They preached The Gospel… – SN theo The WAU( 04.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Wednesday May 4th 2022
Meditation: Acts 8: 1-8

Those who had been scattered went about preaching the word. (Acts 8:4)

Just before he ascended, Jesus told the disciples to remain in Jerusalem until they were “clothed with power from on high” (Luke 24:49). So they waited, and just as Jesus promised, they were indeed filled with the Holy Spirit. From that day forward, the Spirit worked mightily through them to bring countless people to faith in Jesus. Then they continued to stay in Jerusalem to help minister to all these new believers.

But that all changed with the persecution that broke out after Stephen’s martyrdom. Not wanting to court trouble, many of Jesus’ first followers dispersed to other towns and cities. But even there, even after the threats they faced in Jerusalem, they didn’t hide their message. As a result, the gospel began to spread far and wide.

We may face challenges to our faith as well. We are likely not subject to actual persecution, but perhaps we are in environments where conversations about our faith in Christ might not be very welcome. While we don’t want to invite hostility, neither should we feel compelled to hide our faith. At times this can feel like a balancing act: How much can I say?

This is not always an easy question to answer. Sometimes you may get it wrong and say too much—or too little. But always remember that the first disciples asked the same question. Remember too that you have the same Holy Spirit who helped them. He will help you know what to say if an opportunity to share your faith arises. He will also help you discern whether to say anything at all! And perhaps most important, he will give you the grace to remain peaceful no matter your situation. Remember, it’s the witness of your love, your joy, and your trust in the Lord that will have the greatest impact.

The first Christians were everyday people just as we are. Whatever success they had came from the same source as it will for you: the Holy Spirit. So ask the Spirit to fill you every day. Ask him for the grace, the courage, and the humility to bring Christ to the people around you.

“Holy Spirit, help me know how to share the good news of the gospel wherever I find myself.”

Thứ Tư tuần III Phục Sinh
ngày 04.5.2022

Suy niệm: Cv 8, 1-8

Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa (Cv 8,4)

Ngay trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu bảo các môn đệ ở lại Giêrusalem cho đến khi họ được “mặc lấy quyền phép từ trên cao” (Lc 24,49). Vì vậy, họ đã chờ đợi, và đúng như lời Chúa Giêsu hứa, họ thực sự được đầy dẫy Chúa Thánh Thần. Kể từ ngày đó trở đi, Thánh Thần đã làm việc hết sức mạnh mẽ qua họ để đưa vô số người tin vào Chúa Giêsu. Sau đó, họ tiếp tục ở lại Giêrusalem để giúp mục vụ cho tất cả những tín hữu mới này.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi cuộc bách hại nổ ra sau khi Stephen tử đạo. Không muốn gây rắc rối với tòa án, nhiều môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã phân tán đến các thị trấn và thành phố khác. Nhưng ngay cả ở đó, ngay cả sau những mối đe dọa mà họ phải đối mặt ở Giêrusalem, họ vẫn không che giấu thông điệp của mình. Kết quả là, Tin mừng bắt đầu được lan rộng.

Chúng ta cũng có thể phải đối mặt với những thách thức đối với đức tin của mình. Chúng ta có thể không phải chịu sự bắt bớ thực sự, nhưng có lẽ chúng ta đang ở trong những môi trường mà những cuộc trò chuyện về đức tin của chúng ta nơi Đức Kitô có thể không được hoan nghênh cho lắm. Mặc dù chúng ta không muốn gây ra sự thù địch, nhưng chúng ta cũng không nên cảm thấy bắt buộc phải che giấu đức tin của mình. Đôi khi, điều này có thể giống như một hành động cân bằng: Tôi có thể nói bao nhiêu?

Đây không phải lúc nào cũng là một câu hỏi dễ trả lời. Đôi khi bạn có thể hiểu sai và nói quá nhiều – hoặc quá ít. Nhưng hãy luôn nhớ rằng các môn đệ đầu tiên đã hỏi câu hỏi tương tự. Cũng nên nhớ rằng bạn có cùng một Chúa Thánh Thần, Đấng đã giúp đỡ họ. Ngài sẽ giúp bạn biết phải nói gì nếu có cơ hội để chia sẻ đức tin của bạn. Ngài cũng sẽ giúp bạn phân biệt xem có nên nói gì không! Và có lẽ quan trọng nhất, Ngài sẽ ban cho bạn ân sủng để bạn luôn bình an trong bất kể hoàn cảnh nào. Hãy nhớ rằng, đó là chứng từ về tình yêu của bạn, niềm vui và sự tin cậy của bạn vào Chúa sẽ có tác động lớn nhất.

Những tín hữu sơ khai cũng là những người bình thường như chúng ta. Bất cứ thành công nào họ đã đạt được đều đến từ cùng một nguồn giống như nó sẽ dành cho bạn: Chúa Thánh Thần. Vì vậy, hãy cầu xin Thánh Thần tràn đầy bạn mỗi ngày. Hãy cầu xin người ấy về ân sủng, sự can đảm và sự khiêm nhường để mang Đức Kitô đến với những người xung quanh bạn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết cách chia sẻ tin mừng của phúc âm ở bất cứ nơi nào con thấy.

Ga 6, 35-40
Bánh Hằng Sống

Fr. Joaquim MESEGUER García
Nguồn :  https://evangeli.net/gospel/day/2022-05-04

Hôm nay Chúa Giêsu tỏ mình ra là bánh ban sự sống. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, định nghĩa mà Ngài đưa ra về bản thân khá tò mò và nghịch lý; nhưng khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút, chúng ta nhận ra rằng với những từ này, ý nghĩa sứ mệnh của Ngài đã được nêu rõ ràng: cứu độ con người và cho họ một cuộc sống mới. “Ý của Đấng đã sai tôi là tôi không mất gì những gì Người đã ban cho tôi, nhưng thay vào đó tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,39). Đây là lý do tại sao, để tiếp tục hành động cứu rỗi của Ngài là hiến thân cho chúng ta và sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã trở thành lương thực thần linh cho chúng ta.

Thiên Chúa làm cho chúng ta có thể tin nhận Chúa Giêsu Kitô và đến gần Ngài: “Thế nhưng, tất cả những gì Cha ban cho tôi, sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không quay lưng lại. Vì tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý tôi mà là theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,37-38). Vì vậy, với đức tin của mình, chúng ta hãy đến gần Ngài, Đấng đã quyết định trở thành nguồn nuôi dưỡng, là ánh sáng và là sự sống của chúng ta, như Ignatius thành Antioch khẳng định “đức tin là nguyên tắc của sự sống đích thực”.

Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta theo Ngài, nuôi dưỡng bản thân nhờ Ngài, vì đây là ý nghĩa của việc nhìn thấy Ngài và tin vào Ngài. Đồng thời, Ngài chỉ cho chúng ta cách tuân theo ý muốn của Cha Ngài, giống như Ngài. Khi dạy các môn đệ lời kinh nguyện của con cái Thiên Chúa, Kinh Lạy Cha, Ngài kết hợp hai lời cầu xin này lại: “Xin cho ý Cha được thực hiện, dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con ngày hôm nay lương thực hằng ngày”. Điều này không chỉ đề cập đến bánh vật chất, mà còn nói đến chính Ngài, là bánh của sự sống vĩnh cửu mà ngày này qua ngày khác, chúng ta phải luôn ở rất gần với sự liên kết sâu xa mà Chúa Thánh Thần ban phát cho chúng ta.

Comments are closed.

phone-icon