Họ ca tụng Chúa và được toàn dân thương mến – Suy niệm theo WAU

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU

Second Sunday of Easter
Acts 2:42-47

. . . praising God and enjoying favor with all the people. (Acts 2:47)

What a beautiful vision! The first believers’ experience of the Spirit was so life-changing that they felt compelled to come together to worship the Lord and love one another as family.

But this ideal situation didn’t last long. Only a short time later, prejudice and tribalism crept in, leading some to neglect the needs of the poorer widows among them (Acts 6:1). Later, some members of this mostly Jewish Christian community began telling Gentiles – falsely – that they had to be circumcised if they wanted to “be saved” (15:1). This attempt to treat Gentiles as second-class citizens caused “no little dissension” among the believers (15:2).

Stories like these might make us wonder, If the first Christians couldn’t live together, what hope does our Church have?

But today is Divine Mercy Sunday. Today we celebrate the good news that God is always ready to forgive and to heal divisions. Take the early Church, for example. By all counts, it should not have lasted more than a decade or two. But in fact, it not only survived but continued to grow and spread. That’s because God’s mercy, poured out at every Eucharist and every time his people gathered together, softened believers’ hearts and moved them to resolve their conflicts peacefully and lovingly. What a powerful testament to a God whose merciful love triumphs over every imaginable obstacle!

Even today, God’s mercy continues to flow. Every division and conflict can be overcome as we come together to worship him, confess our need for him, and strive to make love our aim. Every sin can be washed away and every relationship restored! Jesus, our merciful Savior, is always ready to help us love one another.

“Lord Jesus Christ, merciful Son of God, draw your people together in love!”

 

Chúa Nhật II Phục Sinh
Cv 20,1-9

“(Họ)… ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến(Cv 2,47).

Quả là một viễn cảnh đẹp! Kinh nghiệm về Thánh Thần của các tín hữu đầu tiên là cuộc sống biến đổi nhiều đến độ họ cảm thấy được thúc đẩy đến với nhau để thờ phượng Chúa và yêu thương nhau như một gia đình.

Nhưng tình huống lý tưởng này đã không kéo dài. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, định kiến và chủ nghĩa bộ tộc đã len lỏi vào, khiến một số người bỏ lơ nhu cầu của những bà góa nghèo khó hơn trong số họ (x. Cv 6,1). Sau đó, một số thành viên của nhóm cộng đồng Kitô Giáo hầu hết là người Do Thái này đã bắt đầu nói với những Người Dân Ngoại – một cách sai lầm – rằng họ phải chịu cắt bì nếu họ muốn “được cứu độ” (Cv 15,1). Nỗ lực đối xử với những Người Dân Ngoại như những công dân hạng hai đã gây ra “mối bất đồng không nhỏ” giữa các tín hữu (x. Cv 15,2).

Những câu chuyện như thế này có thể khiến chúng ta thắc mắc, nếu các Kitô hữu đầu tiên không thể sống với nhau, thì liệu Giáo Hội có niềm hy vọng nào không?

Nhưng hôm nay là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Hôm nay, chúng ta cử hành tin vui Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ và chữa lành các mối chia rẽ. Bạn hãy lấy Giáo Hội sơ khai làm điển hình. Theo tất cả các trình thuật, có lẽ nó không kéo dài hơn một hay hai thập kỷ. Tuy nhiên, trên thực tế, nó đã không chỉ sống sót mà còn tiếp tục phát triển và lan rộng. Đó là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, đã tuôn đổ ra nơi mỗi Thánh Lễ và mỗi lần dân Chúa tụ hợp với nhau, làm mềm lòng các tín hữu và thúc đẩy họ giải quyết những cuộc xung đột của họ cách bình an và yêu thương. Quả là một lời tuyên bố hùng hồn về một Vị Thiên Chúa mà tình yêu thương xót của Người chiến thắng mọi rào cản có thể tưởng tượng được!

Ngay cả ngày nay, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn tiếp tục tuôn chảy. Mọi sự chia rẽ và xung đột có thể được khắc phục khi chúng ta cùng nhau đến thờ lạy Người, thổ lộ với Người nhu cầu và nỗ lực muốn sống yêu thương của chúng ta. Mọi tội lỗi có thể được tẩy sạch và mọi mối tương quan được phục hồi! Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ đầy lòng thương xót của chúng ta, luôn luôn sẵn sàng giúp chúng ta yêu thương nhau.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa giàu lòng xót thương, xin hãy lôi kéo dân của Chúa lại với nhau trong tình yêu!”

Comments are closed.

phone-icon