To whom shall we go? – Suy niệm theo The WAU (07.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Saturday May 7th 2022


Meditation: John 6, 60-69
To whom shall we go? You have the words of eternal life. (John 6:68-69)

It was decision time. Jesus’ followers had just heard him proclaim himself the “bread of life.” Whoever eats this bread, he said, would “live forever” (John 6:48, 51). To most of Jesus’ followers, these words were both confusing and disturbing. Perhaps they were expecting Jesus to reveal himself as a powerful military leader. Perhaps they were expecting him to promise them eternal life without making any demands on them. But whatever they were expecting, they were disappointed, so they stopped following Jesus and “returned to their former way of life” (6:66).

But for Peter and the eleven, the choice was already made. Jesus had already proven himself to them, and they were prepared to stay with him, even if they didn’t understand everything he had just told them.

Many of us can point to similar “decision times” in our faith journey. Will we stay with Jesus even if he doesn’t answer a prayer quickly enough? Will we keep following him even if he leads us down a path that includes hardship? Will we stick by him even when we don’t understand some aspect of our faith?

But it’s not just the major events that call for decisions. The call to discipleship means choosing Christ over and over again—maybe even several times in a single day. Will we choose to forgive that careless remark someone made? Will we choose to hold our tongue when we are tempted to gossip? Will we choose to pray for someone who rubs us the wrong way? In these situations and many others, we have the opportunity to choose the Lord.

Try this experiment today. Each time you face a crossroads in the form of a temptation or a difficult decision, take a quick moment to remember Peter’s words: “Master, to whom shall we go?” (John 6:68). Breathe a quick prayer telling Jesus that you want to stay close to him, and ask his Spirit to help you. Then try your best to follow wherever he leads.

“Lord, where else can I go? I believe that you have the only path to eternal life.”

Thứ Bảy tuần tuần III Phục Sinh
ngày 07.5.2022

Suy niệm: Ga 6, 60-69
Chúng con sẽ theo ai? Vì Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời (Ga 6,68-69)Đó là thời gian quyết định. Các môn đệ của Chúa Giêsu vừa nghe chính Ngài tự xưng là “bánh sự sống”. Ngài nói, ai ăn bánh này, sẽ “được sống đời đời” (Ga 6,48. 51). Đối với hầu hết những người theo Chúa Giêsu, những lời này vừa khó hiểu vừa đáng lo ngại. Có lẽ họ đang mong đợi Chúa Giêsu bộc lộ mình là một nhà lãnh đạo quân sự đầy quyền năng. Có lẽ họ đang mong đợi Ngài hứa cho họ cuộc sống vĩnh cửu mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với họ. Nhưng bất cứ điều gì họ mong đợi, họ đều thất vọng, vì vậy họ ngừng theo Chúa Giêsu và “quay lại lối sống cũ” (6,66).

Nhưng đối với Phêrô và mười một môn đệ khác, sự lựa chọn đã được thực hiện. Chúa Giêsu đã chứng tỏ bản thân với họ, và họ đã sẵn sàng ở lại với Ngài, ngay cả khi họ không hiểu tất cả những gì Ngài vừa nói với họ.

Nhiều người trong chúng ta có thể chỉ ra những “thời điểm quyết định” tương tự trong hành trình đức tin của mình. Liệu chúng ta có ở lại với Chúa Giêsu ngay cả khi Ngài không đáp lời cầu nguyện cách nhanh chóng không? Liệu chúng ta có tiếp tục đi theo Ngài ngay cả khi Ngài dẫn chúng ta đi trên một con đường đầy khó khăn không? Liệu chúng ta có gắn bó với Ngài ngay cả khi chúng ta không hiểu một số khía cạnh của đức tin không?

Nhưng không chỉ những sự kiện lớn mới đưa ra quyết định. Sự kêu gọi trở thành môn đệ có nghĩa là lựa chọn Đức Kitô nhiều lần – thậm chí có thể nhiều lần trong một ngày. Liệu chúng ta có thể tha thứ cho lời nhận xét bất cẩn của ai đó không? Liệu chúng ta có chọn giữ miệng lưỡi của mình khi chúng ta bị cám dỗ bởi những lời đàm tiếu không? Chúng ta sẽ chọn cầu nguyện cho một người đã xúc phạm tới chúng ta cách sai trái không? Trong những tình huống này và nhiều tình huống khác, chúng ta có cơ hội để chọn Chúa.

Hãy thử thử nghiệm này ngay hôm nay. Mỗi khi bạn đối mặt với ngã rẽ trước sự cám dỗ hoặc một quyết định khó khăn, hãy dành một chút thời gian để ghi nhớ những lời của Phêrô: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi với ai?” (Ga 6,68). Hãy thốt ra một lời cầu nguyện ngắn, nói với Chúa Giêsu rằng bạn muốn ở gần Ngài và cầu xin Thánh Thần giúp đỡ bạn. Sau đó, hãy cố gắng hết sức để đi theo bất cứ nơi nào Ngài hướng dẫn.

Lạy Chúa, con có thể đi đâu nữa? Con tin rằng Chúa có con đường duy nhất dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu.

Comments are closed.

phone-icon