They reported… Suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh – C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/05/15/382045/

Meditation: Acts 14:21-27

They… reported what God had done with them. (Acts 14:27)

What’s the first thing that comes into your mind when you hear the word “evangelization”? Most likely, it’s not an eager anticipation to go traveling far and wide as Paul and Barnabas did. Most likely, you would not savor the prospect of undergoing the “many hardships” that these two apostles experienced as they went from town to town proclaiming the good news (Acts 14:22). Most likely, you would think, “I can’t do that!”

Most likely, you’d be wrong. Because for all of Paul and Barnabas’ heroics and sufferings, their effectiveness came from “what God had done with them,” not from their own natural abilities (Acts 14:27). Their success in one town and failure in another didn’t depend on their public speaking skills or their theological knowledge. They knew that the only thing they had to share was the story of Jesus and their experience of his salvation. They left everything else to the Holy Spirit because they knew that only he could change people’s hearts.

The same is true for you. Your call to become a “missionary disciple” is nothing more – and nothing less – than the call to share about your relationship with the Lord. You don’t have to convince anyone. You don’t have to explain all of Scripture or defend every Church teaching. In some cases, you don’t even have to say anything! The witness of your life may be all that’s necessary to spark in someone a greater desire to seek out the Lord for themselves.

The key is not what you say, but what God does with what you say. It’s not about the forcefulness of your presentation; it’s about the power of the Spirit to touch someone’s heart. And that’s not something you can control. The only thing you can do is speak from the heart and leave the results to the Lord.

So don’t let the thought of evangelization slow you down. You have a unique story to share. Just share it!

“Come, Holy Spirit, and work through me!”

Suy niệm: Cv 14,12-27

Các ngài (Hai tông đồ)… tường thuật lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với mình” (Cv 14,27).

Đâu là điều đầu tiên đến trong tâm trí bạn khi bạn nghe từ “rao giảng Tin Mừng”? Hầu như có lẽ, đó không phải là sự trông mong để đi xa và đi khắp nơi như Thánh Phaolô và Barnaba đã đi. Hầu như có lẽ bạn sẽ không trải nghiệm viễn tượng về “nhiều gian khổ” mà hai vị tông đồ này đã trải nghiệm khi họ đi từ làng này đến khác để loan báo Tin Mừng (x. Cv 14,22). Hầu như có lẽ, bạn sẽ nghĩ: “Tôi không thể làm được điều đó!”

Hầu như có lẽ, bạn sẽ lầm. Bởi vì đối với tất cả những chiến công anh hùng và những nỗi đau khổ của Phaolô và Barnaba, những thành công của các ngài đều đến từ “những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ngài”, chứ không do khả năng tự nhiên của các ngài (Cv 14,27). Thành công của các ngài ở làng này và sự thất bại ở làng khác không tùy thuộc vào những kỹ năng nói trước công chúng hoặc kiến thức về thần học của các ngài. Các ngài ý thức rằng điều duy nhất các ngài phải chia sẻ là câu chuyện của Chúa Giêsu và kinh nghiệm của các ngài về ơn cứu độ của Người. Các ngài để lại mọi thứ khác cho Chúa Thánh Thần bởi vì các ngài biết rằng chỉ duy mình Chúa mới có thể biến đổi tâm hồn người ta.

Điều tương tự đó thì cũng đúng cho bạn. Ơn gọi của bạn là trở thành một “môn đệ truyền giáo” không gì hơn – và không gì kém hơn là ơn gọi để chia sẻ về mối tương quan của bạn với Chúa. Bạn không phải thuyết phục bất cứ ai. Bạn không phải giải thích tất cả mọi điều trong Thánh Kinh hoặc phải bảo vệ mọi giáo huấn của Giáo Hội. Trong một số trường hợp, bạn thậm chí không phải nói bất cứ điều gì! Việc làm chứng bằng chính cuộc sống của bạn có lẽ là tất cả những gì cần thiết để làm lóe lên trong ai đó một niềm khao khát lớn hơn để tìm kiếm Thiên Chúa cho chính họ.

Chìa khóa không phải là những gì bạn nói, nhưng là những gì Thiên Chúa cùng làm với những gì bạn nói. Đó không phải là sức mạnh sự trình bày của bạn; đó chính là sức mạnh của Thánh Thần để chạm vào tâm hồn của ai đó. Và đó không phải là điều gì đó mà bạn có thể kiểm soát. Điều duy nhất bạn có thể làm là nói lên từ trái tim của bạn và để kết quả lại cho Chúa.

Vậy đừng để cho ý tưởng về việc rao giảng Tin Mừng làm bạn thất vọng. Bạn có một câu chuyện độc nhất để chia sẻ. Chỉ cần chia sẻ câu chuyện đó!

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến và xin hãy làm việc qua con!”

Comments are closed.

phone-icon