Jesus bent down and began to write… – Suy niệm theo WAU ngày 27.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus bent down and began to write on the ground (John 8:8)

When we are in the midst of a tense encounter with someone, our posture usually reflects the tension of the confrontation. Our jaw may be clenched, our chest may feel tight, and our shoulders are probably locked into position. But in today’s Gospel reading, when a group of Jewish leaders confronted Jesus with a morally fraught question about a woman caught in adultery, his reaction was anything but tense. He quietly bent down and wrote in the sand. Why?

Even though we don’t know what he was writing, it seems that the time Jesus spent bent over like that gave everyone time to reflect, and diffused a charged situation. As a result, when he stood back up and said that the one without sin should cast the first stone, he was speaking to a quieter, less volatile group.

Simply by bending down, Jesus bent the people’s accusations toward peace, their condemnation toward compassion, and their hatred toward mercy. He used that gesture to teach everyone there, and us as well: Don’t let your emotions rule you. Pause and ask the Spirit to be present. Take a couple of deep breaths and let the peace of God intervene.

It’s not just in tense situations that we should pause to welcome the Spirit. It’s just as important when we come face-to-face with our own inner conflicts, especially the conflicts caused by our sins. Rather than give in to guilt or shame-or angrily shift the blame to someone else-we can take a moment to quiet our hearts and ask the Spirit to give us his perspective. We can recall Jesus’ words, “Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more” (John 8:11). Then we can let the assurance of God’s mercy, coupled with his call to holiness, help us to stand up straight and take the next steps toward reconciliation.

This practice of bending down and seeking the Spirit is what Lent is about. This whole season, God is inviting us to pause and ask the Spirit to shift our focus. In the two weeks that remain before Easter, may we all practice bending our hearts toward the peace that only the Lord can give!

“Holy Spirit, make me an instrument of your peace.”

Chúa Giêsu cúi xuống và bắt đầu viết trên đất (Ga 8,8)

Khi chúng ta đang ở giữa một cuộc gặp gỡ căng thẳng với ai đó, tư thế của chúng ta thường phản ánh sự căng thẳng của cuộc đối đầu. Hàm của chúng ta có thể nghiến chặt, ngực có thể cảm thấy căng cứng và vai của chúng ta có thể bị khóa chặt. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, khi một nhóm các nhà lãnh đạo Do Thái chất vấn Chúa Giêsu bằng một câu hỏi đầy tính luân lý về một người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, phản ứng của Ngài không có gì là căng thẳng. Ngài lặng lẽ cúi xuống viết trên cát. Tại sao?

Mặc dù chúng ta không biết những gì Ngài đã viết, nhưng có vẻ như thời gian Chúa Giêsu cúi xuống như thế đã cho mọi người thời gian để suy gẫm và giải tỏa một tình huống buộc tội. Kết quả là, khi Ngài đứng lên và nói rằng ai vô tội hãy ném đá trước, Ngài đang nói với một nhóm trầm lặng hơn, ít dao động hơn.

Chỉ đơn giản bằng cách cúi xuống, Chúa Giêsu đã uốn cong những lời buộc tội của người dân thành hòa bình, sự lên án của họ thành lòng trắc ẩn và sự căm ghét của họ thành lòng thương xót. Ngài dùng cử chỉ đó để dạy mọi người ở đó, và cả chúng ta nữa: Đừng để cảm xúc chi phối bạn. Hãy dừng lại và cầu xin Thánh Linh hiện diện. Hãy hít thở sâu vài lần và để sự bình an của Thiên Chúa xen vào.

Không chỉ trong những tình huống căng thẳng mà chúng ta nên dừng lại để chào đón Thánh Linh. Điều đó cũng quan trọng không kém khi chúng ta đối mặt với những xung đột nội tâm của chính mình, đặc biệt là những xung đột do tội lỗi của chúng ta gây ra. Thay vì nhượng bộ cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ – hoặc tức giận đổ lỗi cho người khác – chúng ta có thể dành một chút thời gian để trấn an lòng mình và cầu xin Thánh Linh ban cho chúng ta quan điểm của Ngài. Chúng ta có thể nhớ lại lời của Chúa Giêsu: “Ta cũng không lên án chị. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Sau đó, chúng ta có thể để cho sự bảo đảm về lòng thương xót của Thiên Chúa, cùng với lời kêu gọi nên thánh của Ngài, giúp chúng ta đứng thẳng và thực hiện các bước tiếp theo hướng tới sự hòa giải.

Thực hành cúi xuống và tìm kiếm Chúa Thánh Thần là điều mà Mùa Chay hướng tới. Cả mùa này, Chúa đang mời gọi chúng ta tạm dừng và cầu xin Thánh Linh chuyển sự tập trung của chúng ta. Trong hai tuần còn lại trước Lễ Phục Sinh, cầu mong tất cả chúng ta tập hướng lòng mình về sự bình an mà chỉ Chúa mới có thể ban cho!

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon