Stay in the city… – Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/05/29/395828/

Meditation: Lc 24:46-53

Stay in the city until you are clothed with power from on high. (Luke 24:49)

Today we rejoice that Jesus has physically ascended to heaven. What a sight that must have been for the disciples! The same Lord who had died and risen from the dead had now ascended before their eyes! But what would this mean for their mission? As they clung to his words, “Stay in the city until you are clothed with power from on high,” they may have wondered how to follow Jesus now (Luke 24:49).

Luke tells us that the disciples “returned to Jerusalem with great joy, and they were continually in the Temple praising God” (24:52-53). So not only did they remain in the city, but they stayed together. It’s easy to imagine the disciples returning to their homes in Galilee, but they didn’t. They stayed and worshipped the Lord together. And that unity in prayer helped prepare them for the coming of the Spirit on Pentecost.

Like the disciples, we might wonder how to follow Jesus since he is no longer walking the earth. But the answer remains the same: Stay in the city. Stay close to your brothers and sisters in the Lord. When hard times come, we may feel distant from God or uncertain about what to do next. Confusion, hurt, or disillusionment can undermine our trust in the Lord and one another. In these situations, our first instinct is often to withdraw. We might avoid seeing people or even stop going to church. But Jesus encourages us: Stay in the city.

Jesus promises to give us the power we need to live as his people. He urges us, Stay close to your brothers and sisters. Stay close to me. Keep praying. I will fill you with my Spirit. 

“Jesus, help me to stay close to you and to your people, even when I don’t understand what you’re doing.”

Suy niệm: Lc 24,46-53

Anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24,49).

Hôm nay, chúng ta vui mừng vì Chúa Giêsu đã thật sự lên trời (cả hồn lẫn xác). Thật là một cảnh ấn tượng đối với các môn đệ! Chính Chúa đã chết và sống lại từ cõi chết, giờ đây lại lên trời trước mắt họ! Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với sứ mạng của họ? Khi họ giữ mãi Lời Người: “Anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24,49), họ có thể đã tự hỏi làm sao đi theo Chúa Giêsu bây giờ.

Thánh Luca nói với chúng ta rằng các môn đệ “trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 24,52-53). Như thế, các ngài không chỉ đã ở lại trong thành, mà còn ở lại với nhau. Thật dễ dàng để tưởng tượng các môn đệ trở về nhà của họ ở Galilê, nhưng họ đã không làm như thế. Họ đã ở lại và thờ phượng Thiên Chúa với nhau. Họ đã ở lại và cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa. Và sự hiệp nhất trong cầu nguyện đó đã giúp chuẩn bị cho các ngài biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống vào Ngày Lễ Ngũ Tuần.

Giống như các môn đệ, chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào để đi theo Chúa Giêsu vì Người không còn sống trên trần gian nữa. Nhưng câu trả lời vẫn luôn như vậy: Hãy ở lại trong thành. Hãy ở lại gần gũi với các anh chị em của bạn trong Chúa. Khi thời khắc khó khăn đến, chúng ta có thể cảm thấy xa cách Chúa hoặc không chắc chắn về những gì phải làm kế tiếp. Sự bối rối, sự tổn thương và sự vỡ mộng có thể làm suy thoái lòng tin tưởng của chúng ta vào Chúa và vào nhau. Trong những tình huống này, bản năng đầu tiên của chúng ta thường là rút lui. Chúng ta có thể tránh gặp gỡ mọi người hoặc thậm chí bỏ không đi tham dự Thánh Lễ. Nhưng Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta: Hãy ở lại trong thành. 

Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta sức mạnh chúng ta cần để với tư cách là dân của Người. Người thôi thúc chúng ta: Con hãy ở gần với các anh chị em con. Hãy ở lại bên Ta. Hãy tiếp tục  cầu nguyện. Ta sẽ đổ đầy Thánh Thần của Ta trên con. 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con ở lại gần Chúa và dân Chúa, ngay cả khi con không hiểu những gì Chúa đang làm”.

Comments are closed.

phone-icon