You will be repaid at the resurrection… – Suy niệm ngày 31.10.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, October 31, 2022

“You will be repaid at the resurrection of the just”

Scripture: Luke 14:12-14  

12 He said also to the man who had invited him, “When you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your kinsmen or rich neighbors, lest they also invite you in return, and you be repaid. 13 But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, 14 and you will be blessed, because they cannot repay you. You will be repaid at the resurrection of the just.”

Thứ Hai, ngày 31.10.2022

 Ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại

Lc 14,12-14

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

Meditation: Who do you honor at your table? The Lord is always ready to receive us at his table. As far as we can tell from the Gospel accounts, Jesus never refused a dinner invitation! Why, in this particular instance, does Jesus lecture his host on whom he should or shouldn’t invite to dinner? Did his host expect some favor or reward from Jesus? Did he want to impress his neighbors with the honor of hosting the “miracle worker” from Galilee?

Generous giving doesn’t impoverish – but enriches the heart

Jesus probes our hearts as well. Do you only show favor and generosity to those who will repay you in kind? What about those who do not have the means to repay you – the poor, the sick, and the disadvantaged? Generosity demands a measure of self-sacrifice. However, it doesn’t impoverish, but rather enriches the soul of the giver. True generosity springs from a heart full of mercy and compassion. God has loved us first, and our love for him is a response of gratitude for the great mercy and kindness he has shown to each one of us. No one can outmatch God in his generous love and kindness towards us. Do you give freely as Jesus gives without seeking personal gain or reward?

“Lord Jesus, you love never fails and your mercies abound. You offer us the best of gifts – peace, pardon and everlasting friendship with you at your banquet table. Fill me with gratitude for your great mercy and kindness towards me. And may I never fail to show kindness and mercy towards all I meet so that they may know the mercy and goodness you offer them as well.”

Suy niệm: Ai là người bạn kính trọng ở bàn tiệc? Chúa luôn luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta ở bàn tiệc của Người. Bao lâu chúng ta có thể nói từ những câu chuyện Tin mừng, Đức Giêsu không bao giờ từ chối lời mời dự tiệc nào! Tại sao, trong câu chuyện này, Đức Giêsu nói với chủ nhà ai là người đáng mời hay không đáng mời dự tiệc? Người chủ nhà có mong đợi sự quý mến hay phần thưởng gì từ Đức Giêsu không? Ông ta có muốn gây ấn tượng với bạn bè bằng sự kính trọng của chủ nhà đối với “người làm phép lạ” từ Galilê không?

Sự cho đi quảng đại không làm nghèo mà trái lại làm giàu cho tâm hồn

Đức Giêsu cũng muốn thử lòng chúng ta. Bạn chỉ bày tỏ sự yêu mến và quảng đại với những ai sẽ đáp đền bạn tương tự không? Còn những ai không có phương tiện để đáp trả bạn – người nghèo, người bệnh tật, và người thua thiệt thì sao? Sự quảng đại đòi hỏi thước đo của sự hy sinh. Nó không làm cho bần cùng, nhưng đúng hơn là làm cho linh hồn người cho giàu có hơn. Sự quảng đại thật sự xuất phát từ một tâm hồn đầy thương xót và trắc ẩn. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, và tình yêu của chúng ta là sự đáp trả của lòng biết ơn đối với lòng thương xót và tốt lành lớn lao của Người dành cho chúng ta. Bạn có cho đi cách nhưng không như Đức Giêsu cho đi mà không có sự mong đợi sự đền đáp hay phần thưởng cho bản thân không?

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa không bao giờ thiếu và lòng thương xót Chúa bao la. Chúa ban cho chúng con những ân huệ cao quý nhất – bình an, ơn tha thứ, và tình bằng hữu vững bền với Chúa ở bàn tiệc của Chúa. Xin lấp đầy lòng con với sự biết ơn đối với lòng thương xót và nhân hậu lớn lao của Chúa dành cho con. Và xin cho con không bao giờ quên bày tỏ lòng nhân ái và thương xót với mọi người con gặp để họ có thể biết lòng thương xót và nhân hậu Chúa dành cho họ nữa.

Comments are closed.

phone-icon