Show us the Father – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, ngày 03.5.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday (May 3)
“Lord, show us the Father”

Scripture: John 14:6-14 

6 Jesus said to him, “I am the way , and the truth, and the life; no one comes to the Father , but by me. 7 If you had known me, you would have known my Father also; henceforth you know him and have seen him.” 8 Philip said to him, “Lord, show us the Father, and we shall be satisfied.” 9 Jesus said to him, “Have I been with you so long, and yet you do not know me, Philip? He who has seen me has seen the Father; how can you say, `Show us the Father’? 10 Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I say to you I do not speak on my own authority; but the Father who dwells in me does his works. 11 Believe me that I am in the Father and the Father in me; or else believe me for the sake of the works themselves. 12 “Truly, truly, I say to you, he who believes in me will also do the works that I do; and greater works than these will he do, because I go to the Father. 13 Whatever you ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified in the Son; 14 if you ask anything in my name, I will do it.”

Thứ Ba ngày 03.5.2022
Xin Chúa tỏ cho chúng con biết Chúa Cha

Ga 14,6-14

6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

Meditation: What’s the greatest thing we can aim for in this life? – To know God. What is the best thing we can possess in this life, bringing more joy, contentment, and happiness, than anything else? – Knowledge of God. Thus says the Lord: “Let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty glory in his might, let not the rich man glory in his riches; but let him who glories glory in this, that he understands and knows me” (Jeremiah 9:23-24). One of the greatest truths of the Christian faith is that we can know the living God. Our knowledge of God is not simply limited to knowing something about God, but we can know God personally. The essence of Christianity, and what makes it distinct from Judaism and other religions, is the personal knowledge of God as our Father.

Jesus makes it possible for each of us to personally know God as our Father. To see Jesus is to see what God is like. In Jesus we see the perfect love of God – a God who cares intensely and who yearns over men and women, loving them to the point of laying down his life for them upon the Cross. Jesus is the revelation of God – a God who loves us unconditionally – without reservation, unselfishly – for our sake and not his, and perfectly – without neglecting or forgetting us even for a brief moment. Jesus promises that God the Father will hear our prayers when we pray in his name. That is why Jesus taught his followers to pray with confidence, Our Father who art in heaven ..give us this day our daily bread (Matthew 6:9,11; Luke 11:2-3) Do you pray to your Father in heaven with joy and confidence in his love and care for you?

“Lord Jesus, you fill us with the joy of your saving presence and you give us the hope of everlasting life with God our Father in Heaven. Show me the Father that I may know and glorify him always.”

Suy niệm: Điều lớn nhất chúng ta có thể nhắm tới trong cuộc đời này là gì? – Ðể biết Thiên Chúa. Điều gì là điều tốt nhất chúng ta có thể sở hữu trong cuộc đời này, đem lại cuộc sống an vui, mãn nguyện, và hạnh phúc hơn những điều khác? – Hiểu biết Thiên Chúa. Thiên Chúa nói thế này: “Kẻ khôn ngoan, đừng tự hào mình khôn ngoan; kẻ hùng mạnh, đừng tự hào mình hùng mạnh; kẻ giàu có, đừng tự hào mình giàu có; nhưng ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết Ta” (Gr 9,23-24). Một trong những chân lý lớn nhất của niềm tin Kitô giáo là chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa hằng sống. Sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa không chỉ đơn giản giới hạn để biết điều gì đó về Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể hiểu biết chính Thiên Chúa. Bản chất của Kitô giáo, và những gì làm cho nó khác với đạo Dothái và những tôn giáo khác, là sự nhận biết Thiên Chúa là Cha chúng ta.

Ðức Giêsu cho phép mỗi người chúng ta được biết Thiên Chúa là Cha của mình cách cá vị. Xem thấy Ðức Giêsu là xem thấy Thiên Chúa như thế nào. Nơi Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa – một Thiên Chúa quan tâm săn sóc và yêu thương cả người nam lẫn người nữ, yêu thương họ đến nỗi hiến mạng sống mình vì họ trên thập giá. Ðức Giêsu là sự mặc khải của Thiên Chúa – một Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, quảng đại, và hoàn hảo – không có bỏ rơi hay quên lãng chúng ta, thậm chí chỉ một giây ngắn ngủi. Nếu chúng ta đặt niềm tin cậy của mình nơi Ðức Giêsu và tin tưởng Người, Ðức Giêsu hứa rằng Chúa Cha sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Người. Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện với lòng tin cậy: Lạy Cha chúng con ở trên trời… xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày (Mt 6,9.11; Lc 11,2-3). Bạn có cầu nguyện với Cha trên trời với niềm vui và lòng tự tin trong tình yêu và sự quan tâm của Người dành cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấy đầy lòng chúng con niềm vui của sự hiện diện cứu độ của Chúa, và ban cho chúng con niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu với Cha trên trời. Xin tỏ cho con Chúa Cha để con có thể hiểu biết và đem lại vinh quang cho Người luôn.

Comments are closed.

phone-icon