Whoever wants to save his life… – Suy niệm theo WAU ngày 17.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake and for the sake of the Gospel will save it (Mk 8:35)

Finders keepers, losers weepers! We’re all familiar with the way this simple rhyme from our youth became the law governing the playground. Jesus’ words today bear a striking resemblance to this old saying except for one crucial difference: for Jesus, the “losers” are the ones who come out ahead. Why? Because they are the ones who gain salvation.

Of course, countless people over the years have literally lost their lives for their faith. For us, the losses involved in following Jesus may not be as costly as martyrdom, but they are real nonetheless. For example, you may sense the Lord asking you to forgive a family member who has wronged you-even when you think they don’t deserve it. Or what about having to decline an invitation to meet up with old friends because you know that attending could cause you to compromise the person you have become? Or maybe you feel called to give up some of the little free time you have in order to serve the poor. Each of these is a kind of “death” or “loss.”

Yet what we gain by following Jesus pales in comparison to such losses-and we don’t even have to wait until heaven to enjoy them! Our salvation deepens every time we say yes to Jesus. We experience the peace of knowing that we are loved, forgiven, and reconciled with God. We know the joy of encountering Jesus in prayer and receiving his life in the Eucharist. And we can sense the Spirit guiding us and empowering us to do his will. All of these “gains” far outweigh the pain and sacrifice of denying ourselves and taking up our crosses (Mark 8:34).

Yielding to Jesus can be difficult; it’s not something we can accomplish in a single moment. It’s a lifelong process that requires emptying ourselves of all that we cling to so that we can receive the fullness of life that God intended for us. This life begins here, but it lasts for eternity. May we always see it clearly and desire it above all else!

“Jesus, give me the grace to lose my life for you.”

Ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin mừng thì sẽ cứu được nó (Mc 8,35)

Ai tìm thấy thì được giữ, ai làm mất thì ráng chịu! Tất cả chúng ta đều quen thuộc với cách gieo vần đơn giản này từ thời còn trẻ đã trở thành luật chi phối sân chơi. Những lời của Chúa Giêsu hôm nay rất giống với câu nói xưa này, ngoại trừ một điểm khác biệt quan trọng: đối với Chúa Giêsu, “những kẻ thua cuộc” là những người vượt lên phía trước. Tại sao? Bởi vì họ là những người đạt được ơn cứu rỗi.

Dĩ nhiên, trong nhiều năm qua, vô số người đã thực sự hy sinh mạng sống vì đức tin của mình. Đối với chúng ta, những mất mát liên quan đến việc theo Chúa Giêsu có thể không đắt bằng sự tử vì đạo, nhưng dù sao chúng cũng có thật. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy Chúa yêu cầu bạn tha thứ cho một thành viên trong gia đình đã xúc phạm bạn – ngay cả khi bạn nghĩ rằng họ không đáng bị như vậy. Hoặc nói sao về việc từ chối lời mời gặp mặt bạn cũ vì bạn biết rằng việc tham dự có thể khiến bạn đánh mất con người hiện tại của mình? Hoặc có thể bạn cảm thấy được kêu gọi từ bỏ một số thời gian rảnh rỗi ít ỏi mà bạn có để phục vụ người nghèo. Mỗi cái trong số này là một loại “cái chết” hoặc “sự mất mát”.

Tuy nhiên, những gì chúng ta đạt được khi noi theo Chúa Giêsu chẳng là gì so với những mất mát đó – và thậm chí chúng ta không cần phải đợi đến thiên đàng mới được hưởng những điều đó! Ơn cứu rỗi của chúng ta sâu đậm hơn mỗi khi chúng ta thưa vâng với Chúa Giêsu. Chúng ta kinh nghiệm sự bình an khi biết rằng chúng ta được yêu thương, tha thứ và hòa giải với Chúa. Chúng ta biết niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu trong cầu nguyện và lãnh nhận sự sống của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Và chúng ta có thể cảm nhận được Thánh Linh đang hướng dẫn chúng ta và trao quyền cho chúng ta để làm theo ý muốn của Ngài. Tất cả những “lợi ích” này vượt xa nỗi đau và sự hy sinh của việc từ bỏ chính mình và vác thập tự giá của mình (Mc 8,34).

Suy phục Chúa Giêsu có thể khó khăn; đó không phải là điều chúng ta có thể hoàn thành trong một khoảnh khắc. Đó là một tiến trình suốt đời đòi hỏi chúng ta phải trút bỏ tất cả những gì chúng ta bám víu để chúng ta có thể nhận được sự sống sung mãn mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Cuộc sống này bắt đầu từ đây, nhưng nó kéo dài vĩnh viễn. Ước gì chúng ta luôn thấy rõ và khao khát nó hơn tất cả!

“Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn được hy sinh mạng sống vì Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon