When the people… heard this… – Suy niệm theo WAU ngày 13.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When the people… heard this, they were all angry (Lk 4:28)

How is it possible that one minute this crowd is filled with admiration for Jesus, and the next they’re ready to kill him? Scholars think part of the answer may be that these events happened a little more slowly than told here. As you might expect, Jesus did get a great reception from the people of his hometown, but over a few days or weeks, many turned against him. There was something about him they didn’t like; he apparently wasn’t who they expected him to be.

It wasn’t that they didn’t know Jesus. They did. He had lived among them for years. But he seemed to have picked up an attitude. While they loved what he said about freeing the brokenhearted and oppressed, they weren’t so keen on his call to repentance. What did he mean by saying they needed to be poor in spirit like Naaman or the widow of Zarephath, both of whom weren’t even Jews? Such talk coming from the local carpenter’s son was just too much to bear.

Sometimes our response to Jesus can resemble this crowd’s response. We’re swept off our feet when we first experience his mercy and compassion. Then as we get closer to God, the Holy Spirit shows us areas of our lives that aren’t under his control. This may be hard to hear. Like the Nazarenes, we may be tempted to resist Jesus and even push him away. But becoming like Christ means humbling ourselves and letting the Lord smooth out our rough edges.

The best way to stay on the path of conversion is to remember why Jesus came in the first place: to “let the oppressed go free” (Luke 4:18). God wants what is best for us. He wants us to be free of all that binds us, free to be united with him and to know the joy and peace he intends for us. Getting to that place isn’t always pleasant, but it’s worth it. This Lent-this very day-can be a milestone in your walk with the Lord if you want it to be. Seek him, hear his word, and let yourself fall in love with Jesus again!

“Lord, I come to do your will. Fill me with your Spirit so that I can follow you with joy, whatever the cost.”

Khi dân chúng… nghe điều này, tất cả họ đều giận dữ (Lc 4,28)

Làm sao có thể một phút trước đám đông này tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với Chúa Giêsu, và ngay sau đó họ sẵn sàng giết Ngài? Các học giả cho rằng một phần câu trả lời có thể là những sự kiện này xảy ra chậm hơn một chút so với những gì được kể ở đây. Như bạn có thể mong đợi, Chúa Giêsu đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ những người dân ở quê hương của Ngài, nhưng trong vài ngày hoặc vài tuần, nhiều người đã quay lưng lại với Ngài. Có điều gì đó về Ngài mà họ không thích; Ngài rõ ràng không phải là người mà họ mong đợi ở Ngài.

Không phải là họ không biết Chúa Giêsu. Họ đã biết. Ngài đã sống giữa họ trong nhiều năm. Nhưng Ngài dường như đã chọn một thái độ. Trong khi họ yêu thích điều Ngài nói về việc giải thoát những tấm lòng đau khổ và bị áp bức, thì họ lại không mặn mà lắm với lời kêu gọi ăn năn của Ngài. Ngài có ý gì khi nói rằng họ cần phải có tinh thần nghèo khó như Naaman hoặc góa phụ Sarephath, cả hai đều không phải là người Do Thái? Cuộc nói chuyện như vậy đến từ con trai của người thợ mộc địa phương thật quá sức chịu đựng.

Đôi khi phản ứng của chúng ta với Chúa Giêsu có thể giống như phản ứng của đám đông này. Chúng ta bị cuốn hút khi lần đầu tiên cảm nghiệm được lòng thương xót và trắc ẩn của Ngài. Sau đó, khi chúng ta đến gần Chúa hơn, Chúa Thánh Thần cho chúng ta thấy những lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta không nằm dưới sự kiểm soát của Ngài. Điều này có thể khó nghe. Giống như người Nagiarét, chúng ta có thể bị cám dỗ chống lại Chúa Giêsu và thậm chí đẩy Ngài ra xa. Nhưng trở nên giống như Đức Kitô có nghĩa là hạ mình xuống và để Chúa làm phẳng những góc cạnh thô ráp của chúng ta.

Cách tốt nhất để tiếp tục con đường hoán cải là ghi nhớ lý do đầu tiên Chúa Giêsu đến: để “trả tự do cho những người bị áp bức” (Lc 4,18). Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta thoát khỏi tất cả những gì ràng buộc chúng ta, tự do kết hiệp với Ngài và để biết niềm vui và bình an Ngài dành cho chúng ta. Đến được nơi đó không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng nó đáng giá. Mùa Chay này – chính ngày hôm nay – có thể là một cột mốc quan trọng trong bước đi của bạn với Chúa nếu bạn muốn. Hãy tìm kiếm Ngài, lắng nghe lời Ngài và để bạn yêu Chúa Giêsu một lần nữa!

“Lạy Chúa, con đến để thực hiện ý muốn của Chúa. Xin đổ đầy lòng con Thánh Thần của Chúa để con có thể vui mừng đi theo Chúa, bằng bất cứ giá nào.”

2V 5, 1-15
Giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? (2V 5,13)

Somewhere along the line, you’ve probably heard of the “KISS” principle: Keep It Simple, Sweetheart! (Though you may have seen other variations for the final “S”!) That principle might be a good way to understand today’s first reading.

Naaman was a successful leader in a culture known for its elaborate customs and strict hierarchy. So being afflicted with leprosy threatened not just his health but his social status as well. Surely he had tried complicated cures and rigorous remedies, but none had worked. What would this Israelite prophet recommend?

Naaman had probably pictured how this transaction should play out. There would be formal greetings and an exchange of gifts befitting a foreign dignitary. But instead, Elisha snubs him by not even coming to the door. Compounding the insult, the holy man tells him to wash in the less-than-impressive Jordan River. He didn’t come all this way for this! Where was the elaborate ritual? The exotic ointment? The sacrifice of purification? It was insultingly simple!

Lent is a time for us to seek a deeper, stronger relationship with the Lord, but it doesn’t have to be complicated. Perhaps we attack Ash Wednesday with a heroic regimen of prayer, fasting, and almsgiving. We sense that we won’t be able to sustain it, but we try to keep it up anyway, hoping it will bear awesome fruit. We may even have a list of ideas of how the Lord should reward our piety.

But God’s grace is so accessible that we just have to ask for it. Our elaborate prayers don’t change God. It’s quite the opposite. When we come to him with humility and simplicity, he changes us. More than anything else, Jesus is looking for hearts that are open and ready to receive his word and act on it. He is looking for people who are willing to transform their everyday lives simply by welcoming him to be a part of them.

So set aside the complexities on this Lenten journey. Set aside time to simply be with Jesus. He just wants to be near you.

“Jesus, let me simply follow you today!”

Ở đâu đó, bạn có thể đã nghe nói về nguyên tắc “KISS”: Hãy giữ nó đơn giản, em yêu! (Mặc dù bạn có thể đã thấy các biến thể khác của chữ “S” cuối cùng!) Nguyên tắc đó có thể là một cách hay để hiểu bài đọc đầu tiên của ngày hôm nay.

Naaman là một nhà lãnh đạo thành công trong một nền văn hóa nổi tiếng với những phong tục phức tạp và thứ bậc nghiêm ngặt. Vì vậy, việc mắc bệnh phong cùi không chỉ đe dọa sức khỏe mà còn cả địa vị xã hội của ông. Chắc chắn ông đã thử những phương pháp chữa trị phức tạp và những biện pháp khắc phục nghiêm ngặt, nhưng không có cách nào hiệu quả. Nhà tiên tri người Israel này đã khuyên điều gì?

Naaman có lẽ đã hình dung cách giải quyết này sẽ diễn ra như thế nào. Sẽ có những lời chào hỏi trang trọng và trao đổi quà tặng phù hợp với một chức sắc nước ngoài. Nhưng thay vào đó, Êlisê lại phớt lờ ông bằng cách thậm chí không bước ra cửa. Cộng thêm sự xúc phạm, thánh nhân bảo ông đi tắm rửa ở sông Giođan ít ấn tượng hơn. Ông đã không hề nghĩ tới tất cả các cách này cho việc này! Đâu là nghi thức phức tạp? Thuốc mỡ kỳ lạ? Sự hy sinh thanh tẩy? Nó rất đơn giản một cách xúc phạm!

Mùa Chay là thời gian để chúng ta tìm kiếm một mối tương quan sâu sắc hơn, bền chặt hơn với Chúa, nhưng nó không cần phải quá phức tạp. Có lẽ chúng ta bắt đầu Thứ Tư Lễ Tro bằng một chế độ anh dũng cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Chúng ta cảm thấy rằng mình sẽ không thể duy trì nó, nhưng chúng ta vẫn cố gắng duy trì nó, hy vọng nó sẽ mang lại kết quả tuyệt vời. Chúng ta thậm chí có thể có một danh sách các ý tưởng về cách Chúa sẽ ban thưởng cho lòng đạo đức của chúng ta.

Nhưng ân sủng của Thiên Chúa rất dễ tiếp cận nên chúng ta chỉ cần cầu xin. Những lời cầu nguyện tỉ mỉ của chúng ta không thay đổi được Thiên Chúa. Nó hoàn toàn ngược lại. Khi chúng ta đến với Ngài với lòng khiêm tốn và đơn sơ, Ngài sẽ thay đổi chúng ta. Hơn bất cứ điều gì khác, Chúa Giêsu đang tìm kiếm những tâm hồn rộng mở và sẵn sàng đón nhận lời Ngài và hành động theo đó. Ngài đang tìm kiếm những người sẵn sàng thay đổi cuộc sống hằng ngày của họ chỉ bằng cách chào đón Ngài trở thành một phần của họ.

Vì vậy, hãy gạt sang một bên những phức tạp trong hành trình Mùa Chay này. Hãy dành thời gian để đơn giản là ở với Chúa Giêsu. Ngài chỉ muốn được ở gần bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đi theo Chúa hôm nay!”

Comments are closed.

phone-icon