêu thương, để tha thứ như Người tha thứ, để suy nghĩ như Người suy nghĩ, và để hành động như Người hành động.

Chúa yêu thích sự công chính và ghét sự độc ác. Là những người theo Chúa, chúng ta phải yêu mến các giới răn của Người và ghét mọi hình thức tội lỗi. Người muốn giải thoát chúng ta khỏi những ước muốn phóng túng và những thói quen tội lỗi của mình, để chúng ta có thể chọn lựa để sống mỗi ngày trong bình an, vui mừng, và sự công chính của Chúa Thánh Thần (Rm 14,17). Từ bỏ tội lỗi là quay lưng lại với những gì tai hại và phá huỷ tâm trí chúng ta, và chính cuộc đời chúng ta. Là các môn đệ của Chúa, chúng ta phải yêu mến và tôn kính các giới răn của Người và ghét mọi hình thức tội lỗi. Bạn có yêu mến và tôn kính các giới răn của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho ngày hôm nay, để hướng dẫn và thánh hóa, để thống trị và cai quản hồn xác con, để tất cả mọi tư tưởng, lời nói, và việc làm của con có thể phù hợp với lề luật của Chúa Cha, và nhờ đó, con có thể được cứu độ và được bảo vệ qua sự trợ giúp quyền năng của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon