Yes, Lord. I have come to believe – The WAU 29.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

 

Friday July 29th 2022
Meditation: John 11, 19-27

Yes, Lord. I have come to believe. 

“God made us a family. We need one another. We love one another. We forgive one another. . . . Together we serve our God. Together we hope for heaven. These are our hopes and ideals. Help us to attain them, O God, through Jesus Christ our Lord.”

This popular prayer reminds us that each family has a vocation. Even though a family is made up of individuals who can be wildly different, they are called to love and help each other grow in holiness. Moreover, when families combine their individual strengths and weaknesses, they find that they can serve God in a way that is unique to their own family.

Today we celebrate one such family that served the Lord in its own unique way: Sts. Martha, Mary, and Lazarus. This family, made up of clearly different individuals, opened their home and their hearts to Jesus. The Gospels tell us that they faced the same struggles that many of us face: getting along with each other, dealing with the death of a loved one, and struggling to come to belief in the Lord (Luke 10:38-42; John 11:17-19, 32-36). The Gospels also tell us that Jesus loved this family, despite their individual weaknesses.

Family life is not always picture-perfect, but if the whole family tries to come together in faith, despite their differences, each member can grow in love, both for the Lord and for each other. We know that sometimes it is hard to get all family members on the same wavelength, but God can take even the most halting effort and bless it. Even if all you do is recite the family prayer above, know that you’re off to a good start.

Let’s take today’s feast as an opportunity to pray for all families, including our own. May we all take strides to grow closer to each other. May we all take strides to grow closer to the Lord together. And most important, may we all welcome Jesus into our homes and invite him to live with us, just as Martha, Mary, and Lazarus did.

“Lord, be with every family, and help them embrace their calling!”

Thứ Sáu tuần XVII Thường Niên
ngày 29.7.2022

Suy niệm: Ga 11, 19-27

Thưa Thầy, có. Con vẫn tin (Ga 11,27)

“Thiên Chúa đã làm chúng ta thành một gia đình. Chúng ta cần nhau. Chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta tha thứ cho nhau… Chúng ta cùng nhau phụng sự Thiên Chúa. Chúng ta cùng nhau hy vọng vào Thiên đàng. Đây là hy vọng và lý tưởng của chúng ta. Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con đạt được những điều đó, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con”.

Lời cầu nguyện bình dân này nhắc nhở chúng ta rằng mỗi gia đình có một ơn gọi. Mặc dù một gia đình được tạo thành từ những cá nhân có thể rất khác biệt, nhưng họ được kêu gọi để yêu thương và giúp nhau phát triển trong sự thánh thiện. Hơn nữa, khi các gia đình kết hợp những điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân họ, họ thấy rằng họ có thể phục vụ Thiên Chúa theo cách riêng của gia đình họ.

Hôm nay chúng ta kỷ niệm một gia đình như vậy đã phục vụ Chúa theo cách riêng của họ: thánh Mátta, Maria và Lagiarô. Gia đình này, được tạo thành từ những cá vị rõ ràng khác nhau, đã mở rộng ngôi nhà và trái tim của họ cho Chúa Giêsu. Các sách Tin mừng cho chúng ta biết rằng họ phải đối mặt với những khó khăn giống như nhiều người trong chúng ta phải đối mặt: hòa hợp với nhau, đối phó với cái chết của một người thân yêu, và đấu tranh để đạt được niềm tin nơi Chúa (Lc 10,38-42; Ga 11,17-19. 32-36). Các sách Tin mừng cũng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu yêu thương gia đình này, bất chấp những điểm yếu của cá nhân họ.

Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng đẹp như tranh vẽ, nhưng nếu cả gia đình cố gắng đến với nhau trong đức tin, bất chấp sự khác biệt của họ, mỗi thành viên có thể lớn lên trong tình yêu thương, cả cho Chúa và cho nhau. Chúng ta biết rằng đôi khi thật khó để có được tất cả các thành viên trong gia đình có cùng một nhịp bước, nhưng Thiên Chúa có thể bỏ qua ngay cả nỗ lực khập khiễng nhất và ban phước cho điều đó. Ngay cả khi tất cả những gì bạn làm là đọc thuộc lòng lời cầu nguyện của gia đình ở trên, hãy biết rằng bạn đang có một khởi đầu tốt.

Hãy coi ngày lễ hôm nay là cơ hội để cầu nguyện cho tất cả các gia đình, bao gồm cả gia đình của chúng ta. Chớ gì tất cả chúng ta có những bước tiến để ngày càng gần nhau hơn. Xin cho tất cả chúng ta có những bước tiến để cùng nhau đến gần Chúa hơn. Và điều quan trọng nhất, xin cho tất cả chúng ta chào đón Chúa Giêsu vào nhà và mời Ngài đến sống với chúng ta, giống như Mátta, Maria và Lagiarô đã làm.

Lạy Chúa, xin ở với mọi gia đình, và giúp họ đón nhận ơn gọi của họ!

Comments are closed.

phone-icon