My sheep hear my voice – SN theo The WAU (10.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Tuesday May 10th 2022
Meditation: John 10, 22-30

My sheep hear my voice. (John 10:27)

Do you know which Jewish holiday corresponds with the feast Jesus attends in today’s Gospel? It’s Hanukkah. Known as the Feast of Dedication, it celebrates the rededication of the Temple at Jerusalem by Judas Maccabaeus in 165 BC. Hanukkah is also known as the Festival of Lights because a small amount of oil miraculously kept the Temple lamp burning for eight days. Hanukkah begins on the first night with one candle shining in the darkness of winter. Then for the next seven nights, one by one, another candle is lit, allowing even more light to break through.

John’s mention of Hanukkah could refer to a major theme in his Gospel: darkness and light. Jesus, the light of the world, stands in the Temple during the festival and states that he is the Messiah (John 10:24-25). But despite Jesus’ mighty deeds, some can’t see them for what they are: signs pointing to who he is. These people are still in darkness.

What can break through the darkness? Jesus’ voice. “My sheep hear my voice,” Jesus proclaims, “and they follow me” (John 10:27). Somehow, Jesus’ voice can open a person’s eyes to see the works that reveal who Jesus is. Then everything begins to change.

This was true for the disciples as they heard his call and left everything to follow him. It was true of the first Christians as they listened to the Spirit and brought the light of Christ to distant nations. And it’s true for us today as we learn to hear and respond to Jesus’ still, small voice.

Everyone can hear the voice of the Lord, but it takes practice to learn to recognize it. It helps to quiet your mind and ask Jesus to speak during prayer. He might speak through today’s Scriptures. Try reading them slowly; see if anything stands out. He may speak through a trusted friend or a spiritual song. How can you know if it’s his voice? His words always bring light. They help you to see him more clearly, to be more aware of his love, and to be more loving toward the people around you. They often bring a sense of peace. Let’s listen for the Lord’s voice so that we can follow him from darkness to light.

“Lord, help me to hear your voice today.”

Thứ Ba tuần IV Phục Sinh
ngày 10.5.2022

Suy niệm: Ga 10, 22-30

Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta (Ga 10,27)

Bạn có biết ngày lễ nào của người Do Thái tương ứng với ngày lễ mà Chúa Giêsu tham dự trong Tin mừng hôm nay không? Đó là lễ Hanukkah. Được biết đến với cái tên Lễ Cung Hiến, nó kỷ niệm việc Judas Maccabaeus đã cung hiến lại Đền thờ tại Jerusalem vào năm 165 trước Công nguyên. Lễ Hanukkah còn được gọi là Lễ hội ánh sáng vì một lượng nhỏ dầu đã giữ cho ngọn đèn của ngôi đền cháy trong tám ngày một cách thần kỳ. Lễ Hanukkah bắt đầu vào đêm đầu tiên với một ngọn nến sáng trong bóng tối của mùa đông. Sau đó, trong bảy đêm tiếp theo, lần lượt, một ngọn nến khác được thắp lên, cho phép nhiều ánh sáng hơn chiếu qua.

Việc Gioan đề cập đến lễ Hanukkah có thể đề cập đến một chủ đề chính trong Tin mừng của ông: bóng tối và ánh sáng. Chúa Giêsu, là ánh sáng của thế gian, đứng trong Đền thờ trong lễ hội và tuyên bố rằng Ngài là Đấng Mêsia (Ga 10,24-25). Nhưng bất chấp những hành động kỳ diệu của Chúa Giêsu, một số người không thể nhìn thấy được mục đích của chúng: các dấu hiệu chỉ ra Ngài là ai. Những người này vẫn còn trong bóng tối.

Điều gì có thể xua tan bóng tối? Tiếng nói của Chúa Giêsu. “Chiên của ta nghe tiếng ta,” Chúa Giêsu tuyên bố, “và chúng theo ta” (Ga 10,27). Bằng cách nào đó, tiếng nói của Chúa Giêsu có thể mở mắt một người để xem các dấu lạ tiết lộ Chúa Giêsu là ai. Sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Điều này đúng đối với các môn đệ khi họ nghe thấy tiếng gọi của Ngài và bỏ tất cả để đi theo Ngài. Điều đó đúng đối với các tín hữu sơ khai khi họ lắng nghe Thánh Thần và mang ánh sáng của Đức Kitô đến các quốc gia xa xôi. Và điều đó đúng với chúng ta ngày nay khi chúng ta học cách nghe và đáp lại giọng nói nhỏ nhẹ tĩnh lặng của Chúa Giêsu.

Mọi người đều có thể nghe thấy tiếng của Chúa, nhưng cần phải thực hành để học cách nhận ra nó. Nó giúp bạn tĩnh tâm và xin Chúa Giêsu nói trong khi cầu nguyện. Ngài có thể nói qua Kinh thánh ngày hôm nay. Hãy thử đọc chúng một cách chậm rãi; xem có gì nổi bật không. Ngài có thể nói qua một người bạn đáng tin cậy hoặc một bài hát thiêng liêng. Làm sao bạn có thể biết đó là tiếng của Ngài? Lời của Ngài luôn mang lại ánh sáng. Chúng giúp bạn nhìn thấy Ngài rõ ràng hơn, nhận thức rõ hơn về tình yêu của Ngài và yêu thương mọi người xung quanh hơn. Chúng thường mang lại cảm giác bình an. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa để chúng ta có thể đi theo Ngài từ bóng tối ra ánh sáng.

Lạy Chúa, ngày hôm nay xin giúp con nghe được tiếng nói của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon