The Father’s witness to Jesus – Suy niệm ngày 23.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, March 23, 2023 

The Father’s witness to Jesus

Gospel Reading:  John 5:31-47 

31 If I bear witness to myself, my testimony is not true; 32 there is another who bears witness to me, and I know that the testimony which he bears to me is true. 33 You sent to John, and he has borne witness to the truth. 34 Not that the testimony which I receive is from man; but I say this that you may be saved. 35 He was a burning and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in his light. 36 But the testimony which I have is greater than that of John; for the works which the Father has granted me to accomplish, these very works which I am doing, bear me witness that the Father has sent me. 37 And the Father who sent me has himself borne witness to me. His voice you have never heard, his form you have never seen; 38 and you do not have his word abiding in you, for you do not believe him whom he has sent.39 You search the scriptures, because you think that in them you have eternal life; and it is they that bear witness to me; 40 yet you refuse to come to me that you may have life. 41 I do not receive glory from men. 42 But I know that you have not the love of God within you. 43 I have come in my Father’s name, and you do not receive me; if another comes in his own name, him you will receive. 44 How can you believe, who receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? 45 Do not think that I shall accuse you to the Father; it is Moses who accuses you, on whom you set your hope. 46 If you believed Moses, you would believe me, for he wrote of me. 47 But if you do not believe his writings, how will you believe my words?”

Thứ Năm, ngày 23.03.2023               

Chúa Cha làm chứng cho Đức Giêsu 

Ga 5,31-47

31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? “

Meditation: Do you know the joy of the Gospel – the good news of Jesus Christ – and a life freely submitted to the wisdom and knowledge of God’s word? Jesus’ opponents refused to accept his authority to speak and act in the name of God. And they refused to believe that he was sent from the Father in heaven. They demanded evidence for his claim to be equal with God. Jesus answers their charges with the supporting evidence of witnesses. The law of Moses had laid down the principle that the unsupported evidence of one person shall not prevail against a man for any crime or wrong in connection with any offence he committed (see Deuteronomy 17:6). At least two or three witnesses were needed.

Witnesses to Jesus’ true identity

Jesus begins his defense by citing John the Baptist as a witness, since John publicly pointed to Jesus as the Messiah and had repeatedly borne witness to him (see John 1:19, 20, 26, 29, 35, 36). Jesus also asserts that a greater witness to his identity and equality with God the Father are the signs and miracles he performed. He cites his works, not to point to himself but to point to the power of God the Father working in and through him. He cites God the Father as his supreme witness.

Jesus asserts that the Scriptures themselves, including the first five books of Moses, point to him as the Messiah, the promised Savior. The problem with the scribes and Pharisees was that they did not believe what Moses had written. They desired the praise of their own people and since they were so focused on themselves, they became blind-sighted to God. They were so preoccupied with their own position as authorities and interpreters of the law that they became hardened and unable to understand the word of God. Their pride made them deaf to God’s voice.

God reveals himself to the lowly of heart

Scripture tells us that God reveals himself to the lowly, to those who trust not in themselves but in God alone. The lowly of heart listen to God’s word with an eagerness to learn and to obey. The Lord Jesus reveals to us the very mind and heart of God. Through the gift of the Holy Spirit he opens our ears so that we may hear his voice and he fills our hearts and minds with the love and knowledge of God. Do you believe that God’s word has power to set you free from sin and ignorance and to transform you to be like him?

Saint Augustine of Hippo (354-430 A.D.) wrote:

“As Christians, our task is to make daily progress toward God. Our pilgrimage on earth is a school in which God is the only teacher, and it demands good students, not ones who play truant. In this school we learn something every day. We learn something from commandments, something from examples, and something from sacraments. These things are remedies for our wounds and materials for study.”

Are you an eager student of God’s word and do you listen to it with faith and obedience?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit that I may listen to your word attentively and obey it joyfully.”

Suy niệm: Bạn có biết niềm vui của Tin mừng – Tin mừng của Đức Giêsu Kitô – và cuộc đời trọn vẹn quy phục Đức Giêsu Kitô không? Các đối thủ của Đức Giêsu đã khước từ tiếp nhận linh quyền của Người và lời tuyên bố là Con Một yêu dấu đến từ Cha. Họ đã đòi hỏi bằng chứng cho lời tuyên bố là Đấng Mêsia của Người và quyền ngang bằng với Thiên Chúa. Đức Giêsu trả lời những chất vấn của họ với chứng cứ chắc chắn của các chứng từ. Lề luật Môisen đã đưa ra nguyên tắc bằng chứng không có sự ủng hộ của một người sẽ không thể chống lại người khác về bất kỳ tội phạm hay điều sai trái nào trong sự liên kết với bất kỳ tội phạm nào mà họ đã phạm (Đnl 17,6). Ít nhất hai hay ba nhân chứng được cần đến.

Lời chứng về căn tính đích thật của Đức Giêsu

Đức Giêsu bắt đầu sự biện hộ của mình bằng việc nói Gioan tẩy giả là một chứng nhân, vì Gioan công khai chỉ Đức Giêsu là Đấng Mêsia và đã nhiều lần làm chứng về Người (Ga 1,19.20.26.29.35.36). Đức Giêsu cũng thêm rằng bằng chứng lớn hơn cho căn tính của Người là những điềm thiêng dấu lạ Người đã làm. Người nói về những công việc của mình, không nhắm đến chính mình, nhưng nhắm đến quyền năng của Thiên Chúa đang thực hiện trong Người và qua Người. Người nói Chúa Cha là bằng chứng lớn nhất của mình.

Đức Giêsu thêm rằng chính Kinh thánh, kể cả năm cuốn sách đầu tiên của Môisen, nhắm đến Người là Đấng Mêsia, là Đấng cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa. Vấn đề với các luật sĩ và người Pharisêu là họ không tin những gì Môisen đã viết. Họ muốn được người khác khen ngợi và vì họ quá quy chiếu về mình, nên họ trở nên mù quáng trước Thiên Chúa. Họ quá bận tâm tới vị thế của chính mình, như những người nắm quyền và giải thích lề luật, đến nỗi họ trở nên chai đá và không thể hiểu thấu Lời Chúa. Sự kiêu ngạo của họ đã làm cho họ nên câm điếc trước tiếng nói của Thiên Chúa.

Thiên Chúa mặc khải mình cho kẻ khiêm nhường

Kinh thánh nói với chúng ta rằng Thiên Chúa mặc khải chính mình cho những kẻ bé mọn, những kẻ không tin cậy vào mình, nhưng tin cậy vào Thiên Chúa. Người bé mọn lắng nghe Lời Chúa với sự háo hức học hỏi và vâng phục. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta ý định và trái tim của Thiên Chúa. Ngang qua ân huệ Chúa Thánh Thần, Người mở tai chúng ta để chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của Người và Người đổ đầy tràn tâm trí chúng ta với tình yêu và sự hiểu biết về Thiên Chúa. Bạn có tin rằng lời Chúa có quyền năng giải thoát bạn khỏi tội lỗi và sự ngu dốt và biến đổi bạn nên giống Người không?

Thánh Augustine thành Hippo (430-543 AD) đã viết:

“Là các tín hữu, nhiệm vụ của chúng ta là làm cuộc tiến trình về phía Thiên Chúa mỗi ngày. Cuộc lữ hành của chúng ta trên mặt đất này là một trường học, trong đó Thiên Chúa là người Thầy duy nhất, nó đòi hỏi những học sinh giỏi, không phải những học sinh trốn học. Trong trường này, chúng ta học được điều gì đó mỗi ngày. Chúng ta học từ các giới răn, từ các gương mẫu, và từ các Bí tích. Những điều này là những phương thuốc cho những vết thương của chúng ta, và là những vật liệu cho sự học tập.”

Bạn có phải là một học sinh chăm chỉ về lời Chúa và bạn có lắng nghe nó với lòng tin cậy không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy con Thánh Thần của Chúa để con có thể lắng nghe Lời Chúa cách chăm chú và vâng phục cách hân hoan.”

Comments are closed.

phone-icon