Jesus put his hand on the blind man’s eyes… – Suy niệm theo WAU ngày 15.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus put his hand on the blind man’s eyes a second time and he saw clearly

Today’s Gospel passage tells the story of a healing that didn’t quite work at first. Jesus had to lay his hands on a blind man not once but twice before the man could see. Surely Jesus could have healed him fully the first time, but he didn’t. Why not? And why would Mark include this “two step” healing in his Gospel? Maybe to show us something new about who God is and the way he works with us.

God is compassionate. Jesus showed great gentleness in his interaction with this man. He “took the blind man by the hand and led him” away from the scrutiny of the crowds (Mark 8:23). He didn’t just heal him from a distance as he did with the centurion’s servant (Matthew 8:8-13). He came close. Close enough to touch his eyes, close enough to ask if he could see, and close enough to listen for his reply. How consoling this human contact must have been! Isolated by his blindness, he must have longed to experience such connection.

God is persistent. Jesus surely knew that the man was only partially healed, but he asked anyway. He was looking to heal more than his physical blindness; he was concerned with his spiritual blindness as well. To his credit, the man responded honestly. It must have taken some courage to confess that people looked like trees. But had he simply thanked Jesus for the little bit he received and gone on his way, the man would have lived the rest of his life in physical and spiritual confusion. Jesus’ insistent questioning gave the man the courage to seek more.

God is patient. Throughout his Gospel, Mark reveals Jesus as a tireless Teacher whose disciples continually misunderstand who he is. Many scholars believe that the blind man’s progressive healing points to Jesus’ patience in helping his disciples to see. Jesus kept working with them, he kept working with the blind man, and he will keep working with us.

The same Jesus who drew the blind man aside with compassion seeks to be close to us today. He will persistently touch us, heal us, and listen to our needs. He will patiently help us to believe, until we see him face-to-face.

“Jesus, please help me to see you more clearly today.”

Chúa Giêsu đặt tay lên mắt người mù lần thứ hai và anh thấy rõ ràng

Đoạn Tin mừng hôm nay kể câu chuyện về một cuộc chữa lành lúc đầu không có kết quả. Chúa Giêsu đã phải đặt tay trên một người mù không chỉ một lần mà hai lần trước khi người đó có thể nhìn thấy. Chắc chắn Chúa Giêsu có thể đã chữa lành hoàn toàn cho anh ta trong lần đầu tiên, nhưng Ngài đã không làm. Tại sao không? Và tại sao Máccô lại đưa sự chữa lành “hai bước” này vào Tin mừng của mình? Có lẽ để cho chúng ta thấy điều gì đó mới mẻ về Thiên Chúa là ai và cách Ngài làm việc với chúng ta.

Thiên Chúa có lòng trắc ẩn. Chúa Giêsu tỏ ra rất dịu dàng khi tiếp xúc với người mù này. Ngài “cầm tay người mù và dẫn anh ta đi” khỏi sự soi mói của đám đông (Mc 8,23). Ngài không chỉ chữa bệnh từ xa như đã làm với người đầy tớ của viên sĩ quan (Mt 8,8-13). Ngài đến gần. Đủ gần để chạm vào mắt anh ấy, đủ gần để hỏi anh ấy có thể nhìn thấy không, và đủ gần để lắng nghe câu trả lời của anh ấy. Sự tiếp xúc tính người này hẳn đã đem lại an ủi biết bao! Bị cô lập bởi sự mù quáng của mình, anh ta hẳn đã khao khát được trải nghiệm sự kết nối như vậy.

Thiên Chúa vẫn kiên trì. Chúa Giêsu chắc chắn biết rằng người mù chỉ được chữa lành một phần, nhưng dù sao thì Ngài vẫn hỏi. Ngài đang tìm cách chữa lành hơn sự mù lòa về thể lý của anh; Ngài cũng lo lắng về sự mù lòa tâm linh của anh. Trước sự tín nhiệm của Ngài, người mù đã thành thật đáp lại. Phải mất một chút can đảm để thú nhận rằng mọi người trông giống như những cái cây. Nhưng nếu anh ta chỉ đơn giản cảm ơn Chúa Giêsu vì chút ít anh ta nhận được và đi trên con đường của mình, người mù sẽ phải sống phần còn lại của cuộc đời mình trong sự bối rối về thể lý và tinh thần. Sự khăng khăng chất vấn của Chúa Giêsu đã cho người mù can đảm để tìm kiếm thêm.

Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn. Xuyên suốt Tin mừng của mình, Máccô cho thấy Chúa Giêsu là một Người Thầy không mệt mỏi mà các môn đệ liên tục hiểu sai về Ngài. Nhiều học giả tin rằng sự chữa lành ngày càng tăng của người mù chỉ ra sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu trong việc giúp các môn đệ của Ngài được nhìn thấy. Chúa Giêsu tiếp tục làm việc với họ, Ngài tiếp tục làm việc với người mù, và Ngài sẽ tiếp tục làm việc với chúng ta.

Cũng cùng Chúa Giêsu, Đấng đã kéo người mù sang một bên với lòng trắc ẩn và tìm cách gần gũi chúng ta ngày nay. Ngài sẽ kiên trì chạm vào chúng ta, chữa lành chúng ta và lắng nghe nhu cầu của chúng ta. Ngài sẽ kiên nhẫn giúp chúng ta tin tưởng, cho đến khi chúng ta gặp Ngài trực tiếp.

Chúa ơi, xin hãy giúp con nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn ngày hôm nay.

St 8, 6-13. 20-22
Vào ngày thứ nhất… (St 8,13)

The story of Noah and the flood ends with a new beginning. In fact, it purposefully echoes the beginning of Genesis. Once again, the earth is covered by waters, and God brings forth dry land. Once again, on the “first day,” Noah, a new Adam, begins a new era of human history by worshipping and offering a sacrifice to the Lord (Genesis 8:20-21).

Even as it looks back to the story of creation, this story also looks forward to the new creation God would usher in through the work of his Son, Jesus, who is the new Adam. God didn’t want just to rescue us; he also wanted to make us into a new creation, just as he began a new creation with Noah after the flood. Only this time God established his new creation through the death and resurrection of his Son and the gift of his Holy Spirit. In other words, he not only saved us from sin and death, he saved us for new life in Christ Jesus, for a new creation.

Like Noah’s family after the flood, we have been drawn out of the waters of baptism and brought into a new life. We have received the Spirit, who “recreates” us into God’s children and uses us to “renew the face of the earth” (Psalm 104:30). And as he did with Noah, God promises to fill our new life with blessings and to be always present with us. God makes a covenant with us, never to destroy us because of our sin and weakness. Once more, he blesses us, gives us dominion over the earth, and makes us his own people.

It’s a new day! You’re coming off the ark as a new creation, with all the grace you need to live as a child of God. And you’re not the only thing that’s new. God’s mercy and compassion are new-every single morning (Lamentations 3:22-23). Each day, God pours out fresh grace upon you. Each day, he promises to make you fruitful, to give you power over sin, and to transform you more and more into his image. Each day, he proclaims, “Behold, I make all things new” (Revelation 21:5). Even you.

“Thank you, Lord, for a new beginning today. Come, Creator Spirit, and renew me.”

Câu chuyện về Nô-ê và trận lụt kết thúc bằng một khởi đầu mới. Trên thực tế, nó cố ý lặp lại phần đầu của Sáng thế ký. Một lần nữa, trái đất được bao phủ bởi nước và Thiên Chúa mang đến vùng đất khô cằn. Một lần nữa, vào “ngày thứ nhất,” Nô-ê, một Ađam mới, bắt đầu một kỷ nguyên mới của lịch sử loài người bằng cách thờ phượng và dâng của lễ cho Chúa (St 8,20-21).

Ngay cả khi nhìn lại câu chuyện sáng tạo, câu chuyện này cũng hướng tới sự sáng tạo mới mà Thiên Chúa sẽ mở ra thông qua công việc của Con Ngài, Chúa Giêsu, là Ađam mới. Chúa không chỉ muốn giải cứu chúng ta; Ngài cũng muốn biến chúng ta thành tạo vật mới, giống như Ngài bắt đầu tạo vật mới với Nô-ê sau trận đại hồng thủy. Chỉ lần này Thiên Chúa đã thiết lập tạo vật mới của Ngài qua cái chết và sự phục sinh của Con Ngài và hồng ân Thánh Thần của Ngài. Nói cách khác, Ngài không chỉ cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, mà Ngài còn cứu chúng ta cho sự sống mới trong Chúa Giêsu Kitô, cho sự sáng tạo mới.

Giống như gia đình của Nô-ê sau trận lụt, chúng ta đã được kéo ra khỏi nước Rửa tội và được mang vào một đời sống mới. Chúng ta đã nhận được Thánh Linh, Đấng “tái tạo” chúng ta thành con cái của Thiên Chúa và sử dụng chúng ta để “đổi mới bộ mặt trái đất” (Tv 104,30). Và như đã làm với Nô-ê, Thiên Chúa hứa ban phước lành cho cuộc sống mới của chúng ta và luôn hiện diện với chúng ta. Thiên Chúa lập giao ước với chúng ta, không bao giờ hủy diệt chúng ta vì tội lỗi và sự yếu đuối của chúng ta. Một lần nữa, Ngài ban phước cho chúng ta, trao cho chúng ta quyền thống trị trái đất và biến chúng ta thành dân tộc của Ngài.

Hôm nay là một ngày mới! Bạn sắp bước ra khỏi con tàu với tư cách là một tạo vật mới, với tất cả ân sủng mà bạn cần để sống với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Và bạn không phải là thứ duy nhất mới. Lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa luôn mới mẻ – mỗi buổi sáng (Ac 3,22-23). Mỗi ngày, Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng tươi mới trên bạn. Mỗi ngày, Ngài hứa sẽ làm cho bạn sinh sôi nảy nở, ban cho bạn quyền năng trên tội lỗi, và ngày càng biến đổi bạn theo hình ảnh của Ngài. Mỗi ngày, Ngài tuyên bố: “Này, Ta đổi mới muôn vật” (Kh 21,5). Ngay cả bạn.

“Cảm ơn Chúa vì một khởi đầu mới ngày hôm nay. Lạy Thánh Thần Sáng Tạo, xin hãy đến, và đổi mới con.”

Comments are closed.

phone-icon