The one who receives me – SN song ngữ Anh – Việt, (12.5.2022)

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (May 12)
“The one who receives me”

Scripture: John 13:16-20

16 Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master; nor is he who is sent greater than he who sent him. 17 If you know these things, blessed are you if you do them. 18 I am not speaking of you all; I know whom I have chosen; it is that the scripture may be fulfilled, `He who ate my bread has lifted his heel against me.’ 19 I tell you this now, before it takes place, that when it does take place you may believe that I am he. 20 Truly, truly, I say to you, he who receives any one whom I send receives me; and he who receives me receives him who sent me.”

Thứ Năm ngày 12.5.2022
Nếu ai đón nhận Thầy
Ga 13,16-20

16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Meditation: How do you treat those who cause you grief or harm, especially those who are close to you in some way? In his last supper discourse, Jesus addressed the issue of fidelity and disloyalty in relationships. Jesus knew beforehand that one of his own disciples would betray him. Such knowledge could have easily led Jesus to distance himself from such a person and to protect himself from harm’s way. Instead, Jesus expresses his love, affection, and loyalty to those who were his own, even to the one he knew would “stab him in the back” when he got the opportunity. Jesus used a quotation from Psalm 4:9 which describes an act of treachery by one’s closest friend. In the culture of Jesus’ day, to eat bread with someone was a gesture of friendship and trust. Jesus extends such friendship to Judas right at the moment when Judas is conspiring to betray his master. The expression lift his heel against me reinforces the brute nature of this act of violent rejection.

Love and loyalty that endure to the end

Jesus loved his disciples to the end and proved his faithfulness to them even to death on the cross. Through his death and resurrection Jesus opened a new way of relationship and friendship with God. Jesus tells his disciples that if they accept him they also accept the Father who sent him. This principle extends to all who belong to Christ and who speak in his name. To accept the Lord’s messenger is to accept Jesus himself. The great honor and the great responsibility a Christian has is to stand in the world for Jesus Christ. As his disciples and ambassadors (2 Corinthians 5:20), we are called to speak for him and to act on his behalf.  Are you ready to stand for Jesus at the cross of humiliation, rejection, opposition, and suffering?

 

“Eternal God, who are the light of the minds that know you, the joy of the hearts that love you, and the strength of the wills that serve you; grant us so to know you, that we may truly love you, and so to love you that we may fully serve you, whom to serve is perfect freedom, in Jesus our Lord.” (Prayer of Saint Augustine)

Suy niệm:  Bạn đối xử với những người đã gây cho bạn đau khổ hay buồn phiền như thế nào, đặc biệt đối với những người có thể có mối quan hệ bạn bè hay ruột thịt của bạn? Trong bài diễn từ cuối cùng, Đức Giêsu nói về lòng trung thành và sự bất trung trong những mối quan hệ. Đức Giêsu biết trước rằng một người trong số các môn đệ của mình sẽ phản bội Ngài. Sự nhận thức như vậy dễ dàng dẫn Đức Giêsu tới chỗ xa tránh người đó và bảo vệ mình khỏi con đường nguy hại. Tuy nhiên, Đức Giêsu bày tỏ tình thương và lòng trung thành của mình đối với những người thuộc về mình, thậm chí đối với kẻ mà Người biết sẽ “đâm sau lưng mình” khi hắn có cơ hội. Đức Giêsu đã trích dẫn câu Thánh vịnh 4,9, mô tả hành động phản bội bởi người bạn thân thiết nhất. Trong văn hóa vào thời Đức Giêsu, ăn uống với ai là một cử chỉ của tình bằng hữu và sự tin cậy. Đức Giêsu dành mối tình bằng hữu như vậy đối với Giuđa, ngay khi Giuđa đang âm mưu phản bội Thầy mình, lời diễn tả giơ gót đạp con nói lên bản chất dã man của hành động thô bạo này.

Tình yêu và lòng trung tín tồn tại muôn đời

Đức Giêsu yêu thương các môn đệ cho đến cùng và chứng tỏ lòng trung thành của mình đối với họ, thậm chí chết trên thập giá. Ngang qua cái chết và sự phục sinh của mình, Đức Giêsu đã mở ra con đường mới của mối quan hệ và tình bằng hữu với Thiên Chúa. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng nếu họ tiếp nhận Ngài, họ cũng tiếp nhận Cha, Đấng đã sai Người. Quy luật này cũng dành cho tất cả những ai thuộc về Đức Kitô và những ai nói nhân danh Người. Đón nhận sứ điệp của Chúa là đón nhận chính Đức Giêsu. Vinh dự và trách nhiệm lớn nhất của người tín hữu là làm chứng cho thế giới về Đức Giêsu Kitô. Giống như các môn đệ, chúng ta được mời gọi để nói cho Người và hành động cho Ngài. Bạn có sẵn sàng làm chứng cho Đức Giêsu ở thánh giá của sự chống đối và thù địch không?

Lạy Thiên Chúa hằng hữu, Đấng là ánh sáng của những tâm trí hiểu biết Chúa, là niềm vui của những tâm hồn yêu mến Chúa, và là sức mạnh của những ý chí phụng sự Chúa. Xin ban cho con điều đó để hiểu biết Chúa, để chúng con có thể thật sự yêu mến Chúa, và yêu mến Chúa đến nỗi chúng con có thể hoàn toàn phụng sự Chúa, Đấng đáng được phụng sự với sự hoàn toàn tự nguyện. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. (Lời cầu nguyện của thánh Augustine)

Comments are closed.

phone-icon