Do you believe now? – Suy niệm theo The WAU (30.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Monday May 30th 2022
Meditation: John 16, 29-33

Do you believe now? (John 16:31)

Jesus had been “talking plainly, and not in any figure of speech” (John 16:29). So the disciples were coming to understand more fully who he was: “We believe that you came from God” (16:30). But despite this declaration of faith, Jesus knew that they would de-sert him when the soldiers came to arrest him. At that moment of crisis, their faith would fail them.

The truth is, faith is not static. That’s a good thing because it can keep growing in us—as it did with the disciples after Pentecost. But our faith can also be shaken in trying times—as it was when the disciples abandoned Jesus. Or our faith can become so lukewarm that it has no real impact on our lives.

So how can we keep our faith growing and not waning? Let’s continue with the example of the disciples:

Remember God’s word. Long after he had departed from them, the disciples must have recalled Jesus’ words. For example, when they were facing persecution, they must have remembered that they were among those who are “blessed” (Matthew 5:10). To keep our faith strong, we need to continually reflect on Jesus’ words in the Scriptures and treasure them as they did.

Rely on the Holy Spirit. For the disciples, receiving the power of the Holy Spirit didn’t end on Pentecost. Again and again, they were filled with the Spirit so that they could persevere in their mission (Acts 4:8, 31; 13:9). We too can keep the flame of faith burning brightly in us by asking the Spirit to fill us with his power and grace each day.

Look to our brothers and sisters. The disciples banded together and lived a communal life (Acts 2:42). Just as they did, we need our fellow believers to be a witness and encouragement to us. We also need their prayers to strengthen us in difficult moments.

Faith is a journey with lots of ruts in the road, so we shouldn’t be surprised when we stumble. But by following the example of the first disciples—recalling God’s word, asking for the grace of the Holy Spirit, and depending on our brothers and sisters—we can count on our faith to get stronger with each day.

“Jesus, I believe in you. Increase my faith.”

Thứ Hai tuần VII Phục Sinh
ngày 30.5.2022

Suy niệm: Ga 16, 29-33

Bây giờ anh em có tin không? (Ga 16,31)

Chúa Giêsu đã “nói một cách rõ ràng, và không có bất kỳ úp mở nào về lời nói” (Ga 16,29). Vì vậy, các môn đệ đã dần dần hiểu Ngài là ai: “Chúng con tin rằng Thầy đến từ Thiên Chúa” (16,30). Nhưng bất chấp lời tuyên xưng đức tin này, Chúa Giêsu biết rằng họ sẽ hạ bệ Ngài khi quân lính đến bắt Ngài. Vào thời điểm khủng hoảng đó, niềm tin của họ sẽ sụp đổ.

Sự thật là niềm tin không hề tĩnh tại. Đó là một điều tốt vì nó có thể tiếp tục phát triển trong chúng ta – như đã xảy ra với các môn đệ sau Lễ Ngũ Tuần. Nhưng đức tin của chúng ta cũng có thể bị lung lay trong những lúc thử thách – như khi các môn đệ bỏ rơi Chúa Giêsu. Hoặc đức tin của chúng ta có thể trở nên hờ hững đến mức không có tác động thực sự đến cuộc sống của chúng ta.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể giữ cho đức tin của mình ngày càng lớn mạnh và không bị suy giảm? Hãy tiếp tục với tấm gương của các môn đệ:

Hãy nhớ lời Chúa. Rất lâu sau khi Ngài rời khỏi họ, các môn đệ hẳn đã nhớ lại những lời của Chúa Giêsu. Chẳng hạn, khi đối mặt với sự bắt bớ, họ phải nhớ rằng họ là một trong những người được “chúc phúc” (Mt 5,10). Để giữ vững đức tin, chúng ta cần liên tục suy gẫm về những lời của Chúa Giêsu trong Kinh thánh và phải trân trọng chúng.

Hãy trông cậy vào Chúa Thánh Thần. Đối với các môn đệ, việc nhận được quyền năng của Chúa Thánh Thần không kết thúc vào Lễ Ngũ Tuần. Họ được đầy dẫy Thánh Thần để có thể kiên trì trong sứ mệnh của mình (Cv 4,8. 31; 13,9). Chúng ta cũng có thể giữ cho ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng trong mình bằng cách cầu xin Thánh Thần đổ đầy quyền năng và ân sủng của Ngài cho chúng ta mỗi ngày.

Hãy nhìn anh chị em của chúng ta. Các môn đệ kết hợp lại với nhau và sống một cuộc sống chung (Cv 2,42). Cũng như họ, chúng ta cần anh em đồng đạo làm nhân chứng và khích lệ chúng ta. Chúng ta cũng cần những lời cầu nguyện của họ để tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trong những thời khắc khó khăn.

Niềm tin là một cuộc hành trình với rất nhiều chông gai trên đường, vì vậy chúng ta đừng ngạc nhiên khi vấp ngã. Nhưng bằng cách noi gương các môn đệ đầu tiên – nhớ lại lời Chúa, cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần, và cậy dựa vào anh chị em của mình – chúng ta có thể tin tưởng vào đức tin của mình để vững mạnh hơn mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Xin củng cố niềm tin cho con.

 

Comments are closed.

phone-icon