Whoever does the will of my Father… – WAU 19.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Tuesday July 19th 2022
Meditation: Matthew 12, 46-50

Whoever does the will of my heavenly Father is my brother, and sister, and mother. (Matthew 12:50)

Jesus was a “family man”—he loved and honored his parents and his relatives. So when his family arrived on the scene, we might have expected him to interrupt his teaching to enthusiastically greet them. Instead, he took the opportunity to teach an important lesson: as blessed as it is to be a member of Jesus’ immediate family, it is even more of a blessing to be united to him by doing the Father’s will.

To understand why Jesus would say this, we only have to look at the Gospels. His entire life was centered around doing the will of his Father. Even as a boy, Jesus was drawn to the Temple—“my Father’s house”—despite the fact that Mary and Joseph were frantically searching for him (Luke 2:49). He spent entire nights in communion with his Father, even after what must have been exhausting days of preaching and healing. Before making big decisions, like choosing the twelve apostles, he sought God’s will in prayer (6:12-13). He taught his disciples to pray that the will of his heavenly Father be done (Matthew 6:10). Jesus had come to do the will of his Father, and he urged us to do the same.

So how do you become Jesus’ “brother, and sister, and mother” (Matthew 12:50)? You follow in Jesus’ footsteps. You center your life on doing the will of the Father by listening to him each day in prayer and then acting on whatever he tells you. You carve out extra time to spend with him when you are facing a big decision. And like Jesus, you obey God even when it means that you might not be understood by the people closest to you.

This is by no means easy, but the reward is great. When you do your Father’s will, you are as close to Jesus as any of his blood relations ever were. These are family bonds that will endure into eternity. God is truly your Father and Jesus is truly your brother, now and forever.

“Jesus, I want to do the will of your Father today.”

Thứ Ba tuần XVI Thường Niên
ngày 19.7.2022

Suy niệm: Mt 12, 46-50
Ai thực hiện ý muốn của Cha tôi là anh tôi, là chị tôi, là mẹ tôi (Mt 12,50)Chúa Giêsu là một “người của gia đình” – Ngài yêu thương và kính trọng cha mẹ và những người thân của Ngài. Vì vậy, khi gia đình Ngài đến hiện trường, chúng ta có thể mong đợi Ngài sẽ gián đoạn việc giảng dạy của mình để nhiệt tình chào đón họ. Thay vào đó, Ngài đã tận dụng cơ hội để dạy một bài học quan trọng: trở thành thành viên trong gia đình trực hệ của Chúa Giêsu là điều phúc, còn phúc hơn nữa khi được kết hợp với Ngài bằng cách làm theo ý muốn của Chúa Cha.

Để hiểu tại sao Chúa Giêsu lại nói điều này, chúng ta chỉ cần xem lại các sách Tin mừng. Toàn bộ cuộc đời của Ngài tập trung vào việc làm theo ý muốn của Cha Ngài. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Chúa Giêsu đã bị lôi kéo đến Đền thờ – “nhà của Cha tôi” – bất chấp sự thật là Maria và Giuse đang nóng lòng tìm kiếm Ngài (Lc 2,49). Ngài đã dành cả đêm để hiệp thông với Cha của mình, ngay cả sau những ngày phải rao giảng và chữa lành mệt mỏi. Trước khi đưa ra những quyết định lớn, như chọn mười hai tông đồ, Ngài đã cầu nguyện tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa (6,12-13). Ngài dạy các môn đệ cầu nguyện để ý muốn của Cha trên trời được thực hiện (Mt 6,10). Chúa Giêsu đã đến để làm theo ý muốn của Cha Ngài, và Ngài thúc giục chúng ta cũng làm như vậy.

Vậy làm thế nào để bạn trở thành “anh chị em và mẹ” của Chúa Giêsu (Mt 12,50)? Bạn hãy noi gương Chúa Giêsu. Bạn tập trung cuộc sống của mình vào việc làm theo ý muốn của Cha bằng cách lắng nghe Ngài trong sự cầu nguyện mỗi ngày và sau đó hành động theo bất cứ điều gì Ngài nói với bạn. Bạn dành thêm thời gian để dành cho Ngài khi bạn đang phải đối mặt với một quyết định lớn. Và giống như Chúa Giêsu, bạn vâng lời Thiên Chúa ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn có thể không được những người thân cận nhất thông hiểu.

Điều này không có nghĩa là dễ dàng, nhưng phần thưởng là rất lớn. Khi bạn làm theo ý muốn của Cha mình, bạn gần gũi với Chúa Giêsu như bất kỳ mối tương quan huyết thống nào của Ngài. Đây là những mối tương quan gia đình sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thiên Chúa thực sự là Cha của bạn và Chúa Giêsu thực sự là anh em của bạn, bây giờ và mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con muốn làm theo ý muốn của Chúa Cha.

Comments are closed.

phone-icon