Whoever wants to be first… – Suy niệm theo WAU ngày 21.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Whoever wants to be first must be last of all, and servant of all (Mk 9:35)

If you have ever thought of the disciples as some kind of unrelatable, superhuman saints, this passage could change your perspective. It might be hard to imagine them arguing about who was the greatest, but that’s just what they were doing.

Certainly the disciples wanted to follow Jesus wholeheartedly. But-also certainly-they had to learn how to put other people first. Here, Jesus reminded them of the servant’s heart that discipleship requires.

But history tells us that eventually they did choose to be “last of all and the servant of all” as they traveled the world proclaiming the gospel (Mark 9:35). What changed?

Well, living with Jesus for three years probably made a big difference. They would have seen him taking the last place and serving them before himself. They witnessed his patience instead of anger toward the religious leaders who challenged him (Mark 11:27-33). They saw him teaching the crowds when he was tired (6:34) or taking time to heal a woman even though he was on his way elsewhere (5:21-34). Most of all, they saw him pour himself out on the cross (15:22-41).

All of these lessons came together for the disciples when they received the Holy Spirit at Pentecost. The Spirit opened their eyes to understand what Jesus had done for them. And he enabled them to live as Jesus did, to give and share and love and serve. He gave them the grace to become willing to put other people before themselves, whether by selling their property to provide for the needy or by caring for widows (Acts 4:32-35; 6:1-4). Smaller choices like those led to the bigger ones that enabled them to lay down their lives for their faith.

Just like the disciples, you will have opportunities to think of someone else’s needs before your own and serve them, even if it means giving up your time or comfort. Remember what the disciples learned and do what they did: follow Jesus’ example through the power and guidance of the Holy Spirit. Humbly receive the grace to choose to be last of all and servant of all.

“Lord, give me a servant’s heart!”

Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người (Mc 9,35)

Nếu bạn đã từng nghĩ về các môn đệ như những vị thánh siêu phàm, không liên quan đến bạn, thì đoạn văn này có thể thay đổi quan điểm của bạn. Có thể khó tưởng tượng họ tranh cãi xem ai là người vĩ đại nhất, nhưng đó chính là những gì họ đang làm.

Chắc chắn các môn đệ muốn hết lòng theo Chúa Giêsu. Nhưng – cũng chắc chắn – họ phải học cách đặt người khác lên hàng đầu. Ở đây, Chúa Giêsu nhắc nhở họ về tấm lòng của người tôi tớ mà vai trò môn đệ đòi hỏi.

Nhưng lịch sử cho chúng ta biết rằng cuối cùng họ đã chọn làm “người rốt hết và người phục vụ mọi người” khi họ đi khắp thế giới rao giảng Tin mừng (Mc 9,35). Những gì đã thay đổi?

Chà, sống với Chúa Giêsu trong ba năm có lẽ đã tạo ra một sự khác biệt lớn. Họ sẽ thấy Ngài chọn vị trí cuối cùng và phục vụ họ trước chính mình. Họ đã chứng kiến sự kiên nhẫn của Ngài thay vì tức giận đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo đã thách thức Ngài (Mc 11,27-33). Họ thấy Ngài giảng dạy đám đông khi Ngài mệt mỏi (6,34) hoặc dành thời gian để chữa lành cho một người phụ nữ mặc dù Ngài đang trên đường đi nơi khác (5,21-34). Trên hết, họ đã nhìn thấy Ngài phó mình trên thập giá (15,22-41).

Tất cả những bài học này cùng nhau đến với các môn đệ khi họ nhận được Chúa Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần. Thánh Thần đã mở mắt họ để hiểu những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ. Và Ngài giúp họ sống như Chúa Giêsu đã sống, đó là cho đi, chia sẻ, yêu thương và phục vụ. Ngài ban cho họ ân sủng để trở nên sẵn sàng đặt người khác lên trên bản thân mình, cho dù bằng cách bán tài sản của họ để phân phát cho người túng thiếu hay chăm sóc các góa phụ (Cv 4,32-35; 6,1-4). Những lựa chọn nhỏ hơn như những lựa chọn đó đã dẫn đến những lựa chọn lớn hơn giúp họ có thể hy sinh mạng sống vì đức tin của mình.

Cũng giống như các môn đệ, bạn sẽ có cơ hội nghĩ đến nhu cầu của người khác trước nhu cầu của mình và phục vụ họ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải từ bỏ thời gian hoặc sự thoải mái. Hãy nhớ những gì các môn đệ đã học hỏi và những gì họ đã làm: noi theo gương Chúa Giêsu qua quyền năng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hãy khiêm nhường đón nhận ơn chọn làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người.

“Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của một tôi tớ!”

Comments are closed.

phone-icon