Do you not know… – Chúa Nhật VII Thường Niên A

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU, February, 2023

DAILY MEDITATION: 1 1CORINTHIANS 3:16-23

Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? (1 Corinthians 3:16)

For Israel, the Temple at Jerusalem was the holiest place on earth. A beautiful, gilded structure, it stood as a testament to God’s faithfulness. But its splendor and holiness didn’t come from its ornate decoration. It came from God’s presence within. There, almighty God showed his glory. From there, he blessed his people and offered them a share in his mercy and love.

So when St. Paul told the Corinthians that they were the temple of God, they would have recalled the physical Temple. But the idea that they were holy, like the Temple, must have seemed almost comical. Throughout his letter to them, Paul addresses the many weaknesses of the Corinthian church: their disordered worship, sexual immorality, immature faith, and failures to love. They didn’t sound very holy at all. But Paul tells them that they aren’t just like the Temple; they are the very temple of God – and God himself lives within them, by the Holy Spirit.

How can this be? How could the all-holy God dwell amid sinful people like the Corinthians – and us, for that matter? This is the mystery of the mercy and power of God. Through the waters of baptism, God cleanses us of our sins and makes us worthy to receive his Spirit. He fills us with his own presence and makes us holy “temples,” set apart for him.

God so desires to be close to us that he chooses to inhabit imperfect groups of imperfect people. The treasure of his presence dwells in “earthen vessels” (2 Corinthians 4:7). And he dwells in you. You may not feel like a beautiful temple; you may feel more like a cracked clay pot. But what makes you holy is not your own goodness; it’s Jesus himself, helping you every day, to be perfect, as he is perfect (Matthew 5:48).

“Thank you, Holy Spirit, for living in me! Make me more like Jesus today.”

SUY NIỆM: 1Cr 3,16-23

Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?(1 Cr 3,16).

Đối với người Israel, Đền Thờ Giêrusalem là nơi thánh thiêng nhất trên trần gian. Một cấu trúc mạ vàng, tráng lệ đứng sừng sững như một lời khẳng định về sự trung tín của Thiên Chúa. Nhưng sự lộng lẫy và thánh thiện của Đền Thờ không phát xuất từ sự trang trí hoa mỹ tinh sảo. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa bên trong đền thờ đã làm nên vẻ đẹp thánh thiêng ấy. Ở đó, Thiên Chúa toàn năng đã biểu lộ vinh quang của Người. Từ nơi đó, Người chúc phúc cho dân của Người và cho họ được thông dự vào lòng thương xót và tình yêu của Người.

Vì thế, khi Thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô rằng họ là đền thờ của Thiên Chúa, họ đã nhớ lại Đền Thờ vật chất. Nhưng ý niệm họ là thánh, giống như Đền Thờ, dường như chỉ là chuyện khôi hài. Trong toàn bộ bức thư gửi cho họ, Thánh Phaolô nói đến nhiều điểm yếu của giáo đoàn Côrintô như: sự thờ phượng thiếu trật tự, sự vô luân về tính dục, đức tin thiếu trưởng thành và thiếu bác ái với nhau. Họ xem ra không thánh thiện gì cả. Nhưng Thánh Phaolô nói với họ rằng họ không chỉ giống như Đền Thờ; họ chính là đền thờ của Thiên Chúa – và chính Thiên Chúa sống trong họ, nhờ Chúa Thánh Thần.

Điều này có thể thế nào? Làm sao Thiên Chúa chí thánh có thể ngự giữa những người tội lỗi như các tín hữu Côrintô và chúng ta? Đây là mầu nhiệm lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Qua nước của phép rửa tội, Thiên Chúa tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên xứng đáng để lãnh nhận Thánh Thần của Người. Người đổ đầy chúng ta bằng sự hiện diện của Người và làm cho chúng ta nên “những đền thờ” thánh thiện, dành riêng cho Người.

Thiên Chúa quá mong ước được ở gần chúng ta đến nỗi Người chọn sống giữa những nhóm người bất toàn. Kho tàng về sự hiện diện của Người chứa đựng trong “những chiếc bình sành” (2Cr 4,7). Và Người cư ngụ trong bạn. Có lẽ bạn không cảm thấy mình giống như một ngôi đền thờ xinh đẹp; bạn thấy mình giống như một chiếc bình bị nứt hơn. Nhưng điều làm cho bạn thánh thiện không phải là sự tốt lành của chính bạn; đó là chính Chúa Giêsu, Người đang giúp bạn mỗi ngày trở nên hoàn thiện như Người là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48).

Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì Chúa sống trong con! Ngày hôm nay, xin Chúa làm cho con nên giống Chúa Giêsu hơn”.

Comments are closed.

phone-icon