Who is this? – Chúa Nhật Lễ Lá

0

Nguồn: WAU, March, 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: MATTHEW 21:1-11

Who is this? (Matthew 21:10)

Who is this, who enters the holy city “meek and riding on an ass” (Matthew 21:5)? This is “Jesus the prophet, from Nazareth in Galilee” (21:11), a wonder-worker who preaches the good news of the kingdom of God. Today at Mass, we cry out with the crowd, “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” (21:9).

Who is this, who consecrates bread and wine so that it becomes his Body and Blood and then offers himself for our forgiveness (Matthew 26:27-28)? This is Jesus, the Lamb of God, who enters our lives every time we receive him in the Eucharist.

Who is this, who in the Garden of Gethsemane prays to his Father, “Let this cup pass from me,” and then surrenders to his Father’s will (Matthew 26:39)? This is God incarnate, fully human and fully divine, who understands our suffering because he himself has suffered.

Who is this, who refuses to defend himself when accused of blasphemy (Matthew 26:63-65)? This is the One who is “‘seated at the right hand of the Power’ and ‘coming on the clouds of heaven’”( 26:64), the One we will one day meet face-to-face in all his glory.

Who is this, who is mocked and spat upon and hailed as “King of the Jews” (Matthew 27:29)? This is the King of the universe, and our King, too. May he reign in our lives more and more each day!

Who is this, who is beaten, whipped, and crucified, and who cries out and then gives up his spirit (Matthew 27:46-50)? “This [is]truly the Son of God!” (27:54), who loved us so much that he took our sins upon himself to save us.

Who is this, whose battered body is laid in a tomb (Matthew 27:60)? This is Christ the Lord, who will burst from the grave on the third day and defeat sin and death forever. May he be forever praised!

“Jesus, as I begin this Holy Week, may I come to know you ever more deeply.”

SUY NIỆM: Mt 21,1-11

“Người này là ai vậy?”(Mt 21,10)

 Người này là ai, người bước vào thành thánh “hiền hậu ngồi trên lưng lừa” (Mt 21,5)? Đây là “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy” (Mt 21,11), một người làm phép lạ rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng với đám đông reo lên: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (Mt 21,9).

Người này là ai, người thánh hiến bánh và rượu để trở thành Mình và Máu Người và dâng hiến chính mình để chúng ta được tha tội (Mt 26,27-28)? Đó là Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa, Đấng bước vào cuộc đời của chúng ta mỗi lần chúng ta lãnh nhận Người trong Thánh Thể.

Nguời này là ai, người ở trong Vườn Giêtsimani cầu nguyện với Chúa Cha, “Xin cất chén này khỏi con”, nhưng sau đó tuân phục ý muốn của Cha mình (Mt 26:39). Đây là Thiên Chúa nhập thể, là người và là Thiên Chúa thật, Đấng thấu hiểu nỗi thống khổ của chúng ta vì chính Người đã phải chịu đau khổ.

Người này là ai, người từ chối bảo vệ chính mình khi bị tố cáo là phạm thượng (x. Mt 26,63-65)? Đây là Đấng “ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến” (Mt 26,64), Đấng mà một ngày kia chúng ta sẽ gặp, diện đối diện trong tất cả vinh quang của Người.

Người này là ai, người bị chế giễu, phỉ nhổ và cười nhạo là: “Vua dân Do-thái!” (Mt 27,29)? Đây là Vua vũ trụ và cũng là Vua của chúng ta. Nguyện xin Người hiển trị trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một hơn!

Người này là ai, người đã bị đánh đòn, bị roi quất và bị đóng đinh rồi kêu lên và trút linh hồn (x. Mt 27,46-50)? “Quả thật người này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54), Đấng đã yêu chúng ta quá đỗi đến nỗi đã gánh lấy tội của chúng ta để cứu độ chúng ta.

Người này là ai, thân thể bị đánh đập của người được đặt trong một ngôi mộ (Mt 27,60)? Đây là Chúa Kitô, Đấng đã ra khỏi mộ vào ngày thứ ba và đánh bại tội lỗi và sự chết muôn đời. Nguyện cho Người được ca ngợi mãi mãi!

Lạy Chúa Giêsu, khi con bắt đầu Tuần Thánh này, xin cho con nhận biết Chúa càng sâu sắc hơn bao giờ hết”.

Comments are closed.

phone-icon