The kingdom of God, which God will… – Suy niệm theo WAU ngày 10.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The kingdom of God, which God will take away from you, will give it to a people that will make it fruitful (Mt 21:43)

Today’s Gospel reading may sound startling for the way it shows the seriousness of God’s judgment and the consequences of disobeying him. But if we look at it from another angle, we can see the striking tenacity of God’s love for us.

In this parable, the landowner sends servant after servant to retrieve fruit from the workers he has hired to cultivate his vineyard. He doesn’t even spare his own son in his endeavor! In a way, God is like that landowner, and we are like that fruit. God’s love for us is so profound that he is always pursuing us. He so deeply wants us to know his love that he never gives up on us!

This is why he called Abraham and led him to the Promised Land. It’s why he sent Moses to the Israelites in Egypt. It’s why he sent judges, kings, and prophets to his people to call them back to him. And finally, it’s why he sent his only Son. Still, many of Israel’s leaders rejected God’s “cornerstone” in Jesus (Matthew 21:42). But God made even that rejection “wonderful” (21:42) because it led to his cross and resurrection-nothing short of our redemption!

Even today, the risen Jesus reaches out to every person, and he will never stop! And as his disciples, we now have the joy of laboring in his vineyard. We can reach out to share his love with the same tenacity that God has always shown; we can help bring his children, the fruit of his vineyard, back to him.

God doesn’t want our efforts in evangelization to begin with fear, duty, or obligation. He wants them to flow from our experience of Jesus and his love for us. When we are filled with his love, we simply can’t contain it. We long for people to know that love, and we ourselves become tenacious-in a humble and winning way-in sharing it with them.

So where is God sending you today? What part of his “vineyard” is open for you to go and help bring in a rich harvest of people longing to know him?

“Father, thank you for your tenacious, unyielding love. Help me to share it with the people around me today.”

Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi (Mt 21,43)

Bài Tin Mừng hôm nay nghe có vẻ đáng ngạc nhiên vì cách nó cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự phán xét của Thiên Chúa và hậu quả của việc không vâng lời Ngài. Nhưng nếu chúng ta nhìn nó từ một góc độ khác, chúng ta có thể thấy sự bền bỉ nổi bật của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Trong câu chuyện ngụ ngôn này, người chủ đất sai đầy tớ này đến đầy tớ khác để thu hồi hoa trái từ những người thợ mà ông ta đã thuê để canh tác vườn nho của mình. Ông thậm chí không tha cho con trai mình trong nỗ lực của mình! Theo một cách nào đó, Thiên Chúa giống như người chủ đất đó, và chúng ta giống như loại hoa trái đó. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta sâu xa đến nỗi Ngài luôn theo đuổi chúng ta. Ngài vô cùng muốn chúng ta biết tình yêu thương của Ngài đến nỗi Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta!

Đây là lý do tại sao Ngài gọi Abraham và dẫn ông đến Đất Hứa. Đó là lý do tại sao Ngài sai Môisen đến với dân Israel ở Ai Cập. Đó là lý do tại sao Ngài đã gửi các thẩm phán, các vị vua và các nhà tiên tri đến với dân của mình để kêu gọi họ trở về với Ngài. Và cuối cùng, đó là lý do tại sao Ngài sai Con Một của Ngài. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo của Israel đã chối bỏ “viên đá góc” của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu (Mt 21,42). Nhưng Thiên Chúa đã làm cho sự từ chối đó trở nên “tuyệt vời” (21,42) bởi vì nó dẫn đến thập tự giá và sự phục sinh của Ngài – không thiếu sự cứu chuộc của chúng ta!

Ngay cả ngày hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh vẫn vươn tới mọi người, và Ngài sẽ không bao giờ dừng lại! Và với tư cách là môn đệ của Ngài, giờ đây chúng ta có niềm vui được làm việc trong vườn nho của Ngài. Chúng ta có thể vươn tới để chia sẻ tình yêu của Ngài với cùng một sự kiên trì mà Thiên Chúa đã luôn thể hiện; chúng ta có thể giúp mang con cái của Ngài, thành quả của vườn nho của Ngài, trở lại với Ngài.

Chúa không muốn những nỗ lực của chúng ta trong việc rao giảng Tin Mừng bắt đầu bằng sự sợ hãi, nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ. Ngài muốn chúng bắt nguồn từ kinh nghiệm của chúng ta về Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Khi chúng ta tràn đầy tình yêu của Ngài, chúng ta không thể chứa đựng được. Chúng ta mong muốn mọi người biết được tình yêu thương đó, và bản thân chúng ta trở nên kiên cường – một cách khiêm tốn và thành công – trong việc chia sẻ tình yêu thương đó với họ.

Vậy hôm nay Thiên Chúa sai bạn đi đâu? Phần nào trong “vườn nho” của Ngài đang mở ra để bạn đến và giúp mang lại mùa màng bội thu cho những người khao khát được biết Ngài?

“Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì tình yêu bền bỉ, kiên cường của Cha. Xin giúp con chia sẻ nó với những người xung quanh con ngày hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon