No one takes the children’s bread… – Suy niệm theo WAU ngày 09.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

No one takes the children’s bread and throws it to the dogs (Mk 7:27)

This Syrophoenician woman sure had some chutzpah! When Jesus seemed to refuse her request to heal her daughter, she wouldn’t have it. Perhaps she understood that Jesus wasn’t rejecting her. Perhaps she sensed that, even though his mission was first to the people of Israel, he wasn’t pushing her aside. Rather, he was inviting her to step out in faith.

And look at how she responded! She took a risk and refused to take no for an answer. She was demonstrating her faith, as some of the heroes of the Old Testament did. Think of Abraham, who boldly bargained with God not to destroy Sodom (Genesis 18:16-33). Or Moses, who risked divine vengeance as he begged God not to punish the Israelites for worshipping the golden calf (Exodus 32:9-14). Or even Gideon, who balked at the assurance that he was the “mighty warrior” chosen to defeat Israel’s enemies—so he asked God for a sign to prove it (Judges 6:1-22).

Maybe, like this Syrophoenician woman or those in the examples above, Jesus is inviting you to step out in faith. Like them, you can learn to approach Jesus respectfully but boldly. Maybe your spouse didn’t get the promotion you felt she deserved, and the injustice of the situation gnaws at your heart. Have the confidence to go before the Lord and tell him, “This just doesn’t make sense!” Maybe plans for a much-needed vacation or reunion fell through; pour out your disappointment to the Lord. When you’ve been praying for a friend with a terminal illness for what seems like forever, take the risk of looking foolish and keep on petitioning the Lord for a healing.

It’s tempting to play it safe and ignore the promptings in your heart to approach the Lord boldly. It might be easier to resign yourself to the status quo and assume that things just aren’t meant to get any better. But at times like those, remember the woman in today’s Gospel. Who knows what Jesus might do when you take a risk, refuse to give up, and keep asking him to hear and answer you?

“Lord, teach me how to pray with fearlessness!”

Không ai lấy bánh của con cái mà ném cho chó (Mc 7,27)

Người phụ nữ Phênixi này chắc chắn đã có chút gan dạ! Khi Chúa Giêsu dường như từ chối yêu cầu chữa lành cho con gái của bà, thì bà đã không đồng ý. Có lẽ bà hiểu rằng Chúa Giêsu không từ chối bà. Có lẽ bà cảm thấy rằng, mặc dù sứ mệnh của Ngài trước tiên là dành cho người dân Israel, nhưng Ngài không gạt bà sang một bên. Thay vào đó, Ngài đang mời bà bước vào trong đức tin.

Và hãy xem cách bà trả lời! Bà đã mạo hiểm và từ chối chấp nhận câu trả lời là không. Bà đang thể hiện đức tin của mình, giống như một số anh hùng trong Cựu Ước đã làm. Hãy nhớ đến Abraham, người đã mạnh dạn mặc cả với Thiên Chúa để không hủy diệt thành Sôđôm (St 18,16-33). Hoặc Môisen, người đã mạo hiểm với sự báo thù của Thiên Chúa khi cầu xin Thiên Chúa đừng trừng phạt dân Israel vì thờ con bê vàng (Xh 32,9-14). Hay thậm chí là Giđêôn, người đã không tin chắc rằng mình là “chiến binh mạnh mẽ” được chọn để đánh bại kẻ thù của Israel – vì vậy ông đã cầu xin Thiên Chúa cho một dấu hiệu để chứng minh điều đó (Tl 6,1-22).

Có thể, giống như người phụ nữ Phênixi này hoặc những người trong ví dụ trên, Chúa Giêsu đang mời gọi bạn bước vào trong đức tin. Giống như họ, bạn có thể học cách đến gần Chúa Giêsu một cách kính trọng nhưng mạnh dạn. Có thể vợ/chồng của bạn không được thăng chức mà bạn cảm thấy xứng đáng, và sự bất công trong hoàn cảnh đang gặm nhấm trái tim bạn. Hãy can đảm đến trước mặt Chúa và thưa với Ngài: “Điều này thật vô lý!” Có thể kế hoạch cho một kỳ nghỉ hoặc đoàn tụ rất cần thiết đã thất bại; hãy trút sự thất vọng của bạn vào Chúa. Khi bạn đang cầu nguyện cho một người bạn mắc bệnh nan y trong thời gian dài dường như là vĩnh viễn, hãy chấp nhận mạo hiểm để tỏ ra ngu ngốc và tiếp tục cầu xin Chúa chữa lành.

Thật là cám dỗ để bỏ mặc và phớt lờ những thúc giục trong lòng bạn để mạnh dạn đến gần Chúa. Có thể dễ dàng hơn để cam chịu hiện trạng và cho rằng mọi thứ không có ý định trở nên tốt hơn. Nhưng những lúc như thế, hãy nhớ đến người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay. Ai biết Chúa Giêsu có thể làm gì khi bạn mạo hiểm, không chịu đầu hàng và liên tục cầu xin Ngài lắng nghe và trả lời bạn?

“Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện cách mạnh dạn!”

Comments are closed.

phone-icon