He has done all things well – Suy niệm ngày 10.02.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, February 10, 2023 

“He has done all things well”

Scripture:  Mark 7:31-37

31 Then he returned from the region of Tyre, and went through Sidon to the Sea of Galilee, through the region of the Decapolis. 32 And they brought to him a man who was deaf and had an impediment in his speech; and they begged him to lay his hand upon him. 33 And taking him aside from the multitude privately, he put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue; 34 and looking up to heaven, he sighed, and said to him, “Ephphatha,” that is, “Be opened.” 35 And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. 36 And he charged them to tell no one; but the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. 37 And they were astonished beyond measure, saying, “He has done all things well; he even makes the deaf hear and the mute speak.”

Thứ Sáu, ngày 10.02.2023

Người đã làm mọi sự đều tốt đẹp

Mc 7,31-37

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Meditation: How do you expect the Lord Jesus to treat you when you ask for his help? Do you approach with fear and doubt, or with faith and confidence? Jesus never turned anyone aside who approached him with sincerity and trust. And whatever Jesus did, he did well. He demonstrated both the beauty and goodness of God in his actions.

The Lord’s touch awakens faith and brings healing

When Jesus approaches a man who is both deaf and a stutterer, Jesus shows his considerateness for this man’s predicament. Jesus takes him aside privately, not doubt to remove him from embarrassment with a noisy crowd of gawkers (onlookers). Jesus then puts his fingers into the deaf man’s ears and he touches the man’s tongue with his own spittle to physically identify with this man’s infirmity and to awaken faith in him. With a word of command the poor man’s ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly.

What is the significance of Jesus putting his fingers into the man’s ears? Gregory the Great, a church father from the 6th century, comments on this miracle: “The Spirit is called the finger of God. When the Lord puts his fingers into the ears of the deaf mute, he was opening the soul of man to faith through the gifts of the Holy Spirit.”

The transforming power of kindness and compassion

The people’s response to this miracle testifies to Jesus’ great care for others: He has done all things well. No problem or burden was too much for Jesus’ careful consideration. The Lord treats each of us with kindness and compassion and he calls us to treat one another in like manner. The Holy Spirit who dwells within us enables us to love as Jesus loves. Do you show kindness and compassion to your neighbors and do you treat them with considerateness as Jesus did?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and inflame my heart with love and compassion. Make me attentive to the needs of others that I may show them kindness and care. Make me an instrument of your mercy and peace that I may help others find healing and wholeness in you.

Suy niệm:  Bạn mong đợi Chúa đối xử với mình như thế nào khi bạn cầu xin Người trợ giúp? Bạn tới gần Chúa với sự sợ hãi và nghi ngờ, hay với lòng tin tưởng và tự tin? Đức Giêsu không bao giờ loại trừ bất cứ ai đến với Người với lòng thành thật và tin cậy. Và khi Đức Giêsu làm bất cứ điều gì, Người đều làm tốt đẹp. Người minh chứng cả hai phẩm tính nơi Thiên Chúa trong những hành động của mình: vẻ đẹp và tốt lành.

Sự đụng chạm của Chúa đánh thức đức tin và đem lại sự chữa lành

Khi Đức Giêsu đến gần người vừa điếc vừa ngọng, Người bày tỏ sự quan tâm tới tình trạng khó khăn của người đàn ông này. Đức Giêsu đưa anh đến một nơi vắng vẻ, rõ ràng để không làm cho anh ta phải ngượng ngùng vì sự ồn ào của đám đông (người xem). Rồi Đức Giêsu để ngón tay vào tai của anh điếc và Người xức vào lưỡi anh với nước bọt của mình để chia sẻ với sự yếu đuối của anh một cách tự nhiên và đánh thức niềm tin trong anh. Với lời truyền, tai của anh được mở ra, lưỡi của anh được mở ra và anh ta nói được rõ ràng.

Ý nghĩa việc Đức Giêsu đặt tay vào tai của anh điếc là gì? Thánh Gregory Cả, một giáo phụ ở thế kỷ thứ 6, giải thích về phép lạ này như sau: “Chúa Thánh Thần được gọi là ngón tay của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa đặt ngón tay của Người vào tai của người câm điếc, Người đang mở lòng của anh với đức tin, ngang qua hồng ân của Chúa Thánh Thần”.

Sức mạnh biến đổi của lòng tốt lành và trắc ẩn

Sự đáp trả của con người với phép lạ này chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của Đức Giêsu dành cho người khác: Mọi việc ông ấy làm đều tốt đẹp. Không một vấn đề hay gánh nặng nào là quá lớn đối với sự quan tâm săn sóc của Đức Giêsu. Thiên Chúa đối xử với mỗi người chúng ta với sự tốt lành và trắc ẩn, và Người cũng kêu mời chúng ta đối xử với nhau giống như vậy. Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta, giúp chúng ta yêu mến như Đức Giêsu yêu mến. Bạn có bày tỏ lòng tốt và trắc ẩn đối với tha nhân và bạn có đối xử với họ bằng sự quan tâm như Đức Giêsu đã làm không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thần Khí của Chúa, và đốt lên trong lòng con ngọn lửa yêu mến và cảm thông. Xin Chúa giúp con biết chú ý đến những nhu cầu của tha nhân, để con có thể bày tỏ lòng tốt và quan tâm đối với họ. Xin Chúa biến con thành khí cụ của lòng thương xót và bình an của Chúa, để con có thể giúp đỡ người khác tìm được sự chữa lành và sung mãn trong Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon