I believe, but… – Suy niệm theo WAU ngày 20.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

I believe, but help me with my weak faith! (Mk 9:24)

Let’s do some basic chemistry. We know that a water molecule is made from two elements: hydrogen and oxygen. Both elements must be present for water to exist. If either is missing, it wouldn’t be water.

In a similar way, intercessory prayer has two essential components: proclaiming our faith and crying out to the Lord. And that’s exactly what today’s Gospel reading shows us.

Imagine yourself standing in the middle of today’s scene. A man is imploring Jesus to heal his son, and Jesus replies by telling him, “Everything is possible to one who has faith” (Mark 9:23). This is when the man utters one of the shortest prayers in the whole Bible: “I do believe, help my unbelief!” (9:24). In just a few words, he has perfectly encapsulated the two necessary components of intercession.

I do believe. Perhaps this father has heard stories about Jesus’ healing power or life-giving words. With the confidence of a new and growing faith, he decides to bring his son to Jesus. He hopes that the confidence he is beginning to feel will be rewarded by a miracle.

Help my unbelief! But as confident as he is, the man also realizes his weakness. Maybe his new faith isn’t all that strong yet; maybe he has some doubts that Jesus can heal his son-especially since the disciples couldn’t do it. But it doesn’t matter. He is not ashamed to cry out to Jesus, acknowledging his need in honesty and humility.

Today, make sure that your prayer of intercession is just as complete as this man’s. Tell Jesus you believe. Take the Nicene Creed or the Apostle’s Creed and proclaim each phrase with all the conviction you can muster. Or take today’s psalm and read it aloud, proclaiming your trust in the Lord. Then ask Jesus to help your unbelief. Bring him your struggles; if a family member is suffering, ask Jesus to help you believe that he is with them. Or if you worry that you can’t witness to your faith, ask him to remind you of the ways he has worked through you in the past.

Keep these two components together, and you’ll feel God’s presence wash over you like cool, clear water.

“I believe, Lord! Help my unbelief.”

Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! (Mc 9,24)

Hãy làm một số hóa học cơ bản. Chúng ta biết rằng một phân tử nước được tạo thành từ hai nguyên tố: hydro và oxy. Cả hai yếu tố phải có mặt để nước tồn tại. Nếu thiếu một trong hai, nó sẽ không phải là nước.

Tương tự như vậy, lời cầu thay có hai thành phần thiết yếu: tuyên xưng đức tin của chúng ta và cầu xin Chúa. Và đó chính là điều mà bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy.

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa khung cảnh hôm nay. Một người đàn ông đang cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con trai mình, và Chúa Giêsu trả lời bằng cách nói với ông ta: “Ai có đức tin thì mọi việc đều có thể được” (Mc 9,23). Đây là lúc người đàn ông thốt ra một trong những lời cầu nguyện ngắn nhất trong toàn bộ Kinh thánh: “Tôi tin, nhưng xin giúp đỡ đức tin yếu kém của tôi!” (9,24). Chỉ trong một vài từ, ông ấy đã gói gọn một cách hoàn hảo hai thành phần cần thiết của sự cầu thay.

Tôi tin. Có lẽ người cha này đã nghe những câu chuyện về quyền năng chữa lành hoặc những lời ban sự sống của Chúa Giêsu. Với niềm xác tín của một đức tin mới đang lớn dần, ông quyết định đem con trai mình đến với Chúa Giêsu. Ông ấy hy vọng rằng sự tự tin mà ông ấy bắt đầu cảm thấy sẽ được đền đáp bằng một phép lạ.

Xin giúp đức tin yếu kém của tôi! Nhưng tự tin bao nhiêu thì người đàn ông ấy cũng nhận ra điểm yếu của mình bấy nhiêu. Có thể đức tin mới của ông ấy chưa mạnh mẽ lắm; có thể ông ấy nghi ngờ việc Chúa Giêsu có thể chữa lành cho con trai mình – đặc biệt là khi các môn đệ không thể làm được điều đó. Nhưng nó không thành vấn đề. Ông ta không xấu hổ kêu lên với Chúa Giêsu, thừa nhận nhu cầu của mình trong sự trung thực và khiêm nhường.

Hôm nay, hãy đảm bảo rằng lời cầu nguyện chuyển cầu của bạn cũng đầy đủ như lời cầu nguyện của người này. Hãy nói với Chúa Giêsu rằng bạn tin. Hãy lấy Kinh Tin Kính Nixê hoặc Kinh Tin Kính của các Tông Đồ và tuyên xưng từng cụm từ với tất cả niềm tin mà bạn có được. Hoặc lấy bài thánh vịnh hôm nay và đọc to lên, tuyên bố niềm tin của bạn vào Chúa. Sau đó hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp đỡ cho lòng tin yếu kém của bạn. Mang lại cho Ngài cuộc đấu tranh của bạn; nếu một thành viên trong gia đình đang đau khổ, hãy xin Chúa Giêsu giúp bạn tin rằng Ngài ở cùng họ. Hoặc nếu bạn lo lắng rằng mình không thể làm chứng cho đức tin của mình, hãy cầu xin Ngài nhắc bạn về những cách Ngài đã làm qua bạn trong quá khứ.

Hãy giữ hai thành phần này lại với nhau, và bạn sẽ cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ bạn như làn nước trong vắt, mát lành.

“Lạy Chúa, con tin! Nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của con.

Comments are closed.

phone-icon