Out of the heart come evil thoughts – Suy niệm 08.02.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, February 8, 2023

“Out of the heart come evil thoughts”

Scripture:  Mark 7:14-23

14 And he called the people to him again, and said to them, “Hear me, all of  you, and understand: 15 there is nothing outside a man which by going into him can defile him; but the things which come out of a man are what defile him.” 17 And when he had entered the house, and left the people, his disciples asked him about the parable. 18 And he said to them, “Then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a man from outside cannot defile him, 19 since it enters, not his heart but his stomach, and so passes on?” (Thus he declared all foods clean.) 20 And he said, “What comes out of a man is what defiles a man. 21 For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery, 22 coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. 23 All these evil things come from within, and they defile a man.”

Thứ Tư, ngày 08.02.2023

Các tư tưởng xấu đều nảy sinh từ trong lòng

Mc 7,14-23

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe! “17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài? ” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Meditation: Where does evil come from and how can we eliminate it from our personal lives? Jesus deals with this issue in response to the religious leaders’ concern with ritual defilement (uncleanness) – making oneself unfit to offer acceptable worship and sacrifice to God. The religious leaders were very concerned with avoiding ritual defilement, some no doubt out of reverent fear of God, and others because they wanted to be seen as observant Jews. Jesus points his listeners to the source of true defilement – evil desires which come from inside a person’s innermost being. Sin does not just happen from external forces. It first springs from the innermost recesses of our thoughts and intentions, from the secret desires which only the individual mind and heart can conceive.

God gives us his strength to resist sinful thoughts and desires

When Cain became jealous of his brother Abel, God warned him to guard his own heart: “Sin is couching at the door; it’s desire is for you, but you must master it” (Genesis 4:7). Cain unfortunately did not take God’s warning to heart. He allowed his jealousy to grow into spite and hatred for his brother, and he began to look for an opportunity to eliminate his brother all together. When jealously and other sinful desires come knocking at the door of your heart, how do you respond? Do you entertain them and allow them to overtake you? Fortunately God does not leave us alone in our struggle with hurtful desires and sinful tendencies. He gives us the grace and strength we need to resist and overcome sin when it couches at the door of our heart.

God’s word has power to set us free to chose what is good and reject what is wrong

The Lord Jesus wants to set us free from the burden of guilt and from the destructive force of sin and wrong-doing in our personal lives. He wants to purify our hearts and renew our minds so we can freely choose to love and do what is right, good, just, and wise. The Lord Jesus is ready to change and purify our hearts through the grace and help of the Holy Spirit who dwells within us. Like a physician who probes the wound before treating it, God through his Word and Spirit first brings sin into the light that we may recognize it for what it truly is and call upon his mercy and grace for pardon, healing, and restoration. The Spirit of truth is our Counselor and Helper. His power and grace enables us to choose what is good and to reject what is evil. Do you believe in the power of God’s love to heal, change, and transform your heart and mind?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and make my heart like yours. Strengthen my heart, mind, and my will that I may freely choose to love what is good and to reject what is evil.”

Suy niệm:  Điều xấu đến từ đâu, và chúng ta có thể loại trừ nó khỏi đời sống riêng tư của mình không? Đức Giêsu giải quyết vấn đề này trong câu trả lời câu hỏi của những nhà lãnh đạo tôn giáo về sự ô uế theo nghi thức – làm cho mình bất xứng để tôn thờ và tế lễ cho Thiên Chúa. Những nhà lãnh đạo tôn giáo rất quan tâm tránh xa sự ô uế theo nghi thức, một số rõ ràng do lòng kính sợ Chúa, một số bởi vì họ muốn được người ta biết mình là người Do Thái tuân giữ lề luật. Đức Giêsu đưa các thính giả của mình đến nguồn gốc của sự ô uế – những ước muốn xấu xa đến từ bên trong thâm tâm của con người. Tội lỗi không chỉ xảy ra từ những sức mạnh bên ngoài. Trước hết, nó nảy sinh từ những tư tưởng và ý định sâu kín tận bên trong, từ những ước muốn thầm kín mà chỉ có tâm trí người đó mới có thể cưu mang.

Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chống lại những tư tưởng và ước muốn tội lỗi

Khi Cain ghen tị với em mình là Abel, Thiên Chúa đã cảnh báo hắn coi chừng lòng mình: “Tội đang rình ở cửa nhà ngươi. Nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải làm chủ nó” (St 4,7). Thật không may, Cain đã không nghe lời cảnh báo của Thiên Chúa. Hắn để cho sự ghen tức của mình lớn lên trong sự thù ghét người em mình, và hắn bắt đầu tìm dịp để loại trừ người em. Khi sự ghen tị và những ước muốn tội lỗi đến gõ cửa tâm hồn bạn, bạn phản ứng thế nào? Bạn có tận hưởng nó và để nó chiếm hữu bạn không? Thật may mắn, Thiên Chúa không để chúng ta một mình trong cuộc chiến đấu với những ước muốn nguy hại và những xu hướng tội lỗi. Người ban cho chúng ta ơn sủng và sức mạnh cần thiết để chống trả và chế ngự tội lỗi khi nó đến cửa tâm hồn chúng ta.

Lời Chúa có sức mạnh để giúp chúng ta tự do chọn lựa điều tốt và loại trừ điều xấu

Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng tội lỗi và khỏi sức phá hủy của tội lỗi trong đời sống riêng tư của mình. Người muốn thanh tẩy tâm hồn và đổi mới lòng trí chúng ta, để chúng ta có thể yêu mến và hành động trong mọi tình huống như Người sẽ yêu mến và hành động. Thiên Chúa luôn sẵn sàng biến đổi và thanh tẩy tâm hồn chúng ta qua ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta. Như một lương y khám xét vết thương trước khi chữa trị nó, Thiên Chúa qua Lời và Thần Khí trước hết chiếu soi vào tình trạng tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể nhận ra tội lỗi thật sự là gì và cầu xin lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thần chân lý là Đấng an ủi và Trợ giúp của chúng ta. Quyền năng và ơn sủng của Người giúp chúng ta chọn lựa những gì là tốt lành và chống lại những gì là xấu xa. Bạn có tin tưởng vào sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa để biến đổi và thánh hóa tâm hồn của bạn không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy trên con Thánh Thần của Chúa, và biến đổi trái tim con nên giống trái tim Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh cho linh hồn và tâm trí con để con có thể quyết tâm yêu mến những gì là tốt lành, và loại bỏ những gì là xấu xa tội lỗi.”

Comments are closed.

phone-icon